งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ 2. คุณธรรมนำหน้า วิจัย สร้างสรรค์ 1. ค้นหาความจริง 2. พัฒนาสิ่งใหม่ บริการ เป็นเยี่ยม 1. อำนวยความสะดวก 2. เข้าถึงท้องถิ่น รวม หน่วยงาน...............................................

2 (ตัวอย่าง) คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ23450,00037.50 2. คุณธรรมนำหน้า1370,0005.83 วิจัย สร้างสรรค์ 1. ค้นหาความจริง---- 2. พัฒนาสิ่งใหม่23 100,000 8.33 บริการ เป็นเยี่ยม 1. อำนวยความสะดวก35200,00016.67 2. เข้าถึงท้องถิ่น14380,00031.67 รวม9181,200,000100 คณะ ก.

3 รูปแบบการนำเสนอ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ………………………………………… แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาตาม แผนยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 1. งบประมาณแผ่นดิน 2. เงินนอกงบประมาณ 2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 2.2 เงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสิ้น

4 (ตัวอย่าง) งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ ก. แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาตาม แผนยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 1. งบประมาณแผ่นดิน220,00032.98 2. เงินนอกงบประมาณ447,00067.02 2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 447,000 397,000 50,000 67.02 59.52 7.50 2.2 เงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจ-- รวมทั้งสิ้น667,000100


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google