งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. อี ข. เอีย ค. เอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. อี ข. เอีย ค. เอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. อี ข. เอีย ค. เอ

3 2. เห็น คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 2. เห็น คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. เอ ข. เอะ ค. เออ

4 3. ตัว คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 3. ตัว คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. อัว ข. ออ ค. เอ

5 4. เจอ คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 4. เจอ คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. เอ ข. เอีย ค. เออ

6 5. บัว คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 5. บัว คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. ออ ข. เออ ค. อัว

7 6. ม - อึ - น สะกดได้ว่า..? 6. ม - อึ - น สะกดได้ว่า..? ก. มืด ข. มึน ค. มึด

8 7. ห - แอ - น สะกดได้ว่า ? 7. ห - แอ - น สะกดได้ว่า ? ก. แหน ข. แห ค. แอน

9 8. ด - เอะ - ก สะกดได้ว่า..? 8. ด - เอะ - ก สะกดได้ว่า..? ก. เด็ก ข. เดะ ค. เดอะ

10 9. ต - เอือ - น สะกดได้ว่า ? 9. ต - เอือ - น สะกดได้ว่า ? ก. เอือน ข. เตียน ค. เตือน

11 ก. เห็น ข. โหน ค. หิน 10. ห - โอ - น สะกดได้ว่า ? 10. ห - โอ - น สะกดได้ว่า ?


ดาวน์โหลด ppt 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร ? ก. อี ข. เอีย ค. เอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google