งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ 1

2 กรอบอัตรากำลัง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 3 อัตรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา 2 2

3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ การแต่งตั้งข้าราชการ การมอบอำนาจให้ข้าราชการ การจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูล

4 1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1.1 การสรรหา เปิดสอบแข่งขัน เปิดสอบคัดเลือก นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการอื่น รับโอนข้าราชการ

5 1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ต่อ)
1.2 การบรรจุ และแต่งตั้ง เรียกบรรจุ และออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติ ราชการ และรายงานผลการทดลองการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ

6 2. การแต่งตั้ง จะพิจารณาผ่านคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 6

7 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
อธิบดี ประธาน รองอธิบดี ทั้ง 3 คน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 7

8 2. การแต่งตั้ง 2.1 การเลื่อนข้าราชการ 2.2 การย้าย 2.3 ให้ปฏิบัติราชการ
2. การแต่งตั้ง การเลื่อนข้าราชการ การย้าย ให้ปฏิบัติราชการ 8

9 3. การมอบอำนาจให้ข้าราชการ
3.1 การแบ่งเขตตรวจราชการกรม 3.2 การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน / ปฏิบัติราชการแทน

10 4. การจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูล
4.1 จัดทำสมุดถือจ่าย 4.2 จัดทำข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงข้อมูลในระบบบุคลากร 4.4 รวบรวมข้อมูลความประสงค์ในการโยกย้ายและ เลื่อนระดับ

11 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
หมายถึง เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน ตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่กับองค์กร 11

12 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
1. ระยะเวลาขั้นต่ำในการครองตำแหน่ง 2. สมรรถนะ 2.1 สมรรถนะหลัก 2.2 สมรรถนะประจำกลุ่มงาน 3. การพัฒนา 12


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google