งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด โครงการ แนวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด โครงการ แนวดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด โครงการ แนวดำเนินการ / กิจกรรม ผลผลิตผลลัพธ์ระยะเว ลา งบประมา ณ ผู้รับผิด ชอบ บวรธรรม 1. ส่งเสริมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ 1. ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 4 ประการ - กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง - ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ - โปร่งใสตรวจสอบได้ - ไม่เลือกปฏิบัติ 1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. การอบรม / ประชุม ชี้แจง แนวปฏิบัติแก่ ข้าราชการ 2. เอกสาร เผยแพร่ บอร์ด หนังสือเวียนแก่ ประชาชนและ ข้าราชการ 3. ประกาศเกียรติ คุณแก่หน่วยงาน และ ข้าราชการ 1. มาตรฐาน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 2. มีองด์กร อาสาสมัคร เครือข่าย ด้าน คุณธรรม จริยธรรม 3. มีหน่วยงาน ปลอดทุจริต คอรัปชัน 4 ปี 2548 – 2551 1,000,000 ทุกส่วน ราชการ

2 การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๒. ด้านเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบการปฏิบัติงาน โครงการ แนวดำเนินการ / กิจกรรม ผลผลิตผลลัพธ์ระยะเวล า งบประม าณ ผู้รับผิด ชอบ การเสริมสร้าง กระบวนการ บริหารงาน และ การให้บริการ อย่างโปร่งใส 1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 3 ครั้ง ๆ ละ 50 คน 2. จัดทำแผนผังปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน - แผนภูมิ - แผ่นพับ 1. การเผยแพร่ - เอกสาร แผ่นพับ - วิทยุ - เสียงตามสาย -Web site จังหวัดพะเยา - 3 ครั้ง ๆ ละ 50 คน - แผนภูมิ - แผ่นพับ - เอกสาร - วิทยุ - เสียงตามสาย -Web site จ. พะเยา 1. ผู้เข้ารับการ อบรมเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ตามบทบาท หน้าที่ได้ดีขึ้น 2. การให้บริการ ประชาชน มี ความรวดเร็ว ทั่วถึง 3. ประชาชนมี ความเข้าใจ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ยิ่งขึ้นมีความ พึงพอใจ กย.48 – ตค.51 300,000 ทุก หน่วยงาน ในสังกัด

3 การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัดพะเยา นโยบายรัฐบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๓. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากภาคประชาชน โครงการ แนวดำเนินการ / กิจกรรมผลผลิตผลลัพธ์ระยะเวล า งบประม าณ ผู้รับผิดช อบ 1. จัดทำช่องทาง การ ร้องทุกข์ 2. โครงการอบรม จัดตั้งเครือข่าย องค์กรภาค ประชาชน ตรวจสอบ 3. ประชาสัมพันธ์ แนวทางการมี ส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการ ตรวจสอบการ ทุจริตคอรรัปชัน 1. มีตู้รับเรื่องร้องทุกข์ทุก หมู่บ้าน / ตำบล 2. จัดทำ Web site รับเรื่อง ร้องทุกข์ 3. จัดตั้งศูนย์ Call Center จัดตั้งเครือข่ายองค์กร ประชาชนเพื่อร่วมตรวจสอบ การดำเนินงานของภาค ราชการและท้องถิ่น 1. จัดทำแผ่นพับและ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2. ประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าว / มีสถานีวิทยุ ชุมชน / หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - มีช่องทาง ร้องทุกข์ของ ภาคประชาชน ขยายเพิ่มขึ้น ทุกตำบล / หมู่บ้าน มีช่องทางที่ให้ ภาคประชาชน รับทราบเข้าใจ ขั้นตอนการมี ส่วนร่วม จำนวนช่องทาง ร้องเรียนจาก ภาคประชาชน เพิ่มมากขึ้น มีเครือข่ายใน การร่วม ตรวจสอบใน ทุกระดับ ภาคประชาชน ได้รับทราบและ เข้าใจบทบาท หน้าที่ของ ตนเองในการ ป้องกัน ตรวจสอบการ ทุจริตคอรัปชัน มากขึ้น ปีงบประม าณ 2548- 2551 ปีงบประม าณ 2548- 2551 250,000 200,000 300,000 ปกครอง จังหวัด สำนักงาน จังหวัด สำนักงาน จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด โครงการ แนวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google