งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 1 2 การเตรียมความ พร้อมสู่ การศึกษาใน วิชาชีพ เล่าสู่กันฟังโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 1 2 การเตรียมความ พร้อมสู่ การศึกษาใน วิชาชีพ เล่าสู่กันฟังโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 1

3 2 การเตรียมความ พร้อมสู่ การศึกษาใน วิชาชีพ เล่าสู่กันฟังโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

4 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 3 Why we have to prepare?  ช่วยในการวางแผนชีวิต …. แต่ละวัน สัปดาห์ เดือน ปี  ทำให้เราดำเนินชีวิตได้ดี …..success แค่เอื้อม  ทำให้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ….good coping  ทำให้ไม่เกิดวิกฤตในชีวิต  ทำให้ได้ opportunity โอกาสทำสิ่งที่ฝัน … อยาก

5 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 4

6 5 การเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรติ นิยม  เกรดเฉลี่ย 3.50 เกียรตินิยมอันดับ 1  เกรดเฉลี่ย 3.25 เกียรตินิยมอันดับ 2 ( ต้องไม่เคยได้ F หรือ U, ศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด )

7 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 6 การให้รางวัลเรียนดี  ตลอดหลักสูตร • เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.75 • เหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย 3.50  ประจำปี • เกียรติบัตร เกรดเฉลี่ย 3.50

8 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 7 ผลการเรียน พ้นสถานภาพนักศึกษา  4 ภาคการศึกษาปกติ เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.75  หลัง 4 ภาคการศึกษาปกติ เกรดเฉลี่ย ไม่ ถึง 1.75 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ  สำหรับหลักสูตร 4 ปี เรียน 240 หน่วยกิตแล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 เรียน 240 หน่วยกิตแล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00

9 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 8

10 9 นักกิจกรรมบำบัด  นักวิชาชีพทางการแพทย์  ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาชีพ • ความรู้พื้นฐาน • ความรู้ทางคลินิก การสัมภาษณ์ ตรวจประเมิน บำบัดรักษา • ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกฎหมาย

11 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 10 สถานศึกษา  ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 11 สถานที่ทำงาน  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลจังหวัด  โรงเรียนเรียนร่วม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ศูนย์ฟื้นฟู  คลินิกเด็ก  โรงเรียนทั่วไป  โรงพยาบาล คลินิก เอกชน  บริษัทขาย ผลิตภัณฑ์ทาง การแพทย์ • อุปกรณ์ • เครื่องมือ  บริษัทหรือร้าน ส่วนตัว • สิ่งที่รัก ชอบ

13 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 12 การศึกษาต่อ  ในประเทศ • สาขา กิจกรรมบำบัด • สาขาการศึกษา พิเศษ • สาขาจิตวิทยา • สาขาสรีรวิทยา • สาขากายวิภาค • สาขาประสาท วิทยา • สาขาสาธารณสุข ศาสตร์  ต่างประเทศ NYU USC Boston Texas Curtin Sydney Queensland •Rehabilitation •Occupational therapy •Biomechanics

14 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 13

15 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 14 การเตรียมความพร้อม 5 มิติ  ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้านสติปัญญา  ด้านสังคม  value added

16 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 15 ด้านร่างกาย  fit  อาหาร  ฉลาดทำ หรือ ทำเป็น • การประกอบอาชีพนักเรียนสาขา กิจกรรมบำบัด • การยืนเดินนั่งอย่างมีมารยาท • การแต่งตัวให้เหมาะสม • การแสดงความเคารพ • การสำรวมกาย

17 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 16 ด้านจิตใจ  ดี งาม • มีเมตตา อยากให้คนอื่นมีความสุข • กรุณา อยากให้เขาพ้นทุกข์ • มุทิตา ยินดีด้วยเมื่อคนอื่นได้ดี • อุเบกขา วางเฉยต่อสิ่งที่แก้ไข ไม่ได้ 

18 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 17 สติปัญญา  ความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด • ประยุกต์ • สร้างสรรค์ • แก้ปัญหา

19 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 18 สังคม ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี “ มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน นับเป็นกำไรชีวิต ”  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีการพูดจาดีและกิริยามารยาทงามตาม ฐานะ  ไม่นิ่งดูดาย  ไม่เก็บตัวจนเกินพอดี  มีความจริงใจ  มีความรับผิดชอบ

20 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 19 Value Added  ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ  ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์  ความสามารถในการพูดในที่ ชุมชน  ความสามารถในการทำงานเป็น ทีม

21 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 20 ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น ทักษะในการฟัง พูด อ่านและ เขียน

22 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 21 ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์  ทักษะความสามารถใน การพิมพ์ ได้รวดเร็ว  ทักษะความสามารถในการใช้ software ต่างๆ  ทักษะความสามารถในการสร้าง Websites  ทักษะความสามารถในการ ปรับปรุง Websites  ทักษะความสามารถในการติดตั้ง, แก้ปัญหา

23 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 22 ความสามารถในการพูดใน ที่ชุมชน เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถในการคิด การฟังและการพูด  เป็นพิธีกร  เป็นวิทยากร  เป็นผู้นำทางความคิด  เป็นที่รู้จัก ............ ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

24 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 23 ความสามารถในการ ทำงานเป็นทีม  ทำงานด้วยความ ซื่อสัตย์  กำลังใจมีให้ไว้กับ ผู้ร่วมงาน  การให้ คือ การ เสียสละ  ขยัน ไม่เกี่ยงงาน  รักสะอาด มี ระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  คอยช่วยเหลือ ผู้อื่น  ไม่กล่าวโทษ

25 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 24 Do you like to be there?


ดาวน์โหลด ppt 11/11/2550 เวลา 11.00- 12.00 น. 1 2 การเตรียมความ พร้อมสู่ การศึกษาใน วิชาชีพ เล่าสู่กันฟังโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google