งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 Software Process. กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ Specification คือ ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและ ความต้องการของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 Software Process. กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ Specification คือ ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและ ความต้องการของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 Software Process

2 กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ Specification คือ ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและ ความต้องการของระบบ Design คือ ขั้นตอนการออกแบบระบบ หรือ ออกแบบ ตัว SW Validation คือ รวมตั้งแต่การพัฒนาขึ้นมาและทดสอบ ว่ามันใช้งานได้จริงตามต้องการหรือไม่ Evolution คือ พัฒนาการของ SW ที่มีการปรับเปลี่ยน ไปตามความต้องการหรือความเหมาะสมให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

3 Software Development Life Cycle Problem Definition Feasibility Requirement Gathering & Elictation Analysis Design Implement Maintenamce

4 Software Process Model Linear Model Iterative Model Incremental Model Evolutionary Model

5 The Linear Model หรือ Classic Life Cycle, Waterfall Model

6 Waterfall Model Requirement Analysis Design Implementati on Testing Maintenance

7 Waterfall Model (V&V) Requirement Analysis V & V Design V & V Implementati on V & V Testing V & V Maintenance V & V

8 V&V หมายถึงอะไร Verification การตรวจสอบว่า ระบบทำงานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ? Are we building the system right ? Validation การตรวจสอบว่า ระบบสามารถทำงานตามความต้องการ ของผู้ใช้หรือไม่ ? Are we building the right system ?

9 WFM แบบ V- Toshiba 1. System Planning 2. System Design 3. Preliminary Design 4. Detailed Design 9. System Quality Test 8. System Test 7. Integration Test 6. Unit Test 5. Implementation ( Coding and Debugging ) Syste m Software System Mod ule (Progr am) Program Design Program Test Software Test Preliminary Product Qualification Qualification Product จุด ทบทวน เอกสาร ของ ขั้นตอนนั้น

10 Iterative or Prototyping Model

11 แบบจำลองทาง ซอฟท์แวร์ พิมพ์เขียว แบบจำลอง สร้างช่วงสั้นๆ เพื่อ Validate Requirement Design Prototyping

12 ขั้นตอนการทำ Prototype ตั้งเป้าหมาย (Objective) เลือก Function ที่ Meet Objective สร้าง Develop Protoype ให้ผู้ใช้ดูแล้ว Feedback

13 การสร้างต้นแบบ มี 3 ลักษณะ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อขยายให้เป็นระบบที่ปฏิบัติงาน จริง เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการทดลอง

14 ข้อควรพิจารณาในการ สร้างต้นแบบ ความเร็วในการทำงานของต้นแบบ ไม่มี Security, Performance, Response Time Prototype ไม่ใช่ของจริง รอ Feedback อย่างใจเย็น ที่สุดแล้วต้อง “ โยนทิ้ง ”

15 Incremental Model ใช้การพัฒนาแบบ Waterfall แบ่งระบบออกเป็น Subsystem ทำทีละส่วนแล้วให้ผู้ใช้ใช้งาน

16 Incremental Development

17 Design Requirem ent Analysis Implementation Maintenance Testing Design Implementation Testing

18 ข้อควรพิจารณา กำหนด Boundary( ขอบเขต ) ให้ชัดเจน Output ของ Subsystem หนึ่ง เป็น Input ของ Subsystem หนึ่ง ได้ ไม่ควรทำกับระบบใหญ่

19 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Prototype กับ Incremental Outline Requirement สร้างเสร็จทิ้ง สร้างเสร็จ นำไปใช้ Prototype Incremental

20 Evolutionary or Spiral Model Customer Communication Planning Risk Analysis Engineering Construction and Release Customer Evaluation

21 Evolutionary or Spiral Model

22 Go, no-go decision Risk analysis based on initial requirements Toward a completed system Initial software prototype Next level prototype Engineered system EngineeringCustomer evaluation Risk analysisPlanning Initial requirements gathering and project planning Customer evaluates THE SPIRAL MODEL Risk analysis based on customer reaction


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 Software Process. กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ Specification คือ ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและ ความต้องการของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google