งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาและติดตั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาและติดตั้งระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาและติดตั้งระบบ
System Implementation

2 การพัฒนาและติดตั้งระบบ
คือ การสร้างระบบ เพื่อปรับเปลี่ยนจากระบบงานเดิม ไปสู่ระบบงานใหม่ เขียนโปรแกรม (coding) ทดสอบโปรแกรม (Testing) ติดตั้งระบบ (Installation) จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบ (Documentation) ฝึกอบรมใช้งาน (Training) การสนับสนุนการใช้งาน (Support)

3 เขียนโปรแกรม (coding)
Source Code เอกสารประกอบโปรแกรม Program Documentation

4 ทดสอบโปรแกรม (Testing)
แผนการทดสอบ Test Plan ผลการทดสอบ Result of Testing

5 ติดตั้งระบบ (Installation)
คู่มือการใช้งาน User Guide แผนการฝึกอบรม User Training Plan แผนการเปลี่ยนระบบ Conversation Plan ตารางการติดตั้ง SW/HW แผนการถ่ายโอนข้อมูล แผนการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของแต่ละไซต์งาน

6 การจัดทำเอกสาร (Documentation)
เอกสารระบบ System Documentation เอกสารของผู้ใช้ระบบ User Documentation

7 การฝึกอบรม (Training)
แผนการฝึกอบรม Training Plan หลักสูตรฝึกอบรม เนื้อหาของหลักสูตร สื่อ (Materials) เอกสารประกอบการฝึกอบรม สื่ออื่นๆ

8 บริการสนับสนุนการใช้งานระบบ (Support)
แผนการสนับสนุนการใช้งาน Support Plan Help Desk Online Help Web Board Etc.

9 คุณลักษณะระบบที่มีคุณภาพ
ความสามารถในการบำรุงรักษา (Maintainability) ความสามารถในการพึ่งพา (Dependability) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการใช้งาน (Usability)

10 การทดสอบโปรแกรม ทดสอบโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ทีมงานตรวจสอบโค้ด ตรรกะโปรแกรม ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ Syntax Checking Unit Testing Integration Testing System Testing

11 การจัดทำเอกสาร เอกสารของระบบ (System Documentation)
เป็นเอกสารที่แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ และข้อมูลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เช่น แบบจำลองชนิดต่างๆ , User Interface เอกสารภายใน แสดง code program คำอธิบาย program ผลการรัน และอื่นๆ เอกสารภายนอก แสดงแผนภาพชนิดต่างๆ เพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่นภายนอกองค์กร

12 การจัดทำเอกสาร เอกสารของผู้ใช้ (User Documentation)
เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบ คู่มือการใช้งาน (User’s Guide) เอกสารสำหรับผู้ดูแลระบบ (อยู่ในรูปเอกสารเป็นเล่ม, เป็นไฟล์ หรือเป็น Help


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาและติดตั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google