งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อน การนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อน การนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อน การนำเสนอ

2 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. สไลด์ 2. บันทึกย่อ 3. การสร้างเอกสารประกอบคำ บรรยาย 4. การพิมพ์เอกสารในงานนำเสนอ

3 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 5. การตั้งเวลาในการนำเสนอ 6. การอัดเสียงประกอบการนำเสนอ 7. การเชื่อมโยงสไลด์ด้วยปุ่ม ปฏิบัติการ 8. การใช้ปากกาเน้นคำประกอบการ อธิบาย

4 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 1. สไลด์ สไลด์ คือ ภาพนิ่งที่ใช้ในการนำเสนอ เนื้อหา 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง 3. จะปรากฏสไลด์ที่เราเลือกตามต้องการ

5 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 2. บันทึกย่อ บันทึกย่อ คือ ข้อความที่เราได้สรุปประเด็นสำคัญไว้สำหรับพูดอธิบายเนื้อหา ภายในสไลด์แต่ละหน้า 1. เลือกมุมมองปกติ 2. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 3. พิมพ์ข้อความลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง เพื่อทำการบันทึกย่อ

6 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 3. การสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. คลิกที่แท็บมุมมอง 2. เลือกปุ่มคำสั่ง ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย 3. เลือกปุ่มคำสั่ง ภาพนิ่งต่อหน้า เพื่อเลือกจำนวนสไลด์ที่ต้องการ 4. คลิกเลือกส่วนที่ต้องการให้แสดงในกลุ่มคำสั่งตัวยืด 5. แสดงตัวอย่างของเอกสาร 6. สามารถแทรกข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการลงไปได้ 7. จะได้เอกสารประกอบการบรรยายตามที่เราต้องการ

7 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 4. การพิมพ์เอกสารในงานนำเสนอ 1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ 2. แสดงเอกสารก่อน การพิมพ์ 3. พิมพ์เอกสาร ประกอบการบรรยาย

8 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 5. การตั้งเวลาในการนำเสนอ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเลือกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว 3. เลือกปุ่มคำสั่ง แบบแผนการเปลี่ยน 4. กำหนดรูปแบบที่ต้องการ 5. กำหนดเวลาในการแสดงสไลด์

9 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 6. การอัดเสียงประกอบการนำเสนอ 1. คลิกที่แท็บการนำเสนอภาพนิ่ง 2. เลือกบันทึกคำบรรยาย 3. จะปรากฏหน้าจอบันทึกการบรรยาย 4. จะปรากฏไอคอนรูปลำโพง เพื่อแสดงว่าสไลด์นี้ มีการกำหนดเสียงบรรยาย

10 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 7. การเชื่อมโยงสไลด์ด้วยปุ่มปฏิบัติการ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งรูปร่าง 3. เลือกรูปแบบปุ่มปฏิบัติการที่ ต้องการ 4. แดรกเมาส์เพื่อสร้างปุ่ม 5. คลิกแท็บคลิกมาส์ 6. เลือกเชื่อมโยงหลายมิติไป ที่ : 7. เลือกตำแหน่งที่ต้องการ 8. คลิกปุ่มตกลง 9. จะได้ปุ่มปฏิบัติการที่เรา ต้องการ

11 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 8. การใช้ปากกาเน้นคำประกอบการอธิบาย 1. เปลี่ยนมุมมองเป็น มุมมองการ นำเสนอภาพนิ่ง 2. คลิกเมาส์ขวาเลือกตัวเลือกตัวชี้ 3. เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ

12 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการ นำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406


ดาวน์โหลด ppt วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อน การนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google