งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุด ยอดส้วม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร เขต 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนชุมชนแม่ต้าน ตาก เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุด ยอดส้วม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร เขต 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนชุมชนแม่ต้าน ตาก เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุด ยอดส้วม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร เขต 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนชุมชนแม่ต้าน ตาก เขต 2

2 ผู้ร่วมอภิปราย นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพท. ปทุมธานี เขต 2 นายไพศาล จินดาพรหม ผู้อำนวยโรงเรียนสวนศรีวิทยา สพท. ชุมพร เขต 2 นายผดุง สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ต้าน สพท. ตาก เขต 2

3 ความเป็นมา ผลการสำรวจส้วมและพฤติกรรมการใช้ส้วม ภายในโรงเรียน ของกรมอนามัย 1. ปัญหาความสะอาด ส้วมสกปรก มีกลิ่นเหม็น 2. ปัญหาที่เกิดจากความผิดปรกติในการขับถ่าย ปัสสาวะของนักเรียน ( การกลั้นปัสสาวะของ นักเรียน ) 3. นักเรียนมีความต้องการให้มีการพัฒนาส้วม โรงเรียนให้สะอาด

4 คำถามที่ 1 โรงเรียนทั้ง 3 แห่งมีการพัฒนาส้วม โรงเรียนทั้งระบบ และมีการ ดำเนินการมานานแล้ว แรงบันดาล ใจหรือจุดประกายความคิดในการ พัฒนาเกิดจากอะไร

5 คำถามที่ 2 การพัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน HAS หรือบางแห่งพัฒนาส้วมโรงเรียนจนได้รับ รางวัลสุดยอดส้วม ท่านมีวิธีการ หรือกำหนด แนวทางในการดำเนินการอย่างไร

6 คำถามที่ 3 การสร้างความยั่งยืน การสร้างสุขนิสัยที่ดี ( การใช้ การบำรุงดูแลรักษา ) การพัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาด สวยงามพร้อม ที่จะใช้งานในโรงเรียนตลอดเวลาทุกคนมองว่า เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนไม่มี พนักงานดูแลทำความสะอาดเหมือนกับส้วม สาธารณะอื่น หรือทุก คนมักกล่าวว่า การสร้าง ส้วมเป็นเรื่องง่าย แต่การบำรุงดูแลรักษาเป็นเรื่อง ยาก ในส่วนของสุดยอดส้วมโรงเรียนมีวิธีการใน การดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่อง ดังกล่าว

7 การพัฒนาส้วมโรงเรียน ของท่านมีปัญหาและ อุปสรรคอย่างไร และแต่ละท่านได้ใช้วิธีการ แก้ปัญหาอย่างไร

8 คำถามที่ 4 ในฐานะท่านได้พัฒาส้วมโรงเรียนผ่านมาตรฐาน ของกรมอนามัยแล้วท่านมีข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วม ประชุมในฐานะผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่จะต้องนำนโยบายการพัฒนาส้วมไป ขับเคลื่อนในโรงเรียนต่าง ๆในสังกัด ให้บรรลุผล ตามที่วางไว้

9 บทสรุป องค์ความรู้ที่ผู้ร่วมอภิปรายได้ถ่ายทอดไปยัง ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการถ่ายทอดจาก ประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติและบังเกิดผลแล้ว เป็นที่ยอดรับของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุก คนที่ได้ไปเยี่ยมชม การนำองค์ความรู้ไปใช้ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ขอขอบคุณผู้ร่วมอภิปรายทั้ง 3 ท่าน


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสุด ยอดส้วม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร เขต 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนชุมชนแม่ต้าน ตาก เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google