งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ (ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลวังน้ำคู้)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ (ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลวังน้ำคู้)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ (ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลวังน้ำคู้) สพท.พล.เขต 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

3 สมบัติของผู้ดี 10 ข้อ 2. ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก
สมบัติของผู้ดี 10 ข้อ 1. ผู้ดี ย่อมรักษาความเรียบร้อย 2. ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก 3. ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคาราวะ 4. ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก 5. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า

4 6. ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
7. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี 8. ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวถ่ายเดียว 9. ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง 10. ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว

5 ผู้ดี ย่อมรักษาความเรียบร้อย ผู้ดี หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติดีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางความคิด คือทำดี พูดดี คิดดี 1. กายจริยา หมายถึง ทำดี เช่น เดินดี ยืนดี นั่งดี นอนดี 2. วจีจริยา หมายถึง การพูดจาให้เรียบร้อย 3. มโนจริยา หมายถึง การคิดนึกในทางที่ดี

6 ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก
1. กายจริยา หมายถึง การแสดงอาการที่กระทำด้วยกาย ในทางที่เสียหาย ซึ่งผู้ดีไม่ควรทำไม่ว่าในที่ใด ๆ ทั้งสิ้น 2. วจีจริยา หมายถึง ไม่พูดคำลามกหรือพูดถึงสิ่งอันลามก ในที่ชุมชนหรือในขณะกำลังรับประทานอาหาร 3. มโนจริยา หมายถึง คิดเห็นแต่ในความบริสุทธิ์สะอาดอันมี อยู่ในใจของเรา เราควรตั้งความคิดเห็นนั้นในทางที่ชอบ ที่ควร

7 ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคาราวะ
1. กายจริยา หมายถึงการแสดงสัมมาคาราวะทางกาย 2. วจีจริยา หมายถึงการแสดงสัมมาคาราวะทางวาจา 3. มโนจริยา หมายถึงการแสดงความมีน้ำใจอันดีงาม เป็นสัมมาคาราวะ

8 ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
กายจริยา หมายถึงการแสดงออกทางกาย เช่น การยืน เดิน นั่งนอน หรือพูดจาปราศรัย หรือการแสดงน้ำใจต้องแสดงในที่ส่อให้เห็นว่าน่ารักน่าเคารพ น่านับถือบูชา จึงเป็นการสมควร วจีจริยา หมายถึงการกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่ตั้งแห่ง ความรักใคร่นับถือ มโนจริยา หมายถึงการแสดงน้ำใจที่น่ารัก

9 สมบัติของผู้ดีมีอะไรบ้าง
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

10 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมบัติของผู้ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิมล งามสงวน โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ (ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลวังน้ำคู้)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google