งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่และปริมาตร เรื่องพีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 นางมอญจันทร์ ไทยกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่และปริมาตร เรื่องพีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 นางมอญจันทร์ ไทยกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่และปริมาตร เรื่องพีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 นางมอญจันทร์ ไทยกล้า

2 พีระมิด แผ่น คลี่ ฐาน แท่ง พีระมิด

3 พีระมิด ฐาน แผ่น คลี่ แท่ง พีระมิด

4 พีระมิด แผ่น คลี่ ฐาน แท่ง พีระมิด

5 ส่วนประกอบ พีระมิด ยอ ด สั น สูง เอียง ส่วน สูง สูง เอียง ฐาน ด้าน ฐาน ความยาวครึ่งหนึ่งของ ด้านฐาน

6 มุมมองจากบน 5 รูป มุมมอ งจาก ล่าง

7 เรียก ตามลักษณะรูป เหลี่ยมของฐาน การเรียกชื่อ พีระมิด พีระมิด สี่เหลี่ยม ผืนผ้า พีระมิ ด หก เหลี่ย ม พีระมิด สามเหลี่ ยม พีระมิด ห้า เหลี่ยม

8 การหา ความสูงเอียง กรณีมี ความยาวสัน พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐาน ยาวด้านละ 6 นี้วสันยาว 5 นิ้ว จงหา ความสูงเอียง A B C ให้ AC เป็นสัน ยาว 5 นิ้ว และ AB เป็นความ สูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 6  2 = 3 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB 2 + 3 2 = 5 2 ตา AB 2 = 25 - 9 AB 2 = 16 AB = 4 ตอบ สูงเอียง 4 นิ้ว

9 การหาความสูงเอียง กรณี มีส่วนสูง A B C พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐาน ยาวด้านละ 10 นี้วส่วนสูงยาว 12 นิ้ว จงหาความสูงเอียง ให้ AC เป็นส่วนสูง ยาว 12 นิ้ว และ AB เป็น ความสูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10  2 = 5 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB 2 = 12 2 + 5 2 AB 2 = 144 + 25 AB 2 = 169 AB = 13 ตอบ สูงเอียง 13 นิ้ว

10 การหาความสูง กรณีมีสูง เอียง A B C พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐาน ยาวด้านละ 10 นี้วสูงเอียงยาว 13 นิ้ว จงหาความสูง AC เป็นส่วนสูงให้ AB เป็นความ สูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10  2 = 5 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC 2 + 5 2 = 13 2 AC 2 = 169 – 25 AC 2 = 144 AC = 12 ตอบ ส่วนสูง 12 นิ้ว

11 การหาปริมาตร พีระมิด สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง จากสูตร ปริมาตรปริซึม = พื้นที่ ฐาน x สูง เมื่อ พีระมิดที่มีส่วนสูงและฐาน เท่ากับปริซึม เมื่อทำการตวง จะได้ 3 ปริมาตรพีระมิด เท่ากับ 1 ปริมาตรปริซึม ให้นักเรียนทดลอง จาก กล่อง ทรงปริซึม 1 3

12 ตัวอย่างที่ 1) จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 24 เซนติเมตร ส่วนสูง 9 เซนติเมตร สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 24 x 24 ) x 9 = 24 x 24 x 3 = 1,728 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 3 1 3 1 3

13 ตัวอย่างที่ 2 จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 14 เซนติเมตร สูงเอียง 25 เซนติเมตร A B C AC เป็น ส่วนสูง ให้ AB เป็นความ สูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 14  2 = 7 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC 2 + 7 2 = 25 2 AC 2 = 625 - 49 AC 2 = 576 AC = 24 ตอบ ส่วนสูง 24 นิ้ว ต้อง หาปริมาตร 

14 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 14 x 14 ) x 24 = 14 x 14 x 8 = 1,568 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 3 1 3 1 3

15 แบบทดสอบ 1. จงหาปริมาตรของพีระมิด ซึ่งมีฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 15 เซนติเมตร สูงตรงเป็น 45 เซนติเมตร ก. 3,325 ลูกบาศก์เซนติเมตรข. 3,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 3,395 ลูกบาศก์เซนติเมตรง. 3,405 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. พีระมิดตรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูงตรง 15 เซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดเป็นเท่าไร ก. 340 ลูกบาศก์เซนติเมตรข. 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 540 ลูกบาศก์เซนติเมตรง. 640 ลูกบาศก์เซนติเมตร

16 3. พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูงตรง 10 เซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดเป็นเท่าไร ก. 160 ลูกบาศก์เซนติเมตรข. 170 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 180 ลูกบาศก์เซนติเมตรง. 190 ลูกบาศก์เซนติเม 4. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และมีปริมาตร 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหา ความสูงของพีระมิด ก. 8 เซนติเมตรข. 10 เซนติเมตร ค. 13 เซนติเมตรง. 15 เซนติเมตร 3. พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูงตรง 10 เซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดเป็นเท่าไร ก. 160 ลูกบาศก์เซนติเมตรข. 170 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 180 ลูกบาศก์เซนติเมตรง. 190 ลูกบาศก์เซนติเม 4. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และมีปริมาตร 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหา ความสูงของพีระมิด ก. 8 เซนติเมตรข. 10 เซนติเมตร ค. 13 เซนติเมตรง. 15 เซนติเมตร


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่และปริมาตร เรื่องพีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 นางมอญจันทร์ ไทยกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google