งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ

2 ความหมายของ คณิตศาสตร์ 1. ความหมายตามรากศัพท์ ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน คณิต ( คะ นิด ) น. การนับ, การคำนวณ, วิชา คำนวณ มักใช้เป็นคำหลังของวิชา บางประเภท เช่น พีชคณิต เรขาคณิต คณิตศาสตร์ 2. ความหมายตาม ลักษณะการเรียนรู้ใน ปัจจุบัน 2.1 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาเกี่ยวกับความคิด

3 ความหมายของ คณิตศาสตร์ 2.2 คณิตศาสตร์เป็น ภาษาอย่าง หนึ่ง 2.3 คณิตศาสตร์มี ลักษณะ เป็น วิทยาศาสตร์

4 ความหมายของ คณิตศาสตร์ ( ต่อ ) 2.5 คณิตศาสตร์เป็น ศิลปะ อย่างหนึ่ง 2.4 คณิตศาสตร์มี ลักษณะเป็น ตรรกวิทยา

5 ง่วงแล้วให้ดูหนังก่อน เรื่อง บทเรียน จากที่ราบสูง

6 งานหมายเลข 1 (4%) ในภาพยนตร์เรื่อง บทเรียน จากที่ราบสูง นักศึกษาคิดว่า มีการใช้คณิตศาสตร์เรื่อง ใดบ้าง ? และแทรกอยู่ใน ตอนใด ? จงบอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมให้เหตุผล ( กลุ่มละ 15 คน นำเสนอวันที่ 7 มิ. ย. 54 ) ส่งงานในห้องเรียน หรือ ที่ e-mail:teepru@kku.ac.th งานหมายเลข 1 (4%) ในภาพยนตร์เรื่อง บทเรียน จากที่ราบสูง นักศึกษาคิดว่า มีการใช้คณิตศาสตร์เรื่อง ใดบ้าง ? และแทรกอยู่ใน ตอนใด ? จงบอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมให้เหตุผล ( กลุ่มละ 15 คน นำเสนอวันที่ 7 มิ. ย. 54 ) ส่งงานในห้องเรียน หรือ ที่ e-mail:teepru@kku.ac.th

7 1.2 คณิตศาสตร์ กับ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ( เอกสาร บทที่ 2) 1.2 คณิตศาสตร์ กับ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ( เอกสาร บทที่ 2)

8 งาน หมายเลข 2 (4%) ในเอกสาร หัวข้อ 2.1-2.5 คำถามเหมือน งาน หมายเลข 1 ให้แต่ละกลุ่ม ทำ รายงานส่ง ภายใน 24 มิ. ย.54 ที่หน้าห้อง SC.7315 งาน หมายเลข 2 (4%) ในเอกสาร หัวข้อ 2.1-2.5 คำถามเหมือน งาน หมายเลข 1 ให้แต่ละกลุ่ม ทำ รายงานส่ง ภายใน 24 มิ. ย.54 ที่หน้าห้อง SC.7315

9 หัวข้อ 1.1- 1.2 สอบ Midterm 2% รวมเก็บ 10% หัวข้อ 1.1- 1.2 สอบ Midterm 2% รวมเก็บ 10%


ดาวน์โหลด ppt 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับ ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google