งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุดยอดส้วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุดยอดส้วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุดยอดส้วม
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร เขต 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนชุมชนแม่ต้าน ตาก เขต 2

2 ผู้ร่วมอภิปราย นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพท.ปทุมธานี เขต 2 นายไพศาล จินดาพรหม ผู้อำนวยโรงเรียนสวนศรีวิทยา สพท.ชุมพร เขต 2 นายผดุง สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ต้าน สพท.ตาก เขต 2

3 ความเป็นมา ผลการสำรวจส้วมและพฤติกรรมการใช้ส้วมภายในโรงเรียน ของกรมอนามัย 1.ปัญหาความสะอาด ส้วมสกปรก มีกลิ่นเหม็น 2.ปัญหาที่เกิดจากความผิดปรกติในการขับถ่ายปัสสาวะของนักเรียน(การกลั้นปัสสาวะของนักเรียน) 3.นักเรียนมีความต้องการให้มีการพัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาด

4 คำถามที่ 1 โรงเรียนทั้ง 3 แห่งมีการพัฒนาส้วมโรงเรียนทั้งระบบ และมีการดำเนินการมานานแล้ว แรงบันดาลใจหรือจุดประกายความคิดในการพัฒนาเกิดจากอะไร

5 คำถามที่ 2 การพัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน HAS หรือบางแห่งพัฒนาส้วมโรงเรียนจนได้รับรางวัลสุดยอดส้วม ท่านมีวิธีการ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

6 คำถามที่ 3 การสร้างความยั่งยืน การสร้างสุขนิสัยที่ดี (การใช้ การบำรุงดูแลรักษา) การพัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาด สวยงามพร้อมที่จะใช้งานในโรงเรียนตลอดเวลาทุกคนมองว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพนักงานดูแลทำความสะอาดเหมือนกับส้วมสาธารณะอื่น หรือทุก คนมักกล่าวว่า การสร้างส้วมเป็นเรื่องง่าย แต่การบำรุงดูแลรักษาเป็นเรื่องยาก ในส่วนของสุดยอดส้วมโรงเรียนมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องดังกล่าว

7 การพัฒนาส้วมโรงเรียน ของท่านมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และแต่ละท่านได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

8 คำถามที่ 4 ในฐานะท่านได้พัฒาส้วมโรงเรียนผ่านมาตรฐานของกรมอนามัยแล้วท่านมีข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องนำนโยบายการพัฒนาส้วมไปขับเคลื่อนในโรงเรียนต่าง ๆในสังกัด ให้บรรลุผลตามที่วางไว้

9 บทสรุป องค์ความรู้ที่ผู้ร่วมอภิปรายได้ถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติและบังเกิดผลแล้ว เป็นที่ยอดรับของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคนที่ได้ไปเยี่ยมชม การนำองค์ความรู้ไปใช้ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ขอขอบคุณผู้ร่วมอภิปรายทั้ง 3 ท่าน


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุดยอดส้วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google