งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมการหา รายได้ระหว่าง เรียน. ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมการหา รายได้ระหว่าง เรียน. ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมการหา รายได้ระหว่าง เรียน

2 ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค

3 หลักการและเหตุผล “ การหารายได้ระหว่างเรียน ” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ได้รับประสบการณ์จริง มีรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ ครอบครัวและยังทำให้เห็นคุณค่าของเงินอีก ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงที่ “ เน้นให้ทุกคน ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ เพียร มีสติปัญญา และความรอบ ครอบ ” เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

4 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี รายได้ระหว่างเรียนเพื่อ แบ่งเบาภาระให้แก่ ครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์

5 เป้าหมาย ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ด้านคุณภาพ นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน

6 กิจกรรมที่ทำ จัดหาสถานประกอบการที่ มีความประสงค์จ้าง นักศึกษาเพื่อหารายได้ ระหว่างเรียน จัดส่งนักศึกษาที่มีความ ประสงค์หารายได้ระหว่าง เรียนเพื่อทำงานในสถาน ประกอบการ

7 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ขั้นตอนการดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน  ขั้นเตรียมการ  ขั้นดำเนินการ  ขั้นสรุปผล

8 ตัววัดความสำเร็จของ โครงการ แบบประเมินจากสถาน ประกอบการ การสอบถาม

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ แบ่งเบาภาระของครอบครัว ทำให้ได้รับประสบการณ์จริง จากการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมการหา รายได้ระหว่าง เรียน. ผู้รับผิดชอบ โครงการ คณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์ - เทค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google