งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศบส. เคาะประตู บ้าน นางสาวธันยกานต์ สินปรุ บรรณารักษ์ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศบส. เคาะประตู บ้าน นางสาวธันยกานต์ สินปรุ บรรณารักษ์ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศบส. เคาะประตู บ้าน นางสาวธันยกานต์ สินปรุ บรรณารักษ์ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 บทนำ “ ศบส. เคาะประตูบ้าน ” เป็นบริการเชิงรุก บริการหนึ่งของศูนย์บรรณสารฯ โดยการแนะนำ บริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษาในลักษณะเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการ ทำ ให้ผู้ใช้บริการเข้าใจและรู้จักบริการต่างๆ ของ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ทราบว่ามี สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก และมีบริการ อะไรบ้าง รวมทั้งขั้นตอนการใช้บริการต่างๆ

3 ทำไมต้องมี “ ศบส. เคาะประตู บ้าน ” “ การนั่งอยู่กับที่ ก็ไม่ต่างกับการนั่ง อยู่ในหลุม ” มองผู้ใช้ไม่ทั่วถึง ไม่เห็นตัวเอง ไม่เห็นปัญหา ย่ำอยู่กับที่ อยู่ในหลุมเดิม

4 วัตถุประสงค์การ ดำเนินการ 1. เพื่อแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณ สารและสื่อการศึกษา 2. เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา 3. เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการ ใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

5 การดำเนินการ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่ม คณาจารย์ใหม่ที่บรรจุเป็นพนักงาน สายวิชาการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีในแต่ละภาค การศึกษา กลุ่มคณาจารย์ที่ไม่เคยมาใช้บริการ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

6 การดำเนินการ ( ต่อ ) ระยะเวลาดำเนินการ “ ศบส. เคาะประตูบ้าน ” ดำเนินการ ระหว่างปิดภาค การศึกษาของแต่ละ ภาค

7 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ ) ก่อนการดำเนินการ o จัดทำ / ปรับปรุงคู่มือการดำเนินกิจกรรม “ ศบส. เคาะประตูบ้าน ” o ทำแบบฟอร์มสำหรับบันทึก ปัญหา อุปสรรค และ ข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการ o ทำบันทึกขอรายชื่อคณาจารย์ที่บรรจุใหม่จากส่วน การเจ้าหน้าที่ o ทำตารางรายชื่อเพื่อโทรศัพท์นัดหมาย o นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะไปพบคณาจารย์ o ประสานงานฝ่ายบริการสื่อการศึกษาเพื่อส่งผู้แทน ร่วมกิจกรรม o จัดเตรียมเอกสารที่จะนำไปให้กับคณาจารย์ เช่น คู่มือกิจกรรม “ ศบส. เคาะประตูบ้าน ” เอกสาร / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือการสืบค้นสารสนเทศ แต่ละสาขาวิชา เป็นต้น

8

9 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ ) ระหว่างดำเนินการ สิ่งที่จะไปแนะนำ หรือไปคุยกับอาจารย์มี อะไรบ้าง ?.. เพื่อจะได้ไม่เป็นการหลุดออกนอก ประเด็น เมื่อออกไปพบอาจารย์จึงได้กำหนด ประเด็น / ข้อมูลที่จะแนะนำให้อาจารย์ได้ทราบ อีกทั้งระหว่างการสนทนาจะมี การบันทึกปัญหา ข้อเสนอแนะที่ต่างๆ เพื่อนำมาประสานกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้องต่อไป

10 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ ) ประเด็น / ข้อมูล แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ ศบส. เคาะประตูบ้าน ” แนะนำภาพรวมของศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกสอบถามปัญหาในการ ใช้บริการ / ข้อเสนอแนะ / บริการใหม่ๆ ที่ ต้องการให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดบริการเพิ่มเติม

11 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ คณาจารย์

12 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ ) หลังการดำเนินการ สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่คณาจารย์ เพิ่มเติม จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม “ ศบส. เคาะประตู บ้าน

13 ผลของการดำเนินกิจกรรม “ ศบส. เคาะประตูบ้าน ” “ ศบส. เคาะประตูบ้าน ” ทำให้ศูนย์บรรณ สารและสื่อการศึกษา เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงบริการต่างๆ ขอบเขต และภาระหน้าที่ ของศูนย์บรรณสารฯ และสามารถขอใช้บริการได้ อย่างถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นศูนย์ บรรณสารยังได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพดี ยิ่งขึ้น

14


ดาวน์โหลด ppt ศบส. เคาะประตู บ้าน นางสาวธันยกานต์ สินปรุ บรรณารักษ์ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google