งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ( ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ( ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ( ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาด เล็กในตำบลวังน้ำคู้ ) สพท. พล. เขต 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

3 สมบัติของผู้ดี 10 ข้อ 1. ผู้ดี ย่อมรักษาความ เรียบร้อย 2. ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก 3. ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคาราวะ 4. ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก 5. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า

4 6. ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี 7. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี 8. ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัว ถ่ายเดียว 9. ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริต ซื่อตรง 10. ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว

5 ผู้ดี ย่อมรักษาความเรียบร้อย ผู้ดี หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติดี ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางความคิด คือทำดี พูด ดี คิดดี 1. กายจริยา หมายถึง ทำดี เช่น เดิน ดี ยืนดี นั่งดี นอนดี 2. วจีจริยา หมายถึง การพูดจาให้ เรียบร้อย 3. มโนจริยา หมายถึง การคิดนึก ในทางที่ดี

6 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก 1. กายจริยา หมายถึง การแสดงอาการ ที่กระทำด้วยกาย ในทางที่เสียหาย ซึ่งผู้ดีไม่ควรทำไม่ ว่าในที่ใด ๆ ทั้งสิ้น 2. วจีจริยา หมายถึง ไม่พูดคำลามก หรือพูดถึงสิ่งอันลามก ในที่ชุมชนหรือในขณะกำลัง รับประทานอาหาร 3. มโนจริยา หมายถึง คิดเห็นแต่ใน ความบริสุทธิ์สะอาดอันมี อยู่ในใจของเรา เราควรตั้งความ คิดเห็นนั้นในทางที่ชอบ ที่ควร

7 1. กายจริยา หมายถึงการแสดงสัมมา คาราวะทางกาย 2. วจีจริยา หมายถึงการแสดงสัมมาคา ราวะทางวาจา 3. มโนจริยา หมายถึงการแสดง ความมีน้ำใจอันดีงาม เป็นสัมมาคาราวะ ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคาราวะ

8 ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก 1. กายจริยา หมายถึงการแสดงออก ทางกาย เช่น การยืน เดิน นั่งนอน หรือพูดจาปราศรัย หรือการแสดง น้ำใจต้องแสดงในที่ส่อให้เห็นว่า น่ารักน่าเคารพ น่านับถือบูชา จึงเป็น การสมควร 2. วจีจริยา หมายถึงการกล่าวถ้อยคำ อันเป็นที่ตั้งแห่ง ความรักใคร่นับถือ 3. มโนจริยา หมายถึงการแสดง น้ำใจที่น่ารัก

9 สมบัติของผู้ดีมี อะไรบ้าง

10


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ( ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google