งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดตรัง.  สำนักงบประมาณอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ ๓, ๓๗๙ รายการ วงเงิน ๓, ๒๓๐, ๕๐๒, ๖๗๘ บาท  ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดตรัง.  สำนักงบประมาณอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ ๓, ๓๗๙ รายการ วงเงิน ๓, ๒๓๐, ๕๐๒, ๖๗๘ บาท  ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดตรัง

2  สำนักงบประมาณอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ ๓, ๓๗๙ รายการ วงเงิน ๓, ๒๓๐, ๕๐๒, ๖๗๘ บาท  ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด  วงเงินที่จัดซื้อสูงกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณ อนุมัติ ให้ต่อรองราคาให้อยู่ในวงเงินที่สำนัก งบประมาณอนุมัติ  ลงนามสัญญาเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติเงิน ประจำงวดในระบบ GFMIS  เบิกจ่ายให้ทันภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

3  จำนวน ๒๗ รายการ ๒๗  วงเงิน ๒๗, ๒๔๗, ๗๐๖บาท

4  ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด  วงเงินที่จัดซื้อสูงกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณ อนุมัติ ให้ต่อรองราคาให้อยู่ในวงเงินที่สำนัก งบประมาณอนุมัติ  กรณีต่อรองราคาไม่ได้ ให้ดำเนินการใหม่ และลง นามสัญญาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๖  เบิกจ่ายทุกรายการ ภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

5


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดตรัง.  สำนักงบประมาณอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ ๓, ๓๗๙ รายการ วงเงิน ๓, ๒๓๐, ๕๐๒, ๖๗๘ บาท  ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google