งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยี (APD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยี (APD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยี (APD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

2 2 แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบที่ดี zบรรลุวัตถุประสงค์ zใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม zหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน zระบบงานมีมาตรฐานเดียวกัน zความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงาน zความยึดหยุ่นของระบบงาน zระบบงานได้ดึงเอาข้อดีจากอดีตมารวมไว้ zระบบงานให้ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ระบบเข้าใจ

3 3 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ( Software Development Life Cycle = SDLC ) zช่วงการเริ่มต้นโครงการ zศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในด้านต่างๆ zศึกษาระบบปัจจุบัน และ รวบรวมความต้องการ zวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ zการพัฒนาภายในเอง หรือ การจัดจ้างผู้ที่พัฒนาจากภายนอก zการพัฒนา และการติดตั้งระบบ zการใช้งาน และ งานการปฏิบัติการ zการประเมินผล และการตรวจสอบ zการดูแลรักษา และ การปรับปรุง ระบบ

4 4 Requirement Analysis Process Understanding Requirement Capture ValidationClassification Feasibility Study Developer Domain expert user Specification Document Requirement Statements

5 5 Design Process Logical Design: Partition What does a component do? Relate components Detailed Design: Refinement How does a component do it? Design of the relationships Model of the system requirement specification Concrete, implementation dependent detailed architectural: skeletal system Abstract, implementation independent, general architecture

6 6 Software Process Models zWaterfall Model zV Model zPrototyping Model zSpiral Model zPhased Development Model yincremental development model yiterative development model zOperational Specification Model zTransformation Model

7 7 Waterfall Model Requirements Analysis System Design Program Design Coding Unit & Integration Testing System Testing Acceptance Testing Operation & Maintenance Go Back to Previous Stage or Stop

8 8 V Model Requirements Analysis System Design Program Design Coding Unit & Integration Testing System Testing Acceptance Testing Operation & Maintenance Verify design Validate requirements

9 9 Prototyping Model Prototype Requirements Prototype Design Prototype System Test System Requirements (sometimes informal or incomplete) Delivered System List of Revisions List of Revisions List of Revisions revise prototype user/ customer review

10 10

11 11 Phased Development Model : incremental Requirements Analysis Arrange Requirements in Increments Design and Develop Increment Validate Increment Integrate Increment System OK NO YES

12 12 Phased Development Model : iterative Design System version N N = N + 1 Develop System version N Validate System version N System Complete NO YES

13 13 Operational Specification Model Operational Specification (Problem-Oriented) System Requirements (sometimes informal or incomplete) Test Delivered System Transformed Specification (Implementation- Oriented) Execute and Revise

14 14 Transform N Transformational Model Formal Specification System Requirements (sometimes informal or incomplete) Test Delivered System Transform 2 Compare with requirements; update as needed Transform 1 Formal Development Record Sequence of transformations plus rationale for them

15 15 Object-Oriented Systems Development Life Cycle Analysis Build a Use-Cases Model Object Analysis Validate/Test Design Design Classes, define Attributes and Methods Build Object and Dynamic Model Build User Interface and Prototype User Satisfaction Test, Usability Test, and Quality Assurance Test Implementation Using TOOLS CASE and/or OO Programming Languages User Satisfaction Usability & QA Tests Iteration&Reuse

16 16 แนวคิดและเทคโนโลยีของการพัฒนาระบบสารสนเทศ zStructure Development zObject-Oriented Development yIdentifying Objects yIdentifying Structures yDefining Subjects yDefining Attributes and Instance Connections yDefining Operations and Message Connections

17 17 Object-Oriented Philosophy zEncapsulation zInformation/Implementation Hiding zState Retention zObject Identity zMessages zClasses zInheritance zPolymorphism zGenericity

18 18 Unified Modeling Language (UML) ภาษามาตรฐานสำหรับการจำลองระบบสารสนเทศ ด้วยภาพ UML เป็นภาษาในการวาดแบบจำลองเพื่อจุดประสงค์ 4 ประการ yจำลองด้วยภาพ (visualizing) yแสดงข้อกำหนด (specifying) yช่วยสร้างระบบ (constructing) yช่วยบันทึก (documenting) ชิ้นงานในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

19 19 UML: Unified Modeling Language ส่วนที่ใช้อธิบายโครงสร้าง นิ่งของระบบ (Static Structures) zUse Case Diagrams zClass Diagrams zObject Diagrams zComponent Diagrams zDeployment Diagrams ส่วนที่ใช้อธิบายพฤติกรรมที่ เคลื่อนไหวของระบบ (Dynamic Behavior) 6.Sequence Diagrams 7.Collaboration Diagrams 8.Activity Diagrams 9.State Diagrams ไดอะแกรม 9 ชนิด อาจจัดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม Interaction Diagrams = Sequence Diagrams, Collaboration Diagrams

20 20 ตัวอย่างประโยชน์ของไดอะแกรมใน UML zUse Case Diagram ใช้เพื่อแสดงขอบเขตของระบบ และ ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของระบบ zActivity Diagrams ใช้เพื่ออธิบาย กระบวนการทำงานในภาพรวม หรือ กระบวนการใน รายละเอียด zInteraction Diagrams ใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดของแต่ละ Use Case zClass Diagrams & Object Diagrams ใช้เพื่ออธิบายโครงสร้างคงที่ของระบบสารสนเทศทั้งด้านข้อมูล และ กิจกรรมหลักที่กระทำกับข้อมูลนั้น zState Transition Diagrams ใช้เพื่อการอธิบายสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปในรายละเอียดของแต่ละ ออปเจค zComponent & deployment diagrams ใช้เพื่ออธิบายสถาปัตยกรรมของระบบในด้านกายภาพ

21 21 ขั้นตอนการรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการ “ความผิดพลาด ความไม่ครบถ้วนเป็นธรรมดาของมนุษย์” ดังนั้น ข้อเสนอ คือ zช่วยกันกำหนดความต้องการให้ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนแรก และ zช่วยกันหาข้อผิดพลาดของระบบตั้งแต่ขั้นตอนแรก ของการพัฒนา ระบบ zให้ความสำคัญ (เวลา บุคลากร งบประมาณ) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ yเครื่องมือ เทคนิค เวลา บุคลากร งบประมาณ มาทุ่มที่ “ขั้นตอนการ รวบรวม และ วิเคราะห์ความต้องการ” Cost ของ การแก้ไข เมื่อเจอ ข้อผิดพลาด เจอข้อผิดพลาด ที่ขั้นตอนไหน ของการพัฒนาระบบ Requirement – Analysis – Design – Implementation – Maintenance - Deployment

22 22 บทบาทผู้เกี่ยวข้อง และ สรุป zเข้าใจความยากในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ หาทางอุดช่องโหว่ และ หาทางบรรเทาปัญหา yขั้นตอนการรวบรวมความต้องการงาน และ สรุป Software Requirement Specification ให้ชัดเจน zการทำงานเป็นทีม zการสื่อสาร และการสร้างความเข้าใจร่วม zภาษาสำหรับการสื่อสาร UML yการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Modeling) yอ่านและตรวจสอบความถูกต้องของแบบ (พิมพ์เขียว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Use Case Diagrams, Activity Diagrams, Sequence Diagrams, Class Diagrams

23 23 บทบาทผู้เกี่ยวข้อง และ สรุป zการพัฒนาระบบเชิงออปเจคมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบที่ ซับซ้อนได้ดีกว่าวิธีการแบบดั่งเดิม zแต่เทคโนโลยีออปเจคไม่ใช่เวชมนต์ zช่วงของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี yการบริหารการเปลี่ยนแปลง yการฝึกฝน และ อบรม zการพัฒนาระบบงาน ต้องการความร่วมมือ เวลา ความเข้าใจ และ กระบวนการที่เป็นระบบ


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยี (APD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google