งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ระบบส่ง กำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลา กลางรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ระบบส่ง กำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลา กลางรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ระบบส่ง กำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลา กลางรถยนต์

2 กลุ่ม กำลังรถยนต์ นาย ณัฐพงศ์ รุ่งเรืองเลขที่ 14 ยย. 2/2 นาย ธีธัช ภู่เกษมวัฒนา เลขที่ 26 ยย. 2/2 นาย พลวัต หาพิกุล เลขที่ 27 ยย. 2/2 นาย ชนะชล มีรินทร์เลขที่ 18 ยย. 2/2

3 ใบ งานที่ 1 ชื่อ หน่วยงา น ชื่อรายงาน การสอน วิชา ระบบส่งกำลัง รถยนต์ เพลากลางและข้อต่อ เพลงกลาง การตรวจซ่อมเพลง กลางรถยนต์

4 จุดประสงค์เพื่อ การเรียนรู้ เพื่อให้รู้ถึงการถอด ประกอบและตรวจซ่อม เพลากลางของรถยนต์ได้ ถูกวิธี

5 อุปกรณ์ / เครื่องมือและวัสดุ 1. ขาตั้ง ( แสตน ) ไว้สำหรับ รองเพลากลาง 2 ขา 2. ชุดประแจแหวน เบอร์ 12,13,14 8. ไฟ ฉาย 4. จาระ บี 3. ชุดบล็อก เบอร์ 12,13,14 5. กระดาน เลื่อน 6. ไข ควงแบน 7. ค้อน เหล็ก

6 ลำดับขั้นตอนในการ ปฏิบัติ

7 1. ถอดข้อต่อเพลากลางด้านท้าย ออก 1.1. ด้านที่ติดกับเพลาเฟืองท้าย มีน๊อตเบอร์ 13 จำนวน 6 ตัว

8 2. นำแสตนมารองเพลากลางด้าย ท้าย 2.1. นำแสตน 2 ตัวมารองรับเพลากลาง เพื่อป้องกันเพลาหล่นลงมา

9 3. ถอดข้อต่อเพลากลางด้านหัว ออก 3.1. ด้านที่ติดกับกระปุกเกียร์ มีน๊อต เบอร์ 13 จำนวน 4 ตัว

10 4. ยกเพลากลางออก 4.1. นำเพลากลางออกมาตรวจสอบ สภาพ

11 5. ถอดแหวนลูกปืนเพลงกลาง 5.1. นำไขควงปากแบนและค้อนเหล็กมาตอก แหวนยึดลูกปืนเพลงกลางออก 6. ถอดลูกปืนออก 6.1. ใช้คอนตีที่รอยต่อเพลากลางเพื่อ ถอดลูกปืนออกมาตรวจเช็ค 7. ตรวจเช็คสภาพและทาจาระบีที่ ลูกปืน 7.1. ตรวจเช็คว่าลูกปืนมีสภาพปกติ หรือไม่ และทาจาระบีที่ลูกปืน

12 6. ประกอบเข้าที่เดิม 6.1. ใส่ลูกปืนให้เข้าที่ 6.2. ใส่แหวนยึดลูกปืนเพลงกลาง 6.3. ใส่เพลากลางโดยใส่ทางด้านที่ ติดกับกระปุกเกียร์ก่อน 6.4. ใส่เพลงกลางทางด้านที่ติดกับ เพลงเฟืองท้าย 6.5. ตรวจเช็คความเรียบร้อย คืน อุปกรณ์

13 ข้อควรระวัง 1. ระวังเพลงกลางหล่น มาทับ 2. ระวังแหวนและ ลูกปืนเข็มหลุดหาย 3. ระวังเกลียวน๊อต หวานหรือรูด 4. ระวังลูกปืนเข็มแตก หรือหัก

14 สมาชิกในกลุ่ม

15 นาย ณัฐพงศ์ รุ่งเรืองเลขที่ 14 ยย. 2/2

16 นาย ชนะชล มีรินทร์เลขที่ 18 ยย. 2/2

17 นาย ธีธัช ภู่เกษมวัฒนา เลขที่ 26 ยย. 2/2

18 นาย พลวัต หาพิกุลเลขที่ 27 ยย. 2/2


ดาวน์โหลด ppt วิชา ระบบส่ง กำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลา กลางรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google