งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล. ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล. ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน

3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 1, ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ธ. ค

4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ธ. ค ( หน่วย : ล้าน บาท )

5

6 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ --- รายจ่าย ลงทุน ภาพรวม ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 24 ธ. ค. 2553

7 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0408/ ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e- Auction )

8


ดาวน์โหลด ppt โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล. ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google