งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11/11/2550 เวลา 11.00-12.00 น..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11/11/2550 เวลา 11.00-12.00 น.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11/11/2550 เวลา น.

2 การเตรียมความพร้อมสู่ การศึกษาในวิชาชีพ
เล่าสู่กันฟังโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ 11/11/2550 เวลา น.

3 Why we have to prepare? ช่วยในการวางแผนชีวิต….แต่ละวัน สัปดาห์ เดือน ปี ทำให้เราดำเนินชีวิตได้ดี…..success แค่เอื้อม ทำให้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา….good coping ทำให้ไม่เกิดวิกฤตในชีวิต ทำให้ได้ opportunity โอกาสทำสิ่งที่ฝัน…อยาก 11/11/2550 เวลา น.

4 11/11/2550 เวลา น.

5 การเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
เกรดเฉลี่ย 3.50 เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.25 เกียรตินิยมอันดับ 2 (ต้องไม่เคยได้ F หรือ U, ศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด) 11/11/2550 เวลา น.

6 การให้รางวัลเรียนดี ตลอดหลักสูตร ประจำปี เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.75
เหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย 3.50 ประจำปี เกียรติบัตร เกรดเฉลี่ย 3.50 11/11/2550 เวลา น.

7 ผลการเรียน พ้นสถานภาพนักศึกษา
4 ภาคการศึกษาปกติ เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.75 หลัง 4 ภาคการศึกษาปกติ เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.75 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตร 4 ปี เรียน 240 หน่วยกิตแล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 11/11/2550 เวลา น.

8 11/11/2550 เวลา น.

9 นักกิจกรรมบำบัด นักวิชาชีพทางการแพทย์
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาชีพ ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทางคลินิก การสัมภาษณ์ ตรวจประเมิน บำบัดรักษา ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกฎหมาย 11/11/2550 เวลา น.

10 สถานศึกษา ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11/11/2550 เวลา น.

11 สถานที่ทำงาน บริษัทขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัทหรือร้านส่วนตัว
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงเรียนเรียนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์ฟื้นฟู คลินิกเด็ก โรงเรียนทั่วไป โรงพยาบาล คลินิก เอกชน บริษัทขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ บริษัทหรือร้านส่วนตัว สิ่งที่รัก ชอบ 11/11/2550 เวลา น.

12 การศึกษาต่อ ในประเทศ ต่างประเทศ สาขากิจกรรมบำบัด สาขาการศึกษาพิเศษ
สาขาจิตวิทยา สาขาสรีรวิทยา สาขากายวิภาค สาขาประสาทวิทยา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ต่างประเทศ NYU USC Boston Texas Curtin Sydney Queensland Rehabilitation Occupational therapy Biomechanics 11/11/2550 เวลา น.

13 11/11/2550 เวลา น.

14 การเตรียมความพร้อม 5 มิติ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านสังคม
value added 11/11/2550 เวลา น.

15 ด้านร่างกาย การประกอบอาชีพนักเรียนสาขากิจกรรมบำบัด
fit อาหาร ฉลาดทำ หรือ ทำเป็น การประกอบอาชีพนักเรียนสาขากิจกรรมบำบัด การยืนเดินนั่งอย่างมีมารยาท การแต่งตัวให้เหมาะสม การแสดงความเคารพ การสำรวมกาย 11/11/2550 เวลา น.

16 ด้านจิตใจ ดี งาม มีเมตตา อยากให้คนอื่นมีความสุข
กรุณา อยากให้เขาพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยเมื่อคนอื่นได้ดี อุเบกขา วางเฉยต่อสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ 11/11/2550 เวลา น.

17 สติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ประยุกต์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
11/11/2550 เวลา น.

18 สังคม ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี
“มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน นับเป็นกำไรชีวิต” มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการพูดจาดีและกิริยามารยาทงามตามฐานะ ไม่นิ่งดูดาย ไม่เก็บตัวจนเกินพอดี มีความจริงใจ มีความรับผิดชอบ 11/11/2550 เวลา น.

19 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
Value Added ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการพูดในที่ชุมชน ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 11/11/2550 เวลา น.

20 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน 11/11/2550 เวลา น.

21 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะความสามารถใน การพิมพ์ได้รวดเร็ว ทักษะความสามารถในการใช้ software ต่างๆ ทักษะความสามารถในการสร้าง Websites ทักษะความสามารถในการปรับปรุง Websites ทักษะความสามารถในการติดตั้ง, แก้ปัญหา 11/11/2550 เวลา น.

22 ความสามารถในการพูดในที่ชุมชน
เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถในการคิด การฟังและการพูด เป็นพิธีกร เป็นวิทยากร เป็นผู้นำทางความคิด เป็นที่รู้จัก ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 11/11/2550 เวลา น.

23 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
รักสะอาด มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา คอยช่วยเหลือผู้อื่น ไม่กล่าวโทษ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ กำลังใจมีให้ไว้กับผู้ร่วมงาน การให้ คือ การเสียสละ ขยัน ไม่เกี่ยงงาน 11/11/2550 เวลา น.

24 Do you like to be there? 11/11/2550 เวลา น.


ดาวน์โหลด ppt 11/11/2550 เวลา 11.00-12.00 น..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google