งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด
การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาล การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด โครงการ แนวดำเนินการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ บวรธรรม ส่งเสริมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 4 ประการ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การอบรม / ประชุม ชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ข้าราชการ เอกสารเผยแพร่ บอร์ด หนังสือเวียนแก่ประชาชนและ ข้าราชการ ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและ ข้าราชการ มาตรฐานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีองด์กรอาสาสมัคร เครือข่าย ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีหน่วยงานปลอดทุจริตคอรัปชัน 4 ปี 2548 – 2551 1,000,000 ทุกส่วน ราชการ

2 ๒. ด้านเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบการปฏิบัติงาน
การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาล การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๒. ด้านเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบการปฏิบัติงาน โครงการ แนวดำเนินการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การเสริมสร้างกระบวนการบริหารงาน และการให้บริการ อย่างโปร่งใส ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 3 ครั้ง ๆ ละ คน จัดทำแผนผังปฏิบัติงานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน แผนภูมิ แผ่นพับ การเผยแพร่ เอกสาร แผ่นพับ วิทยุ เสียงตามสาย Web site จังหวัดพะเยา - 3 ครั้ง ๆ ละ 50 คน เอกสาร Web site จ.พะเยา ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ดีขึ้น การให้บริการประชาชน มีความรวดเร็วทั่วถึง ประชาชนมีความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นมีความพึงพอใจ กย.48 – ตค.51 300,000 ทุกหน่วยงานในสังกัด

3 ๓. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากภาคประชาชน
การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด จังหวัด พะเยา นโยบายรัฐบาล การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชัน ๓. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากภาคประชาชน โครงการ แนวดำเนินการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ จัดทำช่องทางการ ร้องทุกข์ โครงการอบรมจัดตั้งเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชัน มีตู้รับเรื่องร้องทุกข์ทุกหมู่บ้าน / ตำบล จัดทำ Web site รับเรื่องร้องทุกข์ จัดตั้งศูนย์ Call Center จัดตั้งเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของภาคราชการและท้องถิ่น จัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว / มีสถานีวิทยุชุมชน / หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - มีช่องทางร้องทุกข์ของภาคประชาชนขยายเพิ่มขึ้น ทุกตำบล / หมู่บ้าน มีช่องทางที่ให้ภาคประชาชนรับทราบเข้าใจขั้นตอนการมีส่วนร่วม จำนวนช่องทางร้องเรียนจากภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบในทุกระดับ ภาคประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการป้องกันตรวจสอบการทุจริตคอรัปชันมากขึ้น ปีงบประมาณ 250,000 200,000 300,000 ปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ๑. ด้านส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google