งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 การปรับปรุงตัว ประกอบกำลัง เทคนิคการประหยัด พลังงาน 2104-2127.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 การปรับปรุงตัว ประกอบกำลัง เทคนิคการประหยัด พลังงาน 2104-2127."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 การปรับปรุงตัว ประกอบกำลัง เทคนิคการประหยัด พลังงาน 2104-2127

2 วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. อธิบายกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า กระแสสลับได้ 2. บอกความสำคัญของการปรับปรุงตัว ประกอบกำลังไฟฟ้า 3. บอกวิธีการปรับปรุงค่าตัวประกอบ กำลังไฟฟ้า 4. คำนวณหาค่าคาปาซิเตอร์ที่ใช้ปรับปรุง ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ 5. บอกข้อดี - ข้อเสียในการติดตั้งคาปาซิ เตอร์เพื่อปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ได้

3 สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า (POWER TRIANGLE) 1. กำลังไฟฟ้าจริง (Real Power,P) จะ ถูกใช้งานไปโดยตัวต้านทาน (R) จะ ปรากฏเป็นค่าจำนวนจริง หน่วยเป็น วัตต์ (Watt) 2. กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power, Q) เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ ประเภทตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ ในระบบไฟฟ้า หน่วยเป็นวาร์ (var) 3. กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power, S) เป็นผลรวมของ กำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอค ทีฟ หน่วยเป็น VA

4 การวัดค่ากำลังไฟฟ้า ( ก ) รูปแบบ สามเหลี่ยมกำลัง ( ข ) รูปแบบเฟส เซอร์ P Q S (kVA)

5 ในระบบมีประสิทธิภาพ การส่งกำลังที่ดี คือ ค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้ามีค่า เท่ากับ 1 กล่าวคือ กำลังไฟฟ้าจริงเท่ากับ กำลังไฟฟ้าปรากฏ ไม่มีค่า ของกำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟ

6 ตัวอย่างการคำนวณหาค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้า โรงงานหนึ่ง ใช้ระบบไฟ 3 เฟส แรงดัน 380 V. อ่านกระแสจากมิเตอร์ได้ 1,266 A. อ่านกำลังจากมิเตอร์ได้ 500 kW. P = 3 VI cos  แทนค่า 500 kw = (1.732 * 380 * 1,266) cos  /1,000 cos  = 0.600 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า = 0.600

7 การปรับปรุงค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้า

8 ตัวอย่างการปรับค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ Load G 100 A I G Load กระแสที่จ่ายโดย คาปาซิเตอร์ 100 A ILIL ILIL 80 A 60 A กระแสลดลง เมื่อต่อ คาปาซิเตอร์ I

9 วิธีการปรับปรุงค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้า

10  2  1 1 kVA 2 kVA 1 kvar 1kvar 2 kW ลักษณะมุมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อต่อคาปาซิเตอร์

11 การคำนวณหาค่าคาปาซิ เตอร์ Q/P = tan  kvar 1 = kW. tan  1 เมื่อต้องการปรับค่า PF ต่อคาปาซิเตอร์ เข้ากับวงจร ค่ากิโลวาร์ที่ได้จาก คาปาซิเตอร์จะ มีทิศทางตรงกันข้ามกับกิโลวาร์ของวงจรไฟฟ้าหรือ โหลด (kvar) จะทำให้ kvar 1 ลดลงเหลือเป็น kvar 2 ขนาดของกิโลวาร์หาได้จาก kvar = kW. tan  ขนาดของคาปาซิเตอร์ที่ใส่เข้าไปเพื่อให้ได้ kvar 2 คือ kvar1- kvar2 ( ขนาดของคาปาซิเตอร์ เป็น กิโลวาร์ ดังนี้ Ckvar = kvar1- kvar2 จะได้ Ckvar = kW. ( tan  1- tan  2)

12 ผลของตัวประกอบ กำลังไฟฟ้ามีค่าสูง

13 กราฟแสดงค่ากำลัง สูญเสียในสาย

14 กราฟแสดงระบบไฟฟ้าจ่าย โหลดได้เพิ่มขึ้น

15 การติดตั้งคาปาซิ เตอร์

16 ตำแหน่งการติดตั้งคาปาซิ เตอร์

17 ข้อดีและข้อเสียในการติดตั้งคาปา ซิเตอร์แต่ละแบบ

18 18 การคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ตัวประกอบ กำลังไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้ าจริง กำลังไฟฟ้า ปรากฏ cos kW kVA = kW = kVA cos kVAr = kVA sin หรือ kW tan

19 19 ตัวอย่างการ คำนวณ จงหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) ถ้าพลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้คือ 1,200 kW และค่าพลังไฟฟ้าปรากฏมีค่าเท่ากับ 1,540 kVA P = 1200 kW (Q) S = 1540 kVA cos =

20 20 จงหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) ถ้าพลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้คือ 1,200 kW และค่าพลังไฟฟ้าต้านกับมีค่าเท่ากับ 1,540 kVAr ดังนั้น P = 1200 kW Q = 1540 kVA S = ? kVA= cos = ตัวอย่างการ คำนวณ

21

22 สมาชิก ในกลุ่ม 1. อ. วิน พุทธนุกูล วิทยาลัยการอาชีพ สระบุรี 2. อ. ประสิทธิ์ ภูมิภาคเทคโนโลยีชื่นชม ไทย - เยอรมันสระบุรี 3. อ. ลออ สายชุมดีเทคโนโลยี ปทุมธานี 4. อ. รณชัย อุปชีวะ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 5. อ. สุขใจ วงษ์คตเทคโนโลยี แหลมฉบัง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 การปรับปรุงตัว ประกอบกำลัง เทคนิคการประหยัด พลังงาน 2104-2127.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google