งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมี ที่ปลอดภัย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมี ที่ปลอดภัย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมี ที่ปลอดภัย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสงค์ ระบุหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการ ใช้สารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 3 การทดสอบความรู้ก่อน เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 4 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้ สารเคมี 1. ต้องรู้ว่ากำลังทำงานกับสารเคมีอะไร มีอันตรายอะไร มีข้อปฏิบัติ / ข้อห้ามอะไร 2. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 3. ทำความเข้าใจกับ SDS 4. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุก ครั้ง และตลอดเวลาที่ทำงาน 5. ห้ามสูบบุหรี่ขณะทำงาน 6. มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ( เช่น ล้างมือก่อน รับประทานอาหาร ) 7. ห้ามผสมสารเคมีที่ไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำหรือไม่อยู่ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8. ถ้ารู้สึกมึนงง หายใจไม่สะดวกให้ออกจากที่นั้นทันที 9. มีสิ่งใดผิดปกติให้รายงานหัวหน้างานให้ทราบ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 5 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี 1. ต้องรู้ว่ากำลังทำงานกับ สารเคมีอะไร มี อันตรายอะไร และข้อปฏิบัติและ ข้อห้าม มีอะไรบ้าง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 6 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) 2. ปฏิบัติตามกฎความ ปลอดภัย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 7 3. ทำความเข้าใจกับ SDS หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 8 4. 4. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งและ ตลอดเวลาที่ทำงาน หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 9 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) 5. ห้ามสูบบุหรี่ขณะ ทำงาน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 10 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) 6. มีสุขวิทยาส่วน บุคคลที่ดี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 11 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) 7. 7. ห้ามผสมสารเคมีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอน การปฏิบัติงาน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 12 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) 8. ถ้ารู้สึกมึนงง หายใจไม่สะดวก ให้ออกไป จากบริเวณนั้นทันที แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

13 13 หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน การใช้สารเคมี ( ต่อ ) 9. รายงานหัวหน้างานถึงสิ่ง ผิดปกติที่พบ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

14 14 การทดสอบความรู้หลัง เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องหลักปฏิบัติในการใช้สารเคมี ที่ปลอดภัย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google