งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

153-301 Engineering Economy 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ และ แผนธุรกิจ อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "153-301 Engineering Economy 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ และ แผนธุรกิจ อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 153-301 Engineering Economy 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ และ แผนธุรกิจ อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

2 153-301 Engineering Economy 2 วัตถุประสงค์การเรียน (Learning Objectives) 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงการศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการ และแผนธุรกิจ

3 153-301 Engineering Economy 3 เนื้อหาในบทนี้ (Chapter Contents) 15.1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ แผนธุรกิจ 15.2. กรณีศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ และ แผนธุรกิจ

4 153-301 Engineering Economy 4 15.1. การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการและแผนธุรกิจ การลงทุนใดๆก็แล้วแต่ควรจะมีการศึกษาใน ด้านต่างๆ เช่น ถ้าจะลงทุนสร้างหอพักข้าง มหาวิทยาลัยก็ต้องศึกษาหาข้อมูลว่า ค่า ที่ดิน ค่าก่อสร้าง ราคาค่าเช่า เวลาในการ ก่อสร้าง การดูแล และ การซ่อมบำรุง จะมี คนเช่าเต็มหรือไม่ ปัญหาทางด้านการ ก่อสร้างกับชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เงินใน กระเป๋าของผู้ลงทุน ต้องกู้ยืมหรือไม่ กู้ที่ ไหน ระดมทุนอย่างไร ดอกเบี้ยเท่าไร คู่แข่ง มีหรือไม่ สุดท้ายก็นำข้อมูลต่างๆมาชั่ง น้ำหนักว่า น่าลงทุนหรือไม่ อย่างไรกี่ชั้นดี ห้องควรจะกว้างเท่าไร จัดห้องอย่างไรถึงจะ ได้ห้องมากที่สุดและถูกกฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ แผนการเสียภาษี และ อีกมากมายที่ ต้องคำนึงถึง

5 153-301 Engineering Economy 5 ขอสรุปว่าจะทำโครงการในลักษณะใดก็ ตาม จำเป็นต้องค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเชิง ลึกที่เกี่ยวกับโครงการนั้น (Project Identification) โดยทั่วไปสามารถแบ่ง ออกเป็นเรื่องได้ดังต่อไปนี้ –1. การบริหาร ( การจัดการองค์การ ) –2. เทคนิคและปัญหาเชิงวิศวกรรม –3. เศรษฐศาสตร์ –4. การตลาดและสังคม –5. การเงินและการระดมทุน

6 153-301 Engineering Economy 6 สำหรับแผนธุรกิจ จะมีขอบเขตที่กว้างกว่าการศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการโดยทั่วไปประกอบด้วย (www.ismed.or.th) หัวข้อรายละเอียดย่อย องค์ประกอ บที่ 1 บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร สรุปภาพรวม โอกาส กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ความคุ้มค่าทาง เศรษฐกิจ ทีมผู้บริหาร ผลตอบแทน องค์ประกอ บที่ 2 ประวัติย่อของ กิจการ ประวัติบริษัท แนวคิด ปรัชญา องค์ประกอ บที่ 3 การวิเคราะห์ สถานการณ์ สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ SWOT องค์ประกอ บที่ 4 วัตถุประสงค์และ เป้าหมายทาง ธุรกิจ ผลลัพธ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วง ของแผน ความเป็นไปได้ สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์ประกอ บที่ 5 แผนการตลาด กำหนดทิศทาง แนวทางทาง การตลาด ให้สอดคล้องกับ องค์ประกอบที่ 3 และ 4

7 153-301 Engineering Economy 7 หัวข้อรายละเอียดย่อย องค์ประกอ บที่ 6 แผนการจัดการและ ทรัพยากร กำหนดโครงสร้างองค์กร ตำแหน่ง ผลประโยชน์ ผู้ร่วมทุน คณะกรรมการบริหาร องค์ประกอ บที่ 7 แผนทางการผลิต กำหนดแผนการจัดการ ขบวนการผลิต และ ระบบแปลง สภาพจากวัตถุดิบ ขบวนการ จนไป ถึงผลิตภัณฑ์ (Supply-chain management) องค์ประกอ บที่ 8 แผนทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมดำเนินงาน นำเสนอกิจกรรมทั้งสามเป็น งบ การเงิน ในระบบบัญชี งบดุล งบ กำไรขาดทุน งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบ กระแสเงินสด องค์ประกอ บที่ 9 แผนการดำเนินงาน จัดทำตารางรายละเอียดของ เป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ ระยะเวลาลงทุน ตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสม องค์ประกอ บที่ 10 แผนฉุกเฉิน แนวทางการจัดการในสิ่งที่อาจ เกิดขึ้น ในปัญหาด้านต่างๆ

8 153-301 Engineering Economy 8 15.2. กรณีศึกษา การศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ เล่าเรื่องต่างๆให้ฟัง


ดาวน์โหลด ppt 153-301 Engineering Economy 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ และ แผนธุรกิจ อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google