งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย

2 วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัส 2001-0008 โดย... ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง.. ชีวิตกับพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ตอน 1 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

3 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น โทร. 0 3252 0500 ต่อ 204 e-mail : chanklin08@hotmail.com

4 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น สาระการ เรียนรู้ 1. พลังงานกับ ชีวิต 2. ความหมายของ พลังงาน 3. รูปแบบของ พลังงาน

5 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ชีวิตของเราเกี่ยวข้อง กับพลังงานอย่างไร ?

6 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น มนุษย์เริ่มรู้จักการ ใช้พลังงานจากธรรมชาติ ได้แก่พลังงานจาก คน สัตว์ การใช้พลังงานความร้อน จากแสงอาทิตย์ และ พัฒนาเป็นพลังงานใน รูปแบบต่าง ๆ

7 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พลังงาน กับชีวิต พลังงานเป็น สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ ต่อการดำรงชีพ การ ประกอบอาชีพ ความ ผาสุกของสังคม ความ เจริญก้าวหน้า ฯลฯ

8 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ประโยชน์ของ พลังงาน 1. การ ผลิต ทั้ง เกษตรกรร ม และ อุตสาหกรร ม ต้อง อาศัย พลังงาน ในการผลิต

9 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา พลังงาน คือหัวใจของการ สาธารณูปโภค

10 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3. การอำนวยความ สะดวกในชีวิต ประจำวัน ต้องอาศัยพลังงานทุก รูปแบบ

11 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 4. การ ขนส่งและ การสื่อสาร ต้องอาศัย พลังงาน ทั้งสิ้น

12 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 5. การแพทย์ เช่น การเอกซเรย์รักษา คนไข้ การใช้ แสงผ่าตัดดวงตา และรักษา โรคมะเร็ง

13 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 6. สินค้า ได้แก่ พลังงาน รูปแบบต่าง ๆ เช่น น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน

14 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 7. การทหาร พลังงาน ได้ถูกดัดแปลงมาใช้ ทางการทหาร เช่น อาวุธ ขีปนาวุธ เครื่องบินรบ ฯลฯ

15 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ความหมาย ของพลังงาน พลังงาน คือ ความสามารถในการ ทำงาน พลั ง งา น +

16 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น รูปแบบของ พลังงาน 1. พลังงานศักย์ คือ พลังงาน ที่ เก็บ หรือแฝงในวัตถุ นั้น

17 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. พลังงานจลน์ คือ พลังงาน ในวัตถุที่เกิดการ เคลื่อนที่

18 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3. พลังงานภายใน คือ พลังงานที่เกิด การแปร รูป ทำให้มีการถ่ายเท พลังงาน จึงเกิดพลังงาน รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

19 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 1. พลังงาน กล เป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ ผ่านกลไกการเคลื่อนที่ น้ำใน เขื่อน กังหั น เพ ลา เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า การ หมุน ของ เพลา คือ พลังงา นกล

20 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. พลังงานความร้อน เมื่อวัตถุ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ จะเกิด การถ่ายเทความ ร้อน เชื้อเพ ลิง ความ ร้อน

21 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3. พลังงาน เคมี แหล่งพลังงานเมื่อ เปลี่ยนรูปหรือเกิด ปฏิกิริยาเคมีจะให้ พลังงานความร้อน น้ำมั น เผา ไหม้ ความ ร้อน

22 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 4. พลังงาน ไฟฟ้า ไฟฟ้า สถิต ไฟฟ้า กระแส

23 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พลังงานสามารถ เปลี่ยนรูปแบบหนึ่ง ไปอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น การหุงต้ม อาหารเป็นการ เปลี่ยนพลังงานเคมี เป็นพลังงานความ ร้อน

24 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น เมื่อมีการ เปลี่ยนรูปพลังงาน จะยิ่งมีการสูญเสีย พลังงานมาก หลักการประหยัด พลังงานคือ การ ทำให้เปลี่ยนรูป พลังงานมีการ สูญเสียพลังงานที่ ไม่ต้องการให้น้อย ที่สุด

25 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น กิจกร รม ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมในหัวข้อที่ เรียนในวันนี้จาก Internet ห้องสมุด หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

26 ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พลังงานมีจำกัด ช่วยประหยัดเพื่อวัน หน้า สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พระบิดาแห่งการพัฒนา พลังงานไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google