งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และเป้าหมาย การ ลดโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และเป้าหมาย การ ลดโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และเป้าหมาย การ ลดโรค
“ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” – 27 เมษายน โรงแรม อิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี Input Process Output Outcome Impact ความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ บทบาทหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ และผู้เกี่ยวข้อง เอกสาร ข้อมูล กรอบคิด การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม ประเมินผล กรม ปี 54 การประสาน สื่อสารดำเนินงานระหว่าง เลขายุทธศาสตร์ กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองแผนงาน บรรยายพิเศษ “การพัฒนากรอบ ระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของไทย” บรรยาย “ภาพรวมงาน เงิน 6 เดือนแรก ปี 54” อภิปราย “Best Practice ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ปี 54 และกรอบคิด ประโยชน์ เป้าหมาย ปี เพื่อบรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และเป้าหมายการลดโรค แนวทางการดำเนินงาน เดือนหลัง ปี 54 แนวทางการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ ปี 55 – 58 กรอบการกำหนด ถ่ายทอดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ปี กรอบ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากร (งาน คน เงิน) กรม ปี 55 บรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และเป้าหมาย การ ลดโรค

2

3 กรอบการแปลงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2554 – 2558 สู่ การปฏิบัติ
กรอบการแปลงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2554 – สู่ การปฏิบัติ วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค ปี 2563 กรอบเป้าหมาย การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ กำกับ ติดตาม ประเมินผล อธิบดี รองอธิบดี เป้าหมายการลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ แนวทางการบริหารจัดการของประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 หลักการ ประโยชน์ต่อกรม/หน่วยงาน / บุคลากร ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธ์ 1 ยุทธ์ 2 ยุทธ์ 4 ยุทธ์ 5 ยุทธ์ 6 ยุทธ์ 3 ผู้อำนวยการ 17 สำนัก / 2 สถาบัน / 9 ศูนย์ / 12 สคร. ผู้อำนวยการ 6 กองบริหาร


ดาวน์โหลด ppt บรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และเป้าหมาย การ ลดโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google