งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สามารถบันทึกข้อมูลผลงานหลังดำเนินการเสร็จในแต่ละ กิจกรรมของโครงการ โดยไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นเดือน หรือสิ้น ไตรมาส ควรรายงานตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สามารถบันทึกข้อมูลผลงานหลังดำเนินการเสร็จในแต่ละ กิจกรรมของโครงการ โดยไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นเดือน หรือสิ้น ไตรมาส ควรรายงานตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 สามารถบันทึกข้อมูลผลงานหลังดำเนินการเสร็จในแต่ละ กิจกรรมของโครงการ โดยไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นเดือน หรือสิ้น ไตรมาส ควรรายงานตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ รายงานผลตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ได้จริง ( ควร กำหนด % ความก้าวหน้าตามแนวทางของกรมฯ ) ระบุสาระสำคัญของผลการดำเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วน ทำอะไร (Action) กับกลุ่มเป้าหมายใด ที่ไหน เมื่อไหร่ และ ผล (output) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเป็นอย่างไร รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หลักการรายงานความก้าวหน้า ข้อสังเกต - ผลการดำเนินงานและร้อยละของการดำเนินงาน จะเป็นยอดสะสมในไตรมาสต่อไป - ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการในระบบ จะไม่ปรากฏชื่อโครงการในเมนูนี้ ผู้ใช้งานต้อง ติดต่อเพื่อขอสถานะอนุมัติโครงการจากผู้ดูแลระบบ ของกองแผนงานก่อน JKS

3 3 กำหนดความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน

4 4 การนับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กิจกรรมร้อยละร้อยละสะสม โครงการวิจัย 1. ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ10 2. เริ่มดำเนินการ2030 3. เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล4070 4. เสร็จสิ้นโครงการ (ได้ Abstract / Summary report /รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จัดพิมพ์รายงาน / เผยแพร่ให้ไปใคร...) 30100

5 5 การนับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ต่อ) กิจกรรมร้อยละร้อยละสะสม พัฒนารูปแบบ / มาตรฐาน / แนวทาง / คู่มือ / หลักสูตร 1. ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ10 2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาพัฒนารูปแบบ / มาตรฐาน / แนวทาง / คู่มือ / หลักสูตร 1020 3. กำหนดผังการดำเนินงาน525 4. แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐาน/แนวทาง530 5. ประชุม คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำ (ร่าง) เอกสารรูปแบบ /มาตรฐาน/ คู่มือ/แนวทาง/หลักสูตร 2050 6. ประเมินผลมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดและประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแก้ไข ฉบับร่าง 1060 7. ทดสอบเอกสาร/คู่มือ/แนวทาง ประเมินมาตรฐานรวมทั้งเกณฑ์ชี้วัด1575 8. ปรับปรุง เอกสาร/คู่มือ/แนวทาง1085 9. จัดทำต้นฉบับ (รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือบทสรุปข้อเสนอเชิงวิชาการสำหรับ ผู้บริหาร (คำแนะนำ / Recommendation) 1095 10 พิมพ์เผยแพร่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน5100 **หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ให้ปรับร้อยละความก้าวหน้าตามความเหมาะสม**

6 6 การนับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ต่อ) กิจกรรม ร้อยละร้อยละสะสม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 1. ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ 10 2. ทบทวนวรรณกรรม/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการพัฒนาระบบงาน จัดทำเอกสาร ประกอบการดำเนินการพัฒนาความรู้ 1525 3. ประสาน ผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง / ประชุมเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ 1540 4. เก็บรวบรวม และวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 2060 5. ทบทวน/ปรับปรุงผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน 2080 6. จัดทำรายงานผลการศึกษา ต้นฉบับ (รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือ บทสรุปข้อเสนอเชิงวิชาการสำหรับผู้บริหาร (คำแนะนำ / Recommendation) หรือ รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ 1595 7. เผยแพร่เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการบริหารด้านการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5100

7 7 การนับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เครือข่าย ขั้นตอนที่กิจกรรมร้อยละร้อยละ สะสม 1ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ55 2กำหนดเป้าหมายเครือข่าย /กำหนดการทำงานเพื่อบูรณาการพัฒนา เครือข่ายร่วมระหว่างกลุ่มงาน 510 3ประสานงาน /ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแนวทาง/ อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลกรของหน่วยงานและเครือข่าย 1525 4ดำเนินการ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา/วางแผน/จัดทำข้อตกลงร่วมกับ เครือข่าย ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 2045 5นิเทศ ติดตาม/ ประเมินผล / สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานภาคี เครือข่าย จัดทำรายงานและแจ้งข้อมูลย้อนกลับ 2065 6จัดกระบวนการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2085 7สรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาภาคีเครือข่าย และ วางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 15100

8 8 แนวทางการรายงานผลงาน

9 9 แบบวิจัย / พัฒนาองค์ความรู้ จัดส่งโครงร่างเสนอคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย เมื่อวันที่.... ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.... ประชุมทีมงาน ประกอบด้วย / เมื่อใด / เตรียมเครื่องมือ / ทดลงเครื่องมือ ทบทวนองค์ความรู้อย่างไร หรือเก็บข้อมูล หรือทำการ ประเมิน.... ทดสอบคู่มือ / มาตรฐาน / มาตรการ อย่างไร กี่ครั้ง ผลเป็นอย่างไร.... ต้องปรับปรุงอะไร.... ถ่ายทอดให้ใคร เผยแพร่อย่างไร

10 10 แบบประชุม อบรม สัมมนา การประชุมครั้งที่...... / รุ่นที่...... ชื่อประชุม...... วันที่.... เดือน.... พ.ศ...... (จำนวนชั่วโมงที่ให้ความรู้....) สถานที่จัดประชุม...... จังหวัด...... วัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละครั้ง (ในกรณีที่ไม่มีเขียนไว้เดิม เช่น ประชุมราชการ หรือ แตกต่างจากที่กำหนดไว้เดิม) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จำนวนคนเข้าร่วมประชุม มีวิธีการวัดผลโครงการ โดย..... สรุปประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการประชุม

11 11 แบบสร้างเสริมสุขภาพ การบริการ (เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค) ให้ระบุประเภทและจำนวนของผู้รับบริการ หรือพื้นที่ ออกไปดำเนินการ การนิเทศ ประเด็นการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ วัน เวลา สถานที่ ผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศ เรื่องที่ต้อง ไปประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุน ควรระบุกิจกรรมที่สนับสนุนให้ชัดเจน ว่าทำอะไร เพื่อให้ใคร ได้ประโยชน์อะไร โดยควร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

12 12 แบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สื่อในการประชาสัมพันธ์ ชื่อรายการ จำนวน (ครั้ง หรือ นาที หรือคอลัมน์ อัตราค่าใช้จ่ายต่อครั้ง) ช่วงเวลาดำเนินการ * วิทยุ / โทรทัศน์ จำนวนครั้ง เวลาที่ออกอากาศ จำนวนนาที จำนวนวัน หรือช่วงในรายการ * หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร จำนวนคอลัมน์ ช่วงเวลา เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน กลุ่มเป้าหมายผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รับสื่อ หรือกลุ่มเป้าหมายที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ (บอกสถานที่ วันที่จัดงานด้วย) วิธีการวัดผลโครงการ สื่ออื่นๆ ระบุตามความเหมาะสม ควรแสดงถึงจำนวนความถี่ที่ ดำเนินการ อัตราค่าใช้จ่ายของแต่ละครั้ง


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สามารถบันทึกข้อมูลผลงานหลังดำเนินการเสร็จในแต่ละ กิจกรรมของโครงการ โดยไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นเดือน หรือสิ้น ไตรมาส ควรรายงานตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google