งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ( Supply Chain Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ( Supply Chain Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ( Supply Chain Management)

2 การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานใน อุตสาหกรรม แนวคิด Supply Chain Management การให้ความช่วยเหลือสถาน ประกอบการ Supply Chain Management การให้ความช่วยเหลือสถาน ประกอบการ Supply Chain Management

3 การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) คือประมวลการวางแผนและการจัดการกิจกรรม ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการเสาะหาและจัดหาการ แปลงสภาพสินค้า และกิจกรรมการจัดการโลจิ สติกส์ทั้งหมดรวมถึงการประสานงานและความ ร่วมมือกับช่องทางคู่ค้าตั้งแต่ผู้ค้า ตัวกลาง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจนถึงลูกค้า ที่มา : The Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) แนวคิด Supply Chain Management

4 Value Chain Information Flow Collaborative Planning Flow Material, Product, and Service Flow Fund Flow SUPPLIERSSUPPLIERS CUSTOMERSCUSTOMERS Manufacturers, Distributors, Retailers Supply Chain Model

5

6 Logistics and Supply Chain  การบริการลูกค้า  การพยากรณ์ความต้องการ  การสื่อสารการกระจายสินค้า  การควบคุมสินค้าคงคลัง  การยกขนวัสดุ  กระบวนการสั่งซื้อ  การสนับสนุนอะไหล่และบริการ  การเลือกที่ตั้งโรงงาน/คลังสินค้า  การจัดซื้อจัดหา  การบรรจุหีบห่อ  การจัดการสินค้าส่งคืน  การนำกลับมาใช้ใหม่  การขนส่ง  คลังสินค้า Logistics ผู้จัดส่ง วัตถุดิบ ผู้กระ จาย สินค้า ค้า ปลีก / ส่ง ผู้ บริโภค ผู้ผลิต จัดส่ง ผลิต จัดซื้อ Supply Chain

7 7 Supplier Plan CustomerCustomer’s Customer Suppliers’ Supplier Make DeliverSourceMake Source DeliverMakeSource Deliver Source Deliver (internal or external) Your Company องค์ประกอบของกระบวนการในโลจิ สติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผน (Plan) การจัดซื้อ จัดหา (Source) การผลิต (Make) การจัดส่ง (Deliver) โซ่อุปทานภายใน องค์กร โซ่อุปทานภายนอก องค์กร

8 Supply Chain Business Processes Tier 1 Supplier Tier 2 Supplier SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Integrating and Managing Processes Across the Supply Chain Logistics Purchasing Marketing & Sales R&D Customer Consumer/ End-user การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) การจัดการการให้บริการแก่ลูกค้า (CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT) การจัดการความต้องการของลูกค้า (DEMAND MANAGEMENT) การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า (CUSTOMER ORDER FULFILLMENT) การจัดการการผลิต MANUFACTURING FLOW MANAGEMENT การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( PRODUCT DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION) การส่งคืนสินค้า ( RETURNS) PRODUCT FLOW Production Finance Manufacturer Information Flow Source: Douglas M. Lambert, Martha C. Cooper, Janus D. Pagh, “Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No. 2, 1998, p. 2.

9

10 หน้าที่หลักของโซ่อุปทานในองค์กร การบริหารการผลิต (Manufacturing Management) การบริหารกระจาย สินค้า (Distribution Management) การบริหารวัสดุ (Material Management) การบริหารการผลิต (Manufacturing Management) การบริหาร กระจายสินค้า (Distribution Management) โซ่อุปทานในแผนก กล่าวคือในแผนกเดียวกันในองค์กรนั้นมีการ เชื่อมโยงหรือแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันหรือไม่ โซ่อุปทานระหว่างแผนก กล่าวคือ ระหว่างฝ่ายนั้นมีการแบ่งปัน ข้อมูลที่ควรทราบถึงกันหรือไม่ โซ่อุปทานระหว่างองค์กร เป็นโซ่อุปทานที่มีการจับมือกันอย่าง ยั่งยืนระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้าและลูกค้าเป็น ความเชื่อมต่อแบบเนื้อเดียวของกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งภายในและ ระหว่างองค์กร

11 Supply Chain Problems and Solutions ปัญหาที่เกิดกับ supply chain – ความไม่แน่นอนต่างๆ (Uncertainties) – ความจำเป็นต้องประสานงานกับการ ดำเนินงานหลายๆแบบ ทั้งภายในด้วยกันเอง ( ข้ามแผนก ) และ พันธมิตรธุรกิจทั้งหลาย ความไม่แน่นอนของ supply chain ก็คือ การ พยากรณ์ความต้องการ (demand forecast) ความต้องการจริงอาจเปลี่ยนแปลงออกไปจากที่ ประมาณการเอาไว้โดยผลของการดำเนินการ ต่างๆ เช่น สภาพการแข่งขัน ราคา สภาพ ภูมิอากาศ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ความ เชื่อมั่น ของลูกค้า ระยะเวลาในการจัดส่ง และ อื่นๆ

12 Supply Chain Improvement Methodologies There is no shortage of tools and methodologies from which to choose that deliver supply chain improvement. Business Process Mapping Kaizen – Continuous Improvement Six Sigma Kanban – Pull Systems Enterprise Resource Planning Visual Management Total Quality Mgt Lean Toyota Production System (TPS) Quality Function Deployment Value Add Analysis Service Value Analysis Affinity Diagram Problem Solving Just-in-Time Reverse Logistics Mgt Value Stream Mapping Distribution Resource Planning Manufacturing Process Mgt 5S – Workplace Organization Supply Chain Operations Reference (SCOR) Production Leveling Voice of Customer (VOC) Benchmarking Process Capability Assessment Cause and Effect Analysis Fault Tree Analysis

13 การให้ความช่วยเหลือสถาน ประกอบการ Supply Chain Management การให้ความช่วยเหลือสถาน ประกอบการ Supply Chain Management

14 การวินิจฉัยในสถานประกอบการเพื่อ วิเคราะห์ปัญหาและ ห่วงโซ่ อุปทานขององค์กร กล่าวเปิดและอธิบายการ เข้าโรงงาน สรุปวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย กล่าวเปิดและอธิบายการ เข้าโรงงาน สรุปวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย Walk through ใน โรงงาน

15 กำหนดวัตถุประสงค์ การทำงาน 1.เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อย่างยั่งยืน 2.เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในหน้างานได้ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุง แก้ไข จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลงได้ ทำให้ลด ต้นทุนในการผลิตลง 4.ทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น 5.เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น

16 วิเคราะห์กระบวนการผลิตของสถานประกอบการ Product

17 รูป เครื่องจักร ของ กระบวนการ นั้นๆ คำอธิบายของ แต่ละ กระบวนการ นั้นๆ

18

19

20

21

22

23 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของ โรงงาน

24 ห่วงโซ่คุณค่าของ โรงงาน การ ดำเนินงานที่ดี และมีกำไร เพิ่ม

25 จัดซื้อ ลูกค้าสัมพันธ์ สินค้า คงคลัง ผลิต วางแผน กลั่นกรองปัญหา เพื่อจัดทำโครงการ “ เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่ในโรงงาน ” รวมทีมจาก 5 แผนกเพื่อการจัดการ Supply Chain ขององค์กร

26 ระดมสมองวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา

27 มีของเสีย จากการผลิตมาก Cost ใช้เวลาในการซ่อม เครื่องจักรนาน Speed มีสินค้าคงคลังสูง Inventory Dead/Slow มูลค่า 14 ล้าน ลดเหลือ 9.5ล้าน Turn วัตถุดิบ เฉลี่ย 6.8 รอบ เพิ่มเป็น 8 รอบ Turn บรรจุภัณฑ์ เฉลี่ย 2.9 รอบ เพิ่มเป็น 3.5 รอบ (ภายในปี 2556) ปัญหาที่ต้องการปรับปรุงตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ( 5 m/d ) ของเสียรวมจากการผลิตจาก 15% เป็น <5% ในปี 2556 ผลลัพท์มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิม ลดเวลาการซ่อมเกิน 30 นาที :เครื่อง:เดือน จาก 15% เหลือ 7% อัตราการซ่อมซ้ำเป็น 0% ระบบ AM และ PM ตามแผน 100%

28 Thank you Thank you Q & A


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ( Supply Chain Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google