งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการประหยัด พลังงาน และเครื่องมือวัด การใช้พลังงาน หน่วย ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการประหยัด พลังงาน และเครื่องมือวัด การใช้พลังงาน หน่วย ที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการประหยัด พลังงาน และเครื่องมือวัด การใช้พลังงาน หน่วย ที่ 2

2 สมาชิก กลุ่ม 1.อาจารย์สมเกียรติ ปานศิริ ร.ร.เทคโนโลยีกรุงเทพ 2.อาจารย์มนัสวี เพ็ชร์สีใส ร.ร.วิศวกรรมเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ 3.อาจารย์ปรัชญ์ คณะใน ร.ร.ชำนิเทคโนโลยี 4.อาจารย์เทิดศักดิ์ วิชาชัย ร.ร.เซนต์จอห์นโปลี เทคนิค

3 วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. บอกแนวทางการประหยัด พลังงานได้ 2. บอกขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการ ประหยัดพลังงานได้ 3. บอกชื่อและอธิบายการนำไปใช้ งานของเครื่องมือวัดแบบต่างๆได้ ถูกต้อง

4 ความหมายของการ ประหยัดพลังงาน

5

6 เทคนิคการประหยัด พลังงาน อุปกรณ์ : อุปกรณ์หรือ เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ระบบ : ระบบการใช้พลังงาน วิธีการ : วิธีการใช้อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

7 กระบวนการประหยัด พลังงาน

8 การพิจารณาการ ประหยัดพลังงาน การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันการสูญเปล่า การนำพลังงานที่เหลืออยู่กลับมา ใช้

9 การตรวจวัดระบบที่ ใช้พลังงาน

10 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า ระบบส่งจ่าย ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง เครื่องสูบน้ำ

11 ระบบที่ใช้พลังงาน ความร้อน 1. หม้อไอน้ำและ หม้อน้ำมันร้อน 2. ระบบจ่ายไอ น้ำและน้ำมันร้อน 3. อุปกรณ์ที่ใช้ ความร้อน

12 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า 1. เครื่องมือตรวจวัด ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า เพาเวอร์มิเตอร์แบบ คล้องวัด มิเตอร์วัดค่าตัว ประกอบ กำลังไฟฟ้า

13 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า เครื่องวัดและ บันทึกค่า ทางไฟฟ้า แบบต่อเนื่อ ง ค่าที่ ตรว จวัด

14 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า 2. ระบบปรับอากาศ เพาเวอร์มิเตอร์แบบ คล้องวัด หัววัดความเร็วลมแบบ Pilot Tube

15 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า หัววัดความเร็ว ลม แบบใบพัด ความเร็วลม คงที่ เครื่องมือวัด ความเร็วลม

16 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า เครื่องมือวัด อุณหภูมิ และความชื้น สัมพัทธ์ ค่าที่ตรวจวัด

17 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า 3. ระบบแสง สว่าง เครื่องมือวัดค่า ความส่องสว่าง (Lux Tester) ค่าที่ตรวจวัด

18 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า 4. เครื่อง สูบน้ำ เครื่องวัดความเร็ว รอบมิเตอร์

19 ระบบที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า เกจวัดความดันที่ติด อยู่กับ เครื่องสูบน้ำ ค่าที่ตรวจวัด - ค่าทางไฟฟ้าของ ปั้ม - ความเร็วรอบ มอเตอร์ - ความดันด้านส่ง และด้านดูดของ ปั้ม

20 ระบบที่ใช้พลังงาน ความร้อน 1. หม้อไอ น้ำ เครื่องวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ การเผาไหม้ เครื่องวิเคราะห์ สภาพน้ำ

21 ระบบที่ใช้พลังงาน ความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ ผิวด้วยรังสีใต้ แสงที่แผ่จากวัตถุ เครื่องวัด อุณหภูมิผิว ด้วยหัว สัมผัสผิว

22 ระบบที่ใช้พลังงาน ความร้อน ค่าที่ ตรวจ วัด - ปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ - ค่า TDS ของน้ำโบลว์ ดาวน์ - อัตราการไหลและ อุณหภูมิของน้ำป้อน

23 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หลักการประหยัด พลังงาน และเครื่องมือวัด การใช้พลังงาน หน่วย ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google