งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.แถลงผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.แถลงผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.แถลงผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55
สพ.ทร. 1.แถลงผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55 2.แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.56 โดย น.อ.ธวัช เจริญสุขสวัสดิ์ รอง หน.นฝอ.บก.สพ.ทร. โทร.63081

2 ผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55
(ด้านวงเงิน) รายการ เป็นเงิน (บาท) ร้อยละ 1.วงเงินจัดสรรทั้งปี 1,118,716,062.00 100.00 2.วงเงินใช้จัดซื้อจ้าง 993,424,691.21 88.80 2.1วงเงินผูกพัน 743,319,088.56 66.44 2.2วงเงินเบิกจ่าย 250,105,602.65 22.36 3.โอนงบประมาณให้ ทบ. 840,000.00 0.08

3 ผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55
(ด้านวงเงิน) รายการ เป็นเงิน (บาท) ร้อยละ 4.ส่งคืนเหลือจากทำสัญญา/ ไม่ส่งของ 85,944,964.35 7.68 5.ไม่ขอเงินงวด(ซื้อไม่ได้ 6 งาน) 41,952,000.00 3.75

4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55 (ด้านเงินกันฯ) รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ร้อยละ ยอดเงินกันทั้งหมด 743,273,613.56 100.00 -สำนักเบิกส่วนกลาง 403,938,777.67 54.35 -คลังระยอง 339,334,835.89 44.65

5 ผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55
(ด้านวิธีดำเนินการ) วิธี จำนวน ร้อยละ ผลงาน ตกลงราคา 80 25.80 ครบ สอบราคา 117 36.68 ไม่ส่งของ 1 งาน e-Auction 14 4.39 พิเศษ 100 31.35 ยกเลิก 6 งาน กรณีพิเศษ 8 2.51 รวม 319 100.00

6 แนวทางการบริหารจัดการ ด้านการจัดซื้อ/จ้างปี งป.56
1.เร่งรัดการจัดซื้อ/จ้าง งานที่มีวงเงินสูง 2.เจรจากับว่าที่คู่สัญญาให้ยอมรับ -การรับเงินล่วงหน้า สำหรับรายการที่มีวงเงินสูง -ปรับลดระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของ/งาน -เร่งรัดการส่งมอบสิ่งของ/งาน โดยเร็ว -เร่งรัดการทำสัญญาในโอกาสแรก (เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7 จบ


ดาวน์โหลด ppt 1.แถลงผลงานการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google