งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

3 Physical Medicine & Rehabilitation : PM&R เวชศาสตร์ฟื้นฟู : การแพทย์สาขาหนึ่ง - มีหน้าที่ในการบำบัด รักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพ - แก่ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการจากโรค หรืออุบัติเหตุต่างๆ - ให้สามารถกลับคืนสภาพใกล้เคียงกับปกติ มากที่สุด - ทั้งในด้านสภาพร่างกาย จิตใจ การประกอบ อาชีพและการอยู่ในสังคม - อย่างมีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพ

4 HEALTH PROGRAM PROMOTIVE PREVENTIVE CURATIVE DISABILITY LIMITATION REHABILITATION

5 Goal of Rehabilitative Management To obtain optimal physical function, despite residual DISABILITY (even though the IMPAIRMENT is caused by a pathological process that can not be reversed)

6 International Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH) WHO (1980)

7 IMPAIRMENT ความบกพร่อง, ภาวะบกพร่อง = การสูญเสียหรือความผิดปกติของ :  โครงสร้างร่างกาย (Anatomic structure)  สรีรวิทยา (Physiology)  การทำงานของร่างกาย (Function)  สติปัญญา (Intellect)  จิตใจ (Psychology)

8 DISABILITY การสูญเสียสมรรถภาพ : การจำกัดหรือการขาด สมรรถภาพที่จะทำกิจกรรมใดๆ เยี่ยงคนปกติ อันเป็นผลมาจาก ความบกพร่องนั้นๆ

9 HANDICAP ภาวะด้อยโอกาส : การเสียโอกาสที่บุคคลใดบุคคล หนึ่ง ไม่อาจดำเนินชีวิตได้ ทัดเทียมกับคนปกติ ที่อยู่ในช่วงอายุ, เพศ, วัฒนธรรม และสังคมที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง และ / หรือการสูญเสียสมรรถภาพ

10 Congenital defect Disease Accident Impairment Disability Handicap

11 I WHO definition Level Impairment Disability Handicap Organ/system Whole person Society D H

12 Patients need rehabilitation  Neurological problems  Musculoskeleta l problems  Rheumatologic al problems  Pediatric problems  Cardiopulmona ry problems  Geriatric problems  Pain  Amputee

13 Rehabilitation Team  Physiatrist  Physical therapist  Occupational therapist  Rehabilitation nurse  Psychologist  Speech pathologist  Prosthetist- orthotist  Social worker  Vocational counsellor Interdisciplinary approach + Cooperation + Communication

14 PHYSIATRIST  Team leader  Medical & rehabilitative assessment & treatment  Coordinate & integrate medical treatment & rehabilitative program  Goal setting

15 Medicine PM&R  History Taking  Physical examination  Investigation  Differential Dx  Diagnosis  Treatment  History Taking Premorbid status, Function, Socioeconomic s  Physical examination  Rehab problems  Diagnosis  Goal setting

16 PSYCHO-SOCIAL HISTORY - Previous psychological adaptation - Substance abuse - Family members and friend support - Living situation - Occupation - Avocational eg. previous hobbies

17 PHYSIATRIC EXAMINATION VITAL SIGNS MENTAL STATUS EXAMINATION REVIEW OF SYSTEM Musculoskeletal : Inspection, Palpation,ROM, Strength & Endurance, Skill Neurological : FUNCTIONAL ASSESSMENT

18 1)Self – care (ADLs) 2)Mobility 3)Ambulation 4)Communication 5)Bowel and bladder control

19 ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL) 1) Basic ADLs Feeding Grooming Dressing Bathing Toileting Transfer 2) Instrumental or Advanced ADL Cooking Cleaning Driving Shopping Social outing -

20 MOBILITY ACTIVITIES -Bed mobility -Transitional movements -Sitting -Standing -ambulation -Stair climbing -Wheelchair

21 -Verbal -Nonverbal : gestural / written ฟัง พูด อ่าน เขียน COMMUNICATION

22 TYPES OF ASSISTANCE 1.Stand-by assistance 2.Partial physical assistance 3.Total physical assistance

23 PHYSICAL THERAPIST: PT  Therapeutic exercises (ROM, strength, endurance)  Ambulation training  Physical modalities  Neurofacilitation techniques  Pulmonary rehabilitation  Developmental stimulation

24 Physical modalities  Heat Superficial: hot pack, paraffin bath, infrared, whirl pool Deep: SWD, MWD, Ultrasound  Cold  Electrotherapy  Traction  LASER (low level)

25 OCCUPATIONAL THERAPY: OT  ADL evaluation & training  Hand function training  Swallowing training  Perceptual evaluation & training  Adaptive & assistive device: splint  Home modification  Developmental stimulation

26 SPEECH THERAPIST : ST  Assessment & treatment of communication disorders (aphasia, dysarthria)

27 PROSTHETIST & ORTHOTIST : PO  Fabrication of prosthesis & orthosis  Brace, splint, shoe modification

28 REHABILITATION NURSE  General nursing care  Bed positioning  Prevention of complications  Encourage patient’s motivation  Regulation of bowel & bladder programs

29 คนพิการในประเทศไทย พ. ศ. 2534: ประมาณ 1,000,000 คน  ทางกาย / การเคลื่อนไหว 44.7%  ทางหู / การติดต่อสื่อสาร 20.5%  ทางตา / การมองเห็น 14.0%  ทางสติปัญญา / การเรียนรู้ 10.0%  ทางจิต / พฤติกรรม 4.9%

30 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ (2534)  ฟื้นฟูทางการแพทย์  ฟื้นฟูทางการศึกษา  ฟื้นฟูทางอาชีพ  ฟื้นฟูทางสังคม

31 ประเภทความพิการ  พิการทางการมองเห็น  พิการทางการได้ยิน / สื่อ ความหมาย  พิการทางกาย / การเคลื่อนไหว  พิการทางจิต / พฤฒิกรรม  พิการทางสติปัญญา / การเรียนรู้

32 หน้าที่แพทย์  ตรวจประเมิน และออกหนังสือรับรอง ความพิการ  หลักฐานในการจดทะเบียน - เอกสารรับรองจากแพทย์ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

33


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google