งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวธันยกานต์ สินปรุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวธันยกานต์ สินปรุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวธันยกานต์ สินปรุ
ศบส. เคาะประตูบ้าน นางสาวธันยกานต์ สินปรุ บรรณารักษ์ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 บทนำ “ศบส. เคาะประตูบ้าน” เป็นบริการเชิงรุกบริการหนึ่งของศูนย์บรรณสารฯ โดยการแนะนำบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในลักษณะเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจและรู้จักบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ทราบว่ามีสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก และมีบริการอะไรบ้าง รวมทั้งขั้นตอนการใช้บริการต่างๆ

3 ทำไมต้องมี “ศบส.เคาะประตูบ้าน”
“การนั่งอยู่กับที่ ก็ไม่ต่างกับการนั่งอยู่ในหลุม” มองผู้ใช้ไม่ทั่วถึง ไม่เห็นตัวเอง ไม่เห็นปัญหา ย่ำอยู่กับที่ อยู่ในหลุมเดิม

4 วัตถุประสงค์การดำเนินการ
1. เพื่อแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2. เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา 3. เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

5 การดำเนินการ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ใหม่ที่บรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในแต่ละภาคการศึกษา กลุ่มคณาจารย์ที่ไม่เคยมาใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

6 การดำเนินการ (ต่อ) ระยะเวลาดำเนินการ
“ศบส. เคาะประตูบ้าน” ดำเนินการระหว่างปิดภาค การศึกษาของแต่ละภาค

7 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
ก่อนการดำเนินการ จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการดำเนินกิจกรรม “ศบส. เคาะประตูบ้าน” ทำแบบฟอร์มสำหรับบันทึก ปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ทำบันทึกขอรายชื่อคณาจารย์ที่บรรจุใหม่จากส่วนการเจ้าหน้าที่ ทำตารางรายชื่อเพื่อโทรศัพท์นัดหมาย นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะไปพบคณาจารย์ ประสานงานฝ่ายบริการสื่อการศึกษาเพื่อส่งผู้แทนร่วมกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารที่จะนำไปให้กับคณาจารย์ เช่น คู่มือกิจกรรม “ศบส. เคาะประตูบ้าน” เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือการสืบค้นสารสนเทศแต่ละสาขาวิชา เป็นต้น

8

9 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
ระหว่างดำเนินการ สิ่งที่จะไปแนะนำ หรือไปคุยกับอาจารย์มีอะไรบ้าง?.. เพื่อจะได้ไม่เป็นการหลุดออกนอกประเด็น เมื่อออกไปพบอาจารย์จึงได้กำหนดประเด็น/ข้อมูลที่จะแนะนำให้อาจารย์ได้ทราบ อีกทั้งระหว่างการสนทนาจะมี การบันทึกปัญหา ข้อเสนอแนะที่ต่างๆ เพื่อนำมาประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

10 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
ประเด็น/ข้อมูล แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ศบส. เคาะประตูบ้าน” แนะนำภาพรวมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกสอบถามปัญหาในการใช้บริการ / ข้อเสนอแนะ / บริการใหม่ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดบริการเพิ่มเติม

11 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์คณาจารย์

12 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
หลังการดำเนินการ สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่คณาจารย์เพิ่มเติม จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรม “ศบส. เคาะประตูบ้าน

13 ผลของการดำเนินกิจกรรม “ศบส. เคาะประตูบ้าน”
“ศบส. เคาะประตูบ้าน” ทำให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงบริการต่างๆ ขอบเขต และภาระหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ และสามารถขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นศูนย์บรรณสารยังได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

14


ดาวน์โหลด ppt นางสาวธันยกานต์ สินปรุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google