งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเรื่อง การเสวนา ศูนย์การ ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการใน ประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ถ. ติวานนท์ จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเรื่อง การเสวนา ศูนย์การ ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการใน ประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ถ. ติวานนท์ จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานเรื่อง การเสวนา ศูนย์การ ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการใน ประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ถ. ติวานนท์ จ. ปทุมธานี วันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดย น. ส. สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

2 ความเป็นมา เนื่องจากสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ประเทศไทย ได้มีการจัดการเสวนา ศูนย์การดำรงชีวิต อิสระของคนพิการในประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโคร การจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ เนื่องจากสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ประเทศไทย ได้มีการจัดการเสวนา ศูนย์การดำรงชีวิต อิสระของคนพิการในประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโคร การจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นความสำคัญของการเสริม ศักยภาพคนพิการรุนแรง ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นความสำคัญของการเสริม ศักยภาพคนพิการรุนแรง เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงาน ด้านคนพิการ เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงาน ด้านคนพิการ สร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ สร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ

3 สรุป ใน ๓ ปี คาดหวังว่าจะมี ๓๐ ศูนย์ แต่เนื่องจาก การดำรงชีวิตอิสระยัง เป็นเรื่องใหม่สำหรับ องค์กรคนพิการส่วนใหญ่ สภาศูนย์จึงแบ่งกลุ่ม เป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ใน ๓ ปี คาดหวังว่าจะมี ๓๐ ศูนย์ แต่เนื่องจาก การดำรงชีวิตอิสระยัง เป็นเรื่องใหม่สำหรับ องค์กรคนพิการส่วนใหญ่ สภาศูนย์จึงแบ่งกลุ่ม เป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ทำได้ในปี นี้ กลุ่มที่ ๑ ทำได้ในปี นี้ กลุ่มที่ ๒ ทำได้ในปี หน้า กลุ่มที่ ๒ ทำได้ในปี หน้า กลุ่มที่ ๓ ทำได้ในปี ถัดไป กลุ่มที่ ๓ ทำได้ในปี ถัดไป

4 ในปีนี้ทางสภาศูนย์ฯ จึงเลือกองค์กรที่มีความพร้อมมา ๘ องค์กร ในปีนี้ทางสภาศูนย์ฯ จึงเลือกองค์กรที่มีความพร้อมมา ๘ องค์กร เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ชมรมคนพิการลำปาง ชมรมคนพิการลำปาง ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคนพิการชัยนาท ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคนพิการชัยนาท โครงการการดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร โครงการการดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร ชมรมคนพิการบางกร่าง ชมรมคนพิการบางกร่าง ชมรมคนพิการบางรักพัฒนา ชมรมคนพิการบางรักพัฒนา Change Together Mission Change Together Mission ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระปทุมธานี ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระปทุมธานี

5 เป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การดำรงชีวิตอิสระภายในปีนี้ โดยมี หลักการว่าศูนย์จะต้องมีสำนักงานภายใน ๖ เดือน โดยต้อง ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตของแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ คนพิการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การดำรงชีวิตอิสระภายในปีนี้ โดยมี หลักการว่าศูนย์จะต้องมีสำนักงานภายใน ๖ เดือน โดยต้อง ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตของแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ คนพิการ บริการให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน บริการให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน บริการข้อมูลข่าวสาร บริการข้อมูลข่าวสาร บริการฝึกทักษะ บริการฝึกทักษะ การพิทักษ์สิทธิ การพิทักษ์สิทธิ โดยศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติศูนย์ละไม่เกิน ๓๐๐, ๐๐๐ บาท โดยศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติศูนย์ละไม่เกิน ๓๐๐, ๐๐๐ บาท สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำ ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก องค์การคนพิการสากลประจำ ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

6


ดาวน์โหลด ppt รายงานเรื่อง การเสวนา ศูนย์การ ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการใน ประเทศไทย : หน่วยร่วมบริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ ณ บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ถ. ติวานนท์ จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google