งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Palliative Treatment : From Cure to Care

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Palliative Treatment : From Cure to Care"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Palliative Treatment : From Cure to Care
Psychological Support in Terminal Illness อรพรรณ ทองแตง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 Emotional Reaction - E. Kübler - Ross
- shock - denial - anger - bargain - depression - despair - acceptance

3 Fear in chronic - living dying phase : Holland et al. - Six D’s
- Death - Dependency - Disfigurement - Disability - Disruption - Discomfort

4 Fear in chronic - living dying phase : Garfield. - fear of the unknown
- fear of loneliness - fear of sorrow - fear of loss of family, friends - fear of loss of body - fear of loss of self - control - fear of loss of identity - fear of suffering and pain - fear of regression

5 Psychiatric Comorbidities :
- bereavement - depression - adjustment disorder with depressed mood - dysthymia - secondary depression - anxiety - organic mental disorders - delirium - confusional state - organic personality - substance abuse/addict - insomnia - psychosomatic disorders

6 Psychological Support - patient - family
1. Hope 2. Caring 3. Sharing

7 Caring - comfort - fully mental alert (sense of control)
- pain free (physical, psychological, social, spiritual) - comfort - fully mental alert (sense of control)

8 Sharing - communication - experiences - environment - responsibilities
- attitude - communication - experiences - environment - responsibilities

9 Essential Treatment Recommendation in Terminal Illness
Cassem + Stewart : - competence - concern - comfort - communication - children - family cohesion and integration - cheerfulness - consistency + perseverance - equanimity (calmness of mind and temper) Add - professional sexual rehabilitation

10 สรุป หลักและแผนการในการให้การรักษาทางใจ ของทีมผู้ดูแลรักษา
สรุป หลักและแผนการในการให้การรักษาทางใจ ของทีมผู้ดูแลรักษา 1. ทีมต้องมั่นใจ รู้บทบาทหน้าที่เพราะเป็น multimodal treatment regimens 2. ข้อมูลที่ให้ต้องเป็นความจริงถูกต้อง มีทักษะในการบอกข่าวร้าย และการ ประคับประคองใจเพื่อช่วยให้มีการปรับตัวได้ดีขึ้น 3. ศึกษาและเข้าใจ coping mechanisms ของผู้ป่วยและญาติ 4. เข้าใจและช่วยผู้ป่วยและครอบคัวในเรื่อง silent grief และ anticipatory grief 5. เตรียมครอบครัวในระยะ preterminal phase และเตรียมให้ผู้ป่วยได้รับ good death 6. ป้องกันการเกิด guilt after death และติดตามดูแลครอบครัวหลังจากผู้ป่วยถึง แก่กรรมไปสักระยะหนึ่ง 7. ควรมีการให้ mental support ในสมาชิกของทีมผู้ดูแลรักษา

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Palliative Treatment : From Cure to Care

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google