งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Website คปสอ. โป่งน้ำร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Website คปสอ. โป่งน้ำร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 website คปสอ. โป่งน้ำร้อน http://dcpong.chpho.go.th/

2

3 แนวคิดของหน้าเพจ คปสอ. เดียวกัน เส้นทางเดียวกัน

4

5 เชื่อมต่อไปยังหน้าเพจ แสดงข้อมูลพื้นฐานของ แต่ละหน่วยงาน ใน คปสอ. โป่งน้ำร้อน เชื่อมต่อไปยังระบบ รายงานต่างๆ

6

7 ข่าว ประชาสัมพันธ์

8 ภาพรวมปัญหา ของ data center pong เริ่มแรกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น โดยไม่มีการเตรียม แผนงานในการใช้งาน หาแนวทางหรือสิ่งจูงใจให้คนมาใช้ประโยชน์จาก data center pong ไม่ได้ จึงไม่เกิดความน่าสนใจใน การใช้งาน ผู้ใช้งานจึงให้ความสำคัญน้อย การดำเนินงานประสานงานล่าช้าไม่มีระบบ หรือ แรงผลักดันจากผู้มีอำนาจแบบแน่ชัด การพัฒนา ทำโดยกลุ่มคนเล็ก ๆ 2-3 คน ไม่ได้ รับความสนใจจากกลุ่มอื่น

9 วัตถุประสงค์ ของ data center pong นำระบบที่มีมาประยุกต์ใช้ให้ตรง กับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ สะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

10 วิธีดำเนินงาน ของ data center pong นำข้อมูลเข้าปรึกษาและเสนอหัวหน้างาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเข้าที่ประชุมและนำเสนอความสามารถของ ตัว data center ในการประชุมของ คปสอ. สอบถามความต้องการ จากความสามารถ ของ ตัว data center และศักยภาพของทีมงานพัฒนา ตั้งทีมงานชั่วคราวเพื่อร่วมประสานงานการ พัฒนา โดยมีหัวหน้างานยุทธศาสตร์เป็นแกน หลักในการประสานงาน ดำเนินงานโดยเน้นงานที่ทำในลักษณะ โครงข่ายที่ต้องประสานข้อมูลร่วมกัน เช่นงาน คลินิกพิเศษ งานอนามัยแม่และเด็ก

11 วิธีดำเนินงาน ของ data center pong พัฒนาจากการตั้งข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นหลัก พัฒนาจากส่วนของโรงพยาบาลให้ตอบโจทย์ ความต้องการให้สมบูรณ์เพียงพอก่อน จนเกิด ความสนใจในข้อมูลจากผู้ใช้งาน จึงค่อยขยาย ส่วนงานไปเป็น data center เต็มรูปแบบ ใช้การมองที่อื่นเป็นแนวทางแต่ไม่เอาอย่างแบบ 100 % นำองค์ประกอบอื่น ๆ เข้าร่วมเพื่อความสะดวก ลด ความซ้ำซ้อน

12 ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt Website คปสอ. โป่งน้ำร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google