งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเรณู ไคล จันทร์เศรษฐ์. เซลล์พืช เซลล์พืชมีอยู่ทุกแห่งในต้นพืชลักษณะ ของเซลล์จะแตกต่างกันออกไปประกอบไป ด้วยส่วนต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนประกอบของเซลล์พืชทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเรณู ไคล จันทร์เศรษฐ์. เซลล์พืช เซลล์พืชมีอยู่ทุกแห่งในต้นพืชลักษณะ ของเซลล์จะแตกต่างกันออกไปประกอบไป ด้วยส่วนต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนประกอบของเซลล์พืชทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเรณู ไคล จันทร์เศรษฐ์

2 เซลล์พืช เซลล์พืชมีอยู่ทุกแห่งในต้นพืชลักษณะ ของเซลล์จะแตกต่างกันออกไปประกอบไป ด้วยส่วนต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนประกอบของเซลล์พืชทั่วไป 1. ผนังเซลล์ เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด มี หน้าที่ป้องกันส่วนที่อยู่ ภายในของเซลล์ 2. เยื่อหุ้มเซลล์ มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ มีหน้าที่ควบคุมน้ำและ สารละลาย 3. ไซโทพลาซึม เป็นส่วนที่มี ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์อยู่ 4. นิวเคลียส เป็นก้อนอยู่ในไซโทพลา ซึม มีหน้าที่สร้างโปรตีน เซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะบางชนิดของพืช เซลล์คุม ภายในเซลล์คุมจะมีคลอดรพ ลาสต์ซึ่งเซลล์ผิวธรรมดาไม่มีเซลล์คุมมี หน้าที่ควบคุมการเปิดละปิดปากใบ

3 การไหลของไซโทพลาซึมในเซลล์ เราสามารถสังเกตการไหลของไซโทพลา ซึมโดยการส่องดูใบสาหร่ายหางกระรอกซึ่ง สาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชน้ำเมื่อส่องดูจะพบ เซลล์ที่อยู่ได้ชัดเจนโดยพบว่าในใบอ่อนๆจะมี การไหลเวียนของไซโทพลาซึม เซลล์สัตว์ เซลล์สัตว์มีรูปร่างหลายลักษณะเซลล์บาง ชนิดอาจมีรูปร่างกลมรีบางชนิดมีรูปร่างเป็นเส้น หรือรูปร่างอื่นๆ ขึ้นอยู่กับชนิดและหน้าที่ของ เซลล์ตัวอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่าง ค่อนข้างกลมตรงกลางเว้าทั้งสองข้าง ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ทั่วไป เซลล์สัตว์มีส่วนประกอบสำคัญคล้ายกับเซลล์ พืช สำหรับเซลล์สัตว์ทั่วไป จะมี ส่วนประกอบ ต่างๆ ภายในเซลล์ที่ซับซ้อนกว่าเซลล์พืช

4 การจัดระบบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ เซลล์ของสัตว์นอกจากมีรูปร่างและหน้าตา ต่างกันแล้ว เซลล์ต่างๆ เหล่านั้นยังจะสามารถที จะทำงานร่วมกันทำให้เกิดการทำงานของอวัยวะ ต่างๆ เกิดเป็นระบบการทำงานของร่างกายอีก ด้วย ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น กลุ่มเซลล์ที่ กำเนิดจากแหล่งเดียวกันและมีรูปร่างเฉพาะตัว เพื่อทำงานร่วมกันเรียกว่า เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ บางชนิดประกอบด้วยกลุ่มเซลล์เดียวกัน และ บางชนิดก็ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์หลายกลุ่ม ทำงานร่วมกันเมื่อเนื้อเยื่อหลายกลุ่ม ทำงาน ร่วมกันจะเรียกว่า อวัยวะและหลายๆ อวัยวะที่ทำงานร่วมกันจะ เรียกว่า ระบบอวัยวะ

5 แบบทดสอบ 1 เซลล์คุมพบมากในส่วนใดของ พืช ก. ใบ ข. ลำต้น ค. ราก ง. ยอด

6

7

8 ข้อใดหมายถึงกลุ่มเซลล์ที่มีกำเนิดจากแหล่งเดียวกัน และมีรูปเฉพาะตัวเพื่อทำงานร่วมกัน แบบทดสอบ 2 ก.อวัยวะ ข. นิวเคลียส ค. เนื้อเยื่อ ง. เซลล์

9

10

11 แบบทดสอบ 3 โครงสร้างใดของพืชที่มีหน้าที่ควบคุมการผ่าน เข้าออกของสารภายในเซลล์ ก.ผนังเซลล์ ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. นิวเคลียส ง. คลอโรพลาสต์

12

13

14 แบบทดสอบ 4 ในรายการของสิ่งมีชีวิต ข้อใดคือการทำงาน ร่วมกันของหลาย ๆ อวัยวะ ก.ระบบอวัยวะ ข. เนื้อเยื่อ ค. อวัยวะ ง. เซลล์

15

16

17 แบบทดสอบ 5 เซลล์ของพืชบริเวณใดหน้าจะมีคลอโรพลาสต์มาก ที่สุด และบริเวณใดไม่พบคลอโรพลาสต์เลย ก.ใบ รากข. ใบ ลำต้น ค. ราก ลำต้น ง. กิ่ง ราก

18

19

20 แบบทดสอบ 6 ข้อใดคืออวัยวะที่พืชใช้ในการคายน้ำออกจากออกจากเซลล์ ก. ปากใบ ข. ราก ค. คลอโรพลาสต์ ง. นิวเคลียส

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเรณู ไคล จันทร์เศรษฐ์. เซลล์พืช เซลล์พืชมีอยู่ทุกแห่งในต้นพืชลักษณะ ของเซลล์จะแตกต่างกันออกไปประกอบไป ด้วยส่วนต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนประกอบของเซลล์พืชทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google