งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ความรู้เรื่องเสียงในภาษา นางเพ็ญประภา รัตนเสถียร ครู คศ. ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ความรู้เรื่องเสียงในภาษา นางเพ็ญประภา รัตนเสถียร ครู คศ. ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ความรู้เรื่องเสียงในภาษา นางเพ็ญประภา รัตนเสถียร ครู คศ. ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

2 ความรู้เรื่อง เสียง เสียง เสียงในความหมายกว้าง ๆ หมายถึง เสียงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงมนุษย์เสียงสัตว์ หรือเสียง อื่นใดก็ตาม แต่ในการศึกษา เสียง หมายถึง เสียงที่ มนุษย์เปล่งออกมา เพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

3 เสียงในภาษาไทย เสียงในภาษาไทยแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ด้วยกัน คือ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์

4 - เสียงสระ หรือเสียงแท้ เกิดจากลมที่ออกจากปอดโดยไม่ ถูกอวัยวะใดกีดขวาง - เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร เกิดจากการลมที่ออกจากปอด แล้วถูกปิดกั้นทางเดิน ของลมให้แคบลง ทำให้ ลมผ่านไม่สะดวกจนต้องเสียดแทรกออกมา - เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงดนตรี เกิดจากเสียงเปล่งออกมา พร้อมเสียงแปรจะมีเสียงสูง ต่ำ ตามการ สั่นสะเทือนของสายเสียงอวัยวะที่ทำให้เกิด เสียง ได้แก่ ปอด หลอดลม กล่องเสียง ลิ้นไก่ ลิ้น เพดานปุ่มเหงือก ฟัน และ ริมฝีปาก

5 เสียงสระ เสียงสระ เมื่อนำรูปสระทั้ง ๒๑ รูป มารวมกัน จะได้สระ ทั้งหมด ๓๒ เสียง จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ สระแท้ มี ๑๘ เสียง แบ่งออกเป็น สระเสียงสั้น ได้แก่ อะ อิ อึ เอะ เออะ โอะ แอะ เอาะ สระเสียงยาว ได้แก่ อา อี อื อู เอ เออ โอ แอ ออ สระประสม มี ๖ เสียง ได้แก่ เอีย เกิดจากเสียง - ี + - า เอีย เอียะ เกิดจากเสียง - ิ + - ะ เอียะ เอือ เกิดจากเสียง - ื + - า เอือ เอือะ เกิดจากเสียง - ึ + - า เอือะ อัว เกิดจากเสียง - ู + - า อัว อัวะ เกิดจากเสียง - ุ + - ะ อัวะ

6 เสียงพยัญชนะ พยัญชนะ แปลว่า การกระทำเสียงให้ปรากฏชัด หรือเครื่องหมายตัวอักษรที่ใช้แทนภาษาพูด พยัญชนะ จะออกเสียงตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยสระ เสียงพยัญชนะในภาษาไทย เสียงพยัญชนะในภาษาไทย มี ๒๑ เสียง ( ๔๔ รูป ) ๑. / ก / ก ๒. / ค / ข ค ฆ ( ฃ ฅ ) ๓. / ง / ง ๔. / จ / จ ๕. / ช / ช ฉ ฌ ๖. / ซ / ซ ศ ส ษ ๗. / ย / ญ ย ๘. / ด / ด ฎ ๙. / ต / ต ฏ ๑๐. / ท / ท ฐ ถ ฑ ฒ ธ ๑๑. / น / น ณ ๑๒. / บ / บ ๑๓. / ป / ป ๑๔. / พ / ผ พ ภ ๑๕. / ฟ / ฟ ฝ ๑๖. / ม / ม ๑๗. / ร / ร ๑๘. / ล / ล ฬ ๑๙. / ว / ว ๒๐. / ฮ / ฮ ห ๒๑. / อ / อ

7 เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่เปล่งออกมามีระดับสูงต่ำ ต่างกัน ทำให้ความหมายต่างกัน ด้วยซึ่งเป็นเสียงที่ เกิดกับเสียงสระและเสียงพยัญชนะวรรค วรรณยุกต์ ไทย มี ๕ เสียง ๔ รูป คือ เสียง เสียงสามัญ เสียงเอก เสียง โท เสียงตรี เสียงจัตวา รูป - ่ ้ ๊ ๋ ในบางคำรูปกับเสียงวรรณยุกต์อาจไม่ตรงกัน พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกดมีความสำคัญต่อการใน วรรณยุกต์ไม่น้อยกว่ารูปวรรณยุกต์ ในการเขียนจึงต้อง พิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วย จึงจะใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง เช่น โน้ต เชิ้ต เสียงตรีแต่ใช้รูปวรรณยุกต์โทเป็นต้น

8 แบบฝึกบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความรู้เรื่องเสียงในภาษา

9 ข้อที่ ๑ เสียงในภาษาไทยแบ่งออกเป็น ๓ จำพวก คือ ก. เสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ำ ข. สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ค. เสียงพูด เสียงอ่าน เสียงเพลง ง. เสียงแท้ เสียงแปร เสียงดนตรี เฉลย ง. เสียงแท้ เสียงแปร เสียงดนตรี

10 ข้อที่ ๒ อักษรชนิดใดผันด้วยรูปวรรณยุกต์ตรีไม่ได้ ก. อักษรสูงเท่านั้น ข. อักษรต่ำเท่านั้น ค. อักษรกลาง ง. อักษรสูงและอักษรต่ำ เฉลย ง. อักษรสูงและอักษรต่ำ

11 ข้อที่ ๓ ข้อใดมีเสียง วรรณยุกต์ครบทั้ง ๕ เสียง ก. ประหยัดวันนี้สบายวัน หน้า ข. สมบัติเมาเซถลาหัวทิ่ม ค. หมึกแดงแผลงฤทธิ์ให้รส อร่อย ง. จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ เฉลย ค. หมึกแดงแผลงฤทธิ์ให้รสอร่อย

12 ข้อที่ ๔ ข้อใดที่มีเสียงวรรณยุกต์เหมือน “ นกพราก จากรังแล้ว ” ก. ช่วยคิดด้วยนะจ๊ะ ข. ยกน้ำมาด้วยนะ ค. ทิดแก้วอยู่เมืองเพชร ง. วิเคราะห์โรคได้นะ เฉลย ค. ทิดแก้วอยู่เมืองเพชร

13 ข้อที่ ๕ เสียงแปร คือเสียงชนิดใดของเสียงใน ภาษาไทย ก. เสียงสระ ข. เสียงพยัญชนะ ค. เสียงวรรณยุกต์ ง. ทั้งสามเสียงรวมกัน เฉลย ข. เสียงพยัญชนะ

14 แล้วพบกันใหม่ ในบทเรียนต่อไป นะ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ความรู้เรื่องเสียงในภาษา นางเพ็ญประภา รัตนเสถียร ครู คศ. ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google