งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ แผนธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ แผนธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ แผนธุรกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ แผนธุรกิจ อ. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี Engineering Economy

2 วัตถุประสงค์การเรียน (Learning Objectives)
1. มีความรู้ความเข้าใจถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และแผนธุรกิจ Engineering Economy

3 เนื้อหาในบทนี้ (Chapter Contents)
15.1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและแผนธุรกิจ 15.2. กรณีศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ แผนธุรกิจ Engineering Economy

4 15.1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและแผนธุรกิจ
การลงทุนใดๆก็แล้วแต่ควรจะมีการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ถ้าจะลงทุนสร้างหอพักข้างมหาวิทยาลัยก็ต้องศึกษาหาข้อมูลว่า ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ราคาค่าเช่า เวลาในการก่อสร้าง การดูแล และ การซ่อมบำรุง จะมีคนเช่าเต็มหรือไม่ ปัญหาทางด้านการก่อสร้างกับชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เงินในกระเป๋าของผู้ลงทุน ต้องกู้ยืมหรือไม่ กู้ที่ไหน ระดมทุนอย่างไร ดอกเบี้ยเท่าไร คู่แข่งมีหรือไม่ สุดท้ายก็นำข้อมูลต่างๆมาชั่งน้ำหนักว่า น่าลงทุนหรือไม่ อย่างไรกี่ชั้นดี ห้องควรจะกว้างเท่าไร จัดห้องอย่างไรถึงจะได้ห้องมากที่สุดและถูกกฎหมาย ระเบียบต่างๆ แผนการเสียภาษี และ อีกมากมายที่ต้องคำนึงถึง Engineering Economy

5 1. การบริหาร(การจัดการองค์การ) 2. เทคนิคและปัญหาเชิงวิศวกรรม
ขอสรุปว่าจะทำโครงการในลักษณะใดก็ตาม จำเป็นต้องค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับโครงการนั้น(Project Identification) โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นเรื่องได้ดังต่อไปนี้ 1. การบริหาร(การจัดการองค์การ) 2. เทคนิคและปัญหาเชิงวิศวกรรม 3. เศรษฐศาสตร์ 4. การตลาดและสังคม 5. การเงินและการระดมทุน Engineering Economy

6 สำหรับแผนธุรกิจ จะมีขอบเขตที่กว้างกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยทั่วไปประกอบด้วย(www.ismed.or.th) หัวข้อ รายละเอียดย่อย องค์ประกอบที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สรุปภาพรวม โอกาส กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทีมผู้บริหาร ผลตอบแทน องค์ประกอบที่ 2 ประวัติย่อของกิจการ ประวัติบริษัท แนวคิด ปรัชญา องค์ประกอบที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ SWOT องค์ประกอบที่ 4 วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ผลลัพธ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงของแผน ความเป็นไปได้ สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์ประกอบที่ 5 แผนการตลาด กำหนดทิศทาง แนวทางทางการตลาด ให้สอดคล้องกับ องค์ประกอบที่ 3 และ 4 Engineering Economy

7 หัวข้อ รายละเอียดย่อย
องค์ประกอบที่ 6 แผนการจัดการและทรัพยากร กำหนดโครงสร้างองค์กร ตำแหน่ง ผลประโยชน์ ผู้ร่วมทุน คณะกรรมการบริหาร องค์ประกอบที่ 7 แผนทางการผลิต กำหนดแผนการจัดการขบวนการผลิต และ ระบบแปลงสภาพจากวัตถุดิบ ขบวนการ จนไปถึงผลิตภัณฑ์(Supply-chain management) องค์ประกอบที่ 8 แผนทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมดำเนินงาน นำเสนอกิจกรรมทั้งสามเป็น งบการเงิน ในระบบบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด องค์ประกอบที่ 9 แผนการดำเนินงาน จัดทำตารางรายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ ระยะเวลาลงทุน ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม องค์ประกอบที่ 10 แผนฉุกเฉิน แนวทางการจัดการในสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ในปัญหาด้านต่างๆ Engineering Economy

8 15.2.กรณีศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
เล่าเรื่องต่างๆให้ฟัง Engineering Economy


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ แผนธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google