งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 โดย น. อ. ธวัช เจริญสุขสวัสดิ์ รอง หน. นฝอ. บก. สพ. ทร. โทร.63081 โดย น. อ. ธวัช เจริญสุขสวัสดิ์ รอง หน. นฝอ. บก. สพ. ทร. โทร.63081

2 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) รายการเป็นเงิน ( บาท ) ร้อยละ 1. วงเงินจัดสรรทั้งปี 1,118,716,062.00100.00 2. วงเงินใช้จัดซื้อจ้าง 993,424,691.2188.80 2.1 วงเงินผูกพัน 743,319,088.5666.44 2.2 วงเงินเบิกจ่าย 250,105,602.6522.36 3. โอนงบประมาณให้ ทบ. 840,000.000.08

3 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวงเงิน ) รายการเป็นเงิน ( บาท ) ร้อยละ 4. ส่งคืนเหลือจากทำสัญญา / ไม่ส่งของ 85,944,964.357.68 5. ไม่ขอเงินงวด ( ซื้อไม่ได้ 6 งาน ) 41,952,000.003.75

4 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านเงินกันฯ ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านเงินกันฯ ) รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีร้อยละ ยอดเงินกันทั้งหมด 743,273,613.56100.00 - สำนักเบิกส่วนกลาง 403,938,777.6754.35 - คลังระยอง 339,334,835.8944.65

5 ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวิธีดำเนินการ ) ผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 ( ด้านวิธีดำเนินการ ) วิธีจำนวนร้อยละผลงาน ตกลงราคา 8025.80 ครบ สอบราคา 11736.68 ไม่ส่งของ 1 งาน e-Auction144.39 ครบ พิเศษ 10031.35 ยกเลิก 6 งาน กรณีพิเศษ 82.51 ครบ รวม 319100.00

6 แนวทางการบริหารจัดการ ด้านการจัดซื้อ / จ้างปี งป.56 1. เร่งรัดการจัดซื้อ / จ้าง งานที่มี วงเงินสูง 2. เจรจากับว่าที่คู่สัญญาให้ ยอมรับ - การรับเงินล่วงหน้า สำหรับ รายการที่มีวงเงินสูง - ปรับลดระยะเวลาการส่งมอบ สิ่งของ / งาน - เร่งรัดการส่งมอบสิ่งของ / งาน โดยเร็ว - เร่งรัดการทำสัญญาในโอกาส แรก ( เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว )

7 จบ


ดาวน์โหลด ppt สพ. ทร. 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.56 1. แถลงผลงานการจัดซื้อ / จ้าง ปี งป.55 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google