งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 โดย น. อ. ธวัช เจริญสุขสวัสดิ์ รอง หน. นฝอ. บก. สพ. ทร. โทร โดย น. อ. ธวัช เจริญสุขสวัสดิ์ รอง หน. นฝอ. บก. สพ. ทร. โทร.63081

2 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) รายการเป็นเงิน ( บาท ) ร้อยละ 1. วงเงินจัดสรรทั้งปี 1,118,716, วงเงินใช้จัดซื้อจ้าง 993,424, วงเงินผูกพัน 743,319, วงเงินเบิกจ่าย 250,105, โอนงบประมาณให้ ทบ. 840,

3 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) รายการเป็นเงิน ( บาท ) ร้อยละ 4. ส่งคืนเหลือจากทำสัญญา / ไม่ส่งของ 85,944, ไม่ขอเงินงวด ( ซื้อไม่ได้ 6 งาน ) 41,952,

4 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านเงินกันฯ ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านเงินกันฯ ) รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีร้อยละ ยอดเงินกันทั้งหมด 743,273, สำนักเบิกส่วนกลาง 403,938, คลังระยอง 339,334,

5 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวิธีดำเนินการ ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวิธีดำเนินการ ) วิธีจำนวนร้อยละผลงาน ตกลงราคา ครบ สอบราคา ไม่ส่งของ 1 งาน e-Auction ครบ พิเศษ ยกเลิก 6 งาน กรณีพิเศษ ครบ รวม

6 แนวทางการบริหารจัดการ ด้านการจัดซื้อ / จ้างปี งป เร่งรัดการจัดซื้อ / จ้าง งานที่มี วงเงินสูง 2. เจรจากับว่าที่คู่สัญญาให้ ยอมรับ - การรับเงินล่วงหน้า สำหรับ รายการที่มีวงเงินสูง - ปรับลดระยะเวลาการส่งมอบ สิ่งของ / งาน - เร่งรัดการส่งมอบสิ่งของ / งาน โดยเร็ว - เร่งรัดการทำสัญญาในโอกาส แรก ( เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว )

7 จบ


ดาวน์โหลด ppt สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google