งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมพลวัตมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อศึกษาการควบคุมในขั้นสูงต่อไป พิจารณาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ให้มีข้อจำกัดต่อไปนี้ – ไม่พิจารณาการอิ่มตัวของ สนามแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมพลวัตมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อศึกษาการควบคุมในขั้นสูงต่อไป พิจารณาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ให้มีข้อจำกัดต่อไปนี้ – ไม่พิจารณาการอิ่มตัวของ สนามแม่เหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมพลวัตมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อศึกษาการควบคุมในขั้นสูงต่อไป พิจารณาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ให้มีข้อจำกัดต่อไปนี้ – ไม่พิจารณาการอิ่มตัวของ สนามแม่เหล็ก – ไม่คิดผลของอาร์เมเจอร์รีแอคชั่น แรงเคลื่อนแม่เหล็กจากอาร์เมเจอร์อยู่ ในแนวขวางขั้วแม่เหล็กหลักอย่างเดียว

2 วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบพลวัต ถ้าสมมติสนามแม่เหล็ก เป็นเชิงเส้น ถ้าเขียนในรูปของ สมการลาปลาซ

3 เมื่อสวิตช์ปิดที่ t = 0 เขียนเป็นสมการลาปลาซ แบบไม่คิดค่าเริ่มต้น เมื่ อ ( ทดสอบหาโดย ป้อน AC)

4 ส่วนสมการพลวัตของ ระบบทางกล เมื่ อ

5 ในส่วนกระแสไฟฟ้าที่เข้า อาร์เมเจอร์ จาก

6 จาก

7 การทดสอบหา พารามิเตอร์ K m ได้จากมอเตอร์หมุนตัว เปล่าในสภาวะคงตัว R a ทดสอบด้วยแรงดันกับ กระแสไฟตรง L aq ทดสอบด้วยแรงดัน กับกระแสไฟสลับ ทดสอบ Run down

8 ตัวอย่าง 1 มอเตอร์แบบแยกกระตุ้นมี พารามิเตอร์เป็น R a = 0.5 L aq ~ 0 และ B ~ 0 แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำอาร์เมเจอร์ของ มอเตอร์เป็น 220 V ที่ 2,000 rpm และ กระแส I f เป็น 1 A มอเตอร์ขับโหลดคงที่ T L = 25 N-m ค่า J ทั้งหมดเป็น 2.5 Kg-m 2 ที่ I f - 1 A และ V t = 220 Vdc (a) จงแสดงสมการความเร็ว ( ) พร้อมที่มา ในฟังก์ชันของเวลา (b) หาค่ากระแสและความเร็วรอบที่ สภาวะคงตัว =1.05 V/rad/sec = = = = = วิธี ทำ

9 จากสมการแรงดัน และ แรงบิด จะได้ว่า

10 *** ข้อนี้ไม่ซับซ้อนเพราะว่า ไม่พิจารณา *** ถ้าพิจารณาทุกค่าจะซับซ้อนมาก จึงขอ นำเสนอตัวอย่างถัดไป โดยใช้โปรแกรม MatLab ช่วยจำลองระบบ ****

11 ตัวอย่าง 2 มอเตอร์แบบแยกกระตุ้น 500 hp 250 V มี กระแสอาร์เมเจอร์เป็น 1400 A จงหาค่าความเร็วรอบ ในฟังก์ชันของเวลา ถ้าแรงดันอาร์มาเจอร์ลดลง 20% โดยโหลดยังมีค่าคงที่ และพารามิเตอร์เป็นดังต่อไปนี้ R a =0.0035 L aq =0.000175H K m =2.65 V/rad./sec. J = 74.6 Kg-m 2 และ ความสูญเสียจากการหมุน = 5.4 kW ที่ 900 rpm วิธีทำ พิจารณาจากสมการ ต้องหา ค่าพารามิเตอร์ ให้ครบถ้วนก่อน แรงบิดส่วนการสูญเสียจาก การหมุน กำลังส่วนการสูญเสียจาก การหมุน ค่าคงที่ส่วนการสูญเสีย จากการหมุน

12 อาจพิจารณาจาก อาจแก้ปัญหาโดยใช้ลา ปลาซ หรือวิธีอื่นๆ

13 หรืออาจแก้ปัญหาโดยใช้ สมการเมทริก ค่าเจาะจงหา จาก (eig(A) ใน MatLab ) ค่าเจาะจงแต่ละค่าถือเป็นราก สมการ จำนวนจริงที่เป็นลบ ถือว่า ระบบมีเสถียรภาพ

14 กรณีที่มี ค่าเจาะจง หลายค่าจะได้คำตอบ ส่วนธรรมชาติ (natural response) เป็น ค่า M และ หาจากค่า เริ่มต้น จึงได้คำตอบเป็นสมการความเร็วรอบ เมื่อปรับลด แรงดันไปเป็น 200V เป็น

15 นำสมการความเร็วรอบมาเขียน กราฟเป็นดังรูป

16 การจำลองระบบด้วย MatLab Simulink จากตัวอย่าง 2 ที่ผ่านไป นำพารามิเตอร์ที่ได้ ไป ใส่ในบล็อกไดอะแกรมมอเตอร์กระแสตรง

17 บทสรุป พฤติกรรมพลวัตมอเตอร์กระแสตรง ส่วน วงจรอาร์เมเจอร์คิดค่ารีแอคแตนซ์เพิ่มเข้ามา แก้ปัญหาโดยลาปลาซ หรือเมทริก ต้องการ จำลองระบบอาจใช้ MatLab Simulink


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมพลวัตมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อศึกษาการควบคุมในขั้นสูงต่อไป พิจารณาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ให้มีข้อจำกัดต่อไปนี้ – ไม่พิจารณาการอิ่มตัวของ สนามแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google