งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Investigation for primer effective in Selection of Green Catfish ( Mystus nemurus) Broodstock by RAPD Technique. Presented by Miss Sasuree Jarujit Advisor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Investigation for primer effective in Selection of Green Catfish ( Mystus nemurus) Broodstock by RAPD Technique. Presented by Miss Sasuree Jarujit Advisor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Investigation for primer effective in Selection of Green Catfish ( Mystus nemurus) Broodstock by RAPD Technique. Presented by Miss Sasuree Jarujit Advisor : Assoc.Prof. Dr.Nison Sattayasai Co- Advisor : Assoc.Prof. Dr.Sompong Doolgindachabaporn Assoc.Prof. Ponchai Jaruratjamon Asst.Prof.Dr.Suporn Nuchdomrong

2 ชื่อไทย : กดเหลือง ชื่อสามัญ : Green Catfish ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mystus nemurus (Cuvier + Valenennes) ถิ่นอาศัย : เดิมอาศัยอยู่ในทะเล แต่ได้ เข้ามาผสมพันธุ์และวางไข่ในน้ำจืดแล้ว ไม่กลับสู่ทะเลอีกเลย พบแพร่กระจายอยู่ ทั่วทุกภาค อาหาร : กินปลา ลูกกุ้ง แมลงน้ำ และสัตว์ น้ำขนาดเล็ก ขนาด : ความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ประโยชน์ : เป็นปลาเศรษฐกิจที่ใช้ บริโภคทั้งสดและแปรรูป

3 ปัจจุบันพบว่าปลากดเหลือง มีขนาดเล็กลงเมื่อถึงวัย เจริญพันธุ์ Inbreeding Number of broodstock too low Big size had been selected for sell so left only small size for broodstock.

4 เพื่อคัดเลือกไพรเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับ ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมที่ สามารถใช้กำหนดเป็นเครื่องหมาย (marker) บ่งชี้สถานภาพของพันธุ์ปลาใน การคัดเลือกเป็นพ่อ - แม่พันธุ์ปลาที่มีอัตรา การเจริญเติบโตที่ดี

5 Sample collection DNA extraction Qualitative & quantitative analysis of DNA DNA fingerprinting by RAPD consists of 4 steps

6 1.Low quantities of template DNA required. (2-50 ng per reaction) 2.No sequence data for primer construction required. 3.Easy and quick to assay. 4.Low costs involved. 5.Very high genomic abundance. 6.Generation of multiple band per reaction. 7.Random distribution throughout the genome.

7 นำ Genomic DNA ที่สกัดได้ ไพรเมอร์อย่างน้อย 8 แบบ ที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ 10 นิ วคลีโอไทด์ มาเป็นต้นแบบในการสร้าง DNA fingerprints ( ไพรเมอร์สั่งสังเคราะห์ที่บริษัท Qiagen operon, Germany )

8 ได้ไพร์เมอร์ที่เหมาะสมสำหรับ ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรม สามารถใช้กำหนดเป็นเครื่องหมาย (marker) ใช้บ่งชี้สถานภาพของ พันธุ์ปลาในการคัดเลือกเป็นพ่อ - แม่ พันธุ์ปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ ดีในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt Investigation for primer effective in Selection of Green Catfish ( Mystus nemurus) Broodstock by RAPD Technique. Presented by Miss Sasuree Jarujit Advisor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google