งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 “ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” 26 – 27 เมษายน 2554 โรงแรม อิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 “ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” 26 – 27 เมษายน 2554 โรงแรม อิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 “ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” 26 – 27 เมษายน 2554 โรงแรม อิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี Input OutputOutcomeProcess 1.ความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ บทบาทหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ และผู้เกี่ยวข้อง 2.เอกสาร ข้อมูล กรอบคิด การถ่ายทอด เป้าหมายตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ การ จัดสรรงบประมาณ การติดตาม ประเมินผล กรม ปี 54 3.การประสาน สื่อสาร ดำเนินงานระหว่าง เลขายุทธศาสตร์ กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองแผนงาน 1.บรรยายพิเศษ “การพัฒนากรอบ ระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพของไทย” 2. บรรยาย “ภาพรวม งาน เงิน 6 เดือน แรก ปี 54” 3.อภิปราย “Best Practice 6 ยุทธศาสตร์ ของ หน่วยงาน ปี 54 และกรอบคิด ประโยชน์ เป้าหมาย ปี 55 - 58 เพื่อบรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และเป้าหมาย การลดโรค 1.แนวทางการ ดำเนินงาน 6 เดือนหลัง ปี 54 2.แนวทางการ ดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ปี 55 – 58 1.กรอบการ กำหนด ถ่ายทอด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ปี 55 - 58 2.กรอบ กลไก การบริหาร จัดการ ทรัพยากร (งาน คน เงิน) กรม ปี 55 Impact บรรลุ วิสัยท้ศน์ กรม และ เป้าหมาย การ ลดโรค

2

3 ยุท ธ์ 6 ยุท ธ์ 5 ยุท ธ์ 4 ยุท ธ์ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 1. หลักการ 2. ประโยชน์ต่อ กรม / หน่วยงาน / บุคลากร 3. ตัวชี้วัด 4. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค ปี 2563 กรอบเป้าหมาย การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ กำกับ ติดตาม ประเมินผล กรอบการแปลงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2554 – 2558 สู่ การปฏิบัติ เป้าหมายการลดปัญหาโรคและ ภัยสุขภาพ แนวทางการบริหารจัดการของ ประเทศ ยุท ธ์ 2 ยุทธ์ 1 ผู้อำนวยการ 17 สำนัก / 2 สถาบัน / 9 ศูนย์ / 12 สคร. ผู้อำนวยการ 6 กองบริหาร อธิบดี รอง อธิบดี


ดาวน์โหลด ppt 1 “ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” 26 – 27 เมษายน 2554 โรงแรม อิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google