งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human Resource Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human Resource Planning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human Resource Planning
บทที่ 3 Human Resource Planning Manpower Planning , Personal Planning , Employment Planning การคาดการณ์ , การกำหนดแผนไปปฏิบัติ

2 กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1.เป้าหมายและแผนขององค์การ การเมือง, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, การแข่งขัน, ภาวะเงินเฟ้อ, เทคโนโลยี ฯลฯ 2.ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มีทั้งหมดเท่าไร แยกเป็นประเภท

3 4. การกำหนดแผนปฏิบัติการ 5. การตรวจสอบและการปรับปรุง
3. การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ พนักงานที่จะเกษียณ โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง อัตราการเข้า-ออกของพนักงาน ถามจากหัวหน้างาน การวิเคราะห์งาน ผลิตผลของงาน ขนาดของตลาดผู้บริโภค การเปิด-ปิด สถานประกอบการบางแห่ง การเพิ่ม-ลดสินค้า 4. การกำหนดแผนปฏิบัติการ 5. การตรวจสอบและการปรับปรุง

4 ระดับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ระบบราชการ 1. ชาติ 2. กระทรวง 3. หน่วยงานย่อย ระบบเอก ชน 1. ระดับสูง 2. ระดับกลาง 3. ระดับล่าง

5 เทคนิคและวิธีการคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ 1. สมการพื้นฐาน
จ.พนักงานที่ต้องการ = จ.พนักงานทั้งหมด - จ.พนักงานที่เหลืออยู่ = จ.งานทั้งหมด อัตราส่วนของงานต่อพนักงาน

6 2. โมเดลการวางแผนภาพรวม
En = [LAgg + G]1/x Y 3. ทางสถิติ - คาดการณ์จำนวนบุคลากรว่า มีความแปรผันตามข้อมูลที่ กำหนดมาก-น้อยเพียงใด 4. Markov Model - การเคลื่อนย้ายบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt Human Resource Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google