งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 Human Resource Planning Manpower Planning, Personal Planning, Employment Planning การคาดการณ์, การกำหนดแผนไปปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 Human Resource Planning Manpower Planning, Personal Planning, Employment Planning การคาดการณ์, การกำหนดแผนไปปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 Human Resource Planning Manpower Planning, Personal Planning, Employment Planning การคาดการณ์, การกำหนดแผนไปปฏิบัติ

2 1. เป้าหมายและแผนของ องค์การ การเมือง, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, การแข่งขัน, ภาวะเงินเฟ้อ, เทคโนโลยี ฯลฯ กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มีทั้งหมดเท่าไร แยกเป็นประเภท

3 3. การคาดการณ์ ทรัพยากรมนุษย์ พนักงานที่จะเกษียณ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง อัตรา การเข้า - ออกของพนักงาน ถามจากหัวหน้างาน การ วิเคราะห์งาน ผลิตผลของงาน ขนาดของตลาดผู้บริโภค การ เปิด - ปิด สถานประกอบการบางแห่ง การ เพิ่ม - ลดสินค้า 4. การกำหนดแผนปฏิบัติการ 5. การตรวจสอบและการปรับปรุง

4 ระบบ ราชการ 1. ชาติ 2. กระทรวง 3. หน่วยงาน ย่อย ระดับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ระบบเอก ชน 1. ระดับสูง 2. ระดับกลาง 3. ระดับล่าง

5 เทคนิคและวิธีการคาดการณ์ ทรัพยากรมนุษย์ 1. สมการพื้นฐาน จ. พนักงานที่ต้องการ = จ. พนักงานทั้งหมด - จ. พนักงานที่เหลืออยู่ จ. พนักงานที่ต้องการ = จ. งานทั้งหมด อัตราส่วนของงานต่อ พนักงาน

6 2. โมเดลการวางแผนภาพรวม En = [L A gg + G]1/x Y 3. ทางสถิติ - คาดการณ์ จำนวนบุคลากรว่า มี ความแปรผันตามข้อมูลที่ กำหนดมาก - น้อย เพียงใด 4. Markov Model - การ เคลื่อนย้ายบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 Human Resource Planning Manpower Planning, Personal Planning, Employment Planning การคาดการณ์, การกำหนดแผนไปปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google