งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน และการสะกดคำของนักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐาน การอ่านที่ดีขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน และการสะกดคำของนักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐาน การอ่านที่ดีขึ้นกว่าเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน และการสะกดคำของนักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐาน การอ่านที่ดีขึ้นกว่าเดิม

3 สระ ภาษาไทย ๑.สระ - ะ๙. สระ เ - ะ ๑๗. สระ เ - อะ๒๕. สระ ฤ ๒.สระ - า ๑๐. สระ เ - ๑๘. สระ เ - อ๒๖. สระ ฤๅ ๓.สระ ิ ๑๑. สระ แ - ะ ๑๙. สระ เ ียะ๒๗. สระ ฦ ๔.สระ ี ๑๒. สระ แ - ๒๐. สระ เ ีย๒๘. สระ ฦา ๕.สระ ึ ๑๓. สระ โ - ะ ๒๑. สระ เ ือะ๒๙. สระ - ำ ๖.สระ ื ๑๔. สระ โ - ๒๒. สระ เ ือ ๓๐. สระ ใ - ๗.สระ ุ ๑๕. สระ เ - าะ ๒๓. สระ ัวะ ๓๑. สระ ไ - ๘.สระ ู๑๖. สระ - อ ๒๔. สระ ัว ๓๒. สระ เ - า

4 สระ - ะ กะจะ ตะปะ มะระ ทะอะ นะสะ พะ ยะ

5 สระ - า กาขา มา กาขา มา ตาอา ดา ตาอา ดา หารา นา หารา นา

6 สระ - อิ กิ ติ บิ กิ ติ บิ ริมิ สิ นิ ริมิ สิ นิ ทิปิ วิ ทิปิ วิ

7 สระ - อี ดี ตีอี ดี ตีอี มี ปี นี ที สีชี ที สีชี

8 สระ - อึ กึ ดึ หึ กึ ดึ หึ อึ งึ ตึ อึ งึ ตึ รึ ลึ สึ รึ ลึ สึ

9 สระ - อือ กือดือ หือ อือชือ ตือ ปือลือ มือ

10 สระ - อุ กุ จุดุ บุ สุ กุ จุดุ บุ สุ ชุ มุปุ ลุ รุ ชุ มุปุ ลุ รุ

11 สระ - อู กู ดู หู ฟู กู ดู หู ฟู ปู งู ชู ถู ปู งู ชู ถู รู อู รู อู

12 สระ - อำ กำ ขำ จำ กำ ขำ จำ ดำ รำ ตำ ดำ รำ ตำ สำ ทำ คำ สำ ทำ คำ

13 สระ - เอ เก เข เฉ เอ เก เข เฉ เอ เร เจ เท เวเห เส เร เจ เท เวเห เส

14 ตัวอย่าง กาแฟ แลดูงูดุ สุรา ทาสี อีกา พายุ ตะปู มะลิ ตัวโต ใบโพไปอึ ทะเล เกเร พอใจ ไถนา ขอยา ทาสี สำลี มือถือ

15 ตัวอย่าง กามา ทายา บิดา วิชา กามา ทายา บิดา วิชา ตาดี ทาสี สีดำ จำปีปูนา ตาดี ทาสี สีดำ จำปี ปูนา มะระกระทะ กะบะ ปะทะ มะระกระทะ กะบะ ปะทะ กะทิ มะลิชะนี มี ตา ลำไย กะทิ มะลิ ชะนี มี ตา ลำไย

16 คำว่า กะทิ มีสระ – อะ เป็น ตัวสะกด ใช่ / ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

17 คำใด มีสระ – า เป็นเป็น ตัวสะกด 30 ก. มะลิ ข. ทาสี ค. สำลี ง. มือถือ

18 ตัว ฤ เป็นสระ ภาษาไทย ตัว ฤ เป็นสระ ภาษาไทย ถูกผิด

19 ให้นักเรียนวาดรูปจาก คำศัพท์ต่อไปนี้ ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน ก้อนเมฆ บ้าน นกภูเขาดวงอาทิตย์ ต้นไม้

20 จงลากคำศัพท์ไปวางใน ช่องว่างให้ถูกต้อง ดอกไม้ ผู้หญิง เด็กๆ รถยนต์ ผู้ชาย การ์ตูน

21 จงเติมตัวเลขเรียงประโยค ให้ได้ ความหมาย 2. แก้ว 1. รองเท้ า 3. สวม

22


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน และการสะกดคำของนักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐาน การอ่านที่ดีขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google