งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 กรอบอัตรากำลัง ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 3 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 2 อัตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 กรอบอัตรากำลัง ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 3 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 2 อัตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 กรอบอัตรากำลัง ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 3 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 2 อัตรา

3 1. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ 2. การแต่งตั้งข้าราชการ 3. การมอบอำนาจให้ข้าราชการ 4. การจัดทำและปรับปรุงระบบ ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบ

4 4 1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ เปิดสอบแข่งขัน 1.1 การสรรหา รับโอน ข้าราชการ นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จากส่วนราชการอื่น เปิดสอบคัดเลือก

5 5 1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ ( ต่อ ) เรียกบรรจุ และออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การทดลองการปฏิบัติ ราชการ และรายงานผลการ ทดลองการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ 1.2 การบรรจุ และ แต่งตั้ง

6 6 2. การแต่งตั้ง จะพิจารณาผ่านคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

7 7 คณะกรรมการ คัดเลือก บุคคล 1. อธิบดีประธาน 2. รองอธิบดี ทั้ง 3 คน 3. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 4. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ 5. หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

8 8 2. การแต่งตั้ง 2.1 การเลื่อนข้าราชการ 2.2 การย้าย 2.3 ให้ปฏิบัติราชการ

9 9 3. การมอบอำนาจให้ข้าราชการ 3.1 การแบ่งเขตตรวจราชการ กรม 3.2 การแต่งตั้งข้าราชการ รักษาราชการแทน / ปฏิบัติราชการแทน

10 10 4. การจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูล 4.1 จัดทำสมุดถือจ่าย 4.2 จัดทำข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง 4.3 ปรับปรุงข้อมูลในระบบบุคลากร 4.4 รวบรวมข้อมูลความประสงค์ใน การโยกย้ายและ เลื่อนระดับ

11 11 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง เส้นทาง ความก้าวหน้าในการทำงาน ตลอดระยะเวลาที่ ทำงานอยู่กับองค์กร

12 12 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 1. ระยะเวลาขั้นต่ำใน การครองตำแหน่ง 3. การพัฒนา 2. สมรรถนะ 2.1 สมรรถนะหลัก 2.2 สมรรถนะ ประจำกลุ่มงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 กรอบอัตรากำลัง ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 3 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 2 อัตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google