งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวัดและทดสอบ การทำงานของวงจร เครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวัดและทดสอบ การทำงานของวงจร เครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวัดและทดสอบ การทำงานของวงจร เครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 12

2

3 เครื่องมือวัดและทดสอบ ที่ใช้ในเครื่องส่งวิทยุ

4 1. อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดต่าง ๆ ได้ 2. เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานได้

5 เครื่องมือวัด มีความจำเป็น อย่างไร

6 เครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ใน เครื่องส่งวิทยุ เอสดับเบิลยูอาร์มิเตอร์ ( SWR Meter ) ดิพ มิเตอร์ ( Dip Meter ) อิมพีแดนซ์ มิเตอร์ ( Impedance Meter )

7 เครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ใน เครื่องส่งวิทยุ วัตต์ มิเตอร์ ( Watt Meter ) เครื่องวัดความเข้มสนามไฟฟ้า ( Field Strength Meter ) เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม ( Spectrum Analyzer )

8 เครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ใน เครื่องส่งวิทยุ ดัมมี่ โหลด ( Dummy Load )

9 เอสดับเบิลยูอาร์มิเตอร์ ( SWR Meter ) ใช้สำหรับการแมตซ์อิมพีแดนซ์ของ ระบบสายอากาศในระบบวิทยุรับส่ง

10 VSWR คือ อะไร VSWR คือ อัตราส่วนของแรงดัน สูงสุดและแรงดันต่ำสุดของรูปคลื่น นิ่งบนสายนำสัญญาณ VSWR (Voltage Standing wave Ratio) อัตราส่วนนี้เป็นค่าวัดปริมาณที่ โหลดผิดไปจากสภาวะที่โหลด แมตช์มากน้อยเท่าไร

11 VSWR หาได้จากสมการ หรือ

12 การต่อ VSWR มิเตอร์ ใช้งาน การใช้ SWR Meter โดยต่ออนุกรม กับสายนำสัญญาณ ระหว่างเครื่องส่งกับสายอากาศ เริ่มแรกให้ปรับกำลังส่ง ของเครื่องส่งให้ออกมากที่สุดและปรับ Calibrateโดยปรับ ความไวของ SWR Meter ให้อ่านเต็มสเกลแล้วบิดสวิตช์ อ่านค่า VSWR

13 ดิพ มิเตอร์ ( Dip Meter ) 1. ใช้หาค่าความถี่เรโซแนนซ์ของคอยล์ และตัวเก็บประจุที่ต่อขนานกัน 2. ใช้หาค่าคอยล์และตัวเก็บประจุที่ไม่ทราบค่า 3. ใช้หาค่าความถี่ของวงจรออสซิลเลเตอร์ 4. ใช้เป็นตัวกำเนิดความถี่ในการปรับแต่งภาครับสัญญาณวิทยุ 5. ใช้วัดความถี่เรโซแนนซ์ของสายอากาศ

14 การใช้ดิพมิเตอร์หาค่าความถี่เร โซแนนซ์ของ LC ที่ต่อขนานกัน 1. เลือกคอยล์ตามย่านความถี่ที่ต้องการ แล้วเสียบคอยล์ลงในช่อง เสียบบนตัวดิพมิเตอร์ 2. ตั้งฟังก์ชันสวิตซ์ให้อยู่ในตำแหน่ง OSC ( ออสซิลเลต ) 3. ปรับปุ่มความไว ( Sensitivity ) จนเข็มของดิพมิเตอร์ขึ้นสูงสุด 4. วางตำแหน่งคอยล์ของมิเตอร์ไว้ใกล้ ๆ กับ LC ที่ต้องการวัดหา ค่าความถี่เรโซแนนซ์หระยะห่างประมาณ 1 เซนติเมตร 5. หมุนปรับความถี่ของดิพมิเตอร์ให้ความถี่ของออสซิลเลเตอร์ เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ สังเกตที่เข็มมิเตอร์ เมื่อใดก็ตามที่ความถี่ ออสซิลเลเตอร์ของดิพมิเตอร์ตรงกับความถี่เรโซแนนซ์ของ LC เข็มของมิเตอร์จะตกลงจากค่าเดิมจนเห็นได้ชัด ให้ปรับจนกระทั่ง เข็มลดลงต่ำสุด 6. อ่านค่าความถี่เรโซแนนซ์ของ LC ได้จากดิพมิเตอร์

15 อิมพีแดนซ์ มิเตอร์ ( Impedance Meter )

16 การใช้งานอิมพีแดนซ์ มิเตอร์ ต่ออิมพีแดนซ์ที่ไม่ทราบค่า เข้าที่จุดต่อ ทางด้านขวามือ แล้วทำการป้อน แหล่งกำเนิดสัญญาณความถี่ที่ต้องการ เข้าที่จุดต่อด้านซ้ายมือของอิมพีแดนซ์ มิเตอร์ เสร็จแล้วปรับค่าความจุที่ปุ่มปรับ จนกระทั่งเข็มมิเตอร์แสดงค่าเป็นศูนย์ แล้วค่อยอ่านค่าอิมพีแดนซ์ของ สายอากาศที่หน้าปัทม์

17 วัตต์ มิเตอร์ ( Watt Meter ) ใช้วัดกำลังงานไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุ จากเครื่องส่งวิทยุ ผ่านสายส่งไปยังสายอากาศ

18 เครื่องวัดความเข้มสนามไฟฟ้า ( Field Strength Meter ) ใช้สำหรับวัดและทดสอบความเข้มของสนามไฟฟ้าที่แพร่กระจาย คลื่นออกจากสายอากาศ ณ ที่ตำแหน่งใด ๆ หรือบริเวณที่ต้องการ ทราบความเข้มของสนามไฟฟ้า จากสายอากาศที่ต้องการทดสอบ

19 เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม ( Spectrum Analyzer ) นำไปใช้วัดแถบความถี่ของสัญญาณได้ ซึ่ง ออสซิลโลสโคปที่ใช้งานโดยทั่วไปไม่สามารถวัดและ แสดงผลออกมาได้

20 ดัมมี่ โหลด ( Dummy Load )

21

22 ดัมมี่โหลด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทนสายอากาศใน ขณะที่ทำการปรับแต่งเครื่องส่งวิทยุ หรือต้องการ ตรวจสอบกำลังส่ง จุดประสงค์ของการใช้งาน ดัมมี่โหลด คือ เพื่อไม่ให้คลื่นวิทยุแพร่กระจาย ออกไปรบกวนสถานีอื่น หรือ ไม่ให้คลื่นวิทยุซึ่ง ประกอบด้วย เสียงพูด หรือ เสียงดนตรีที่ไม่พึง ประสงค์ ขณะทำการปรับแต่งไม่ให้แพร่กระจาย คลื่นออกไปให้เครื่องรับ

23 การใช้ดัมมี่โหลด จะต้องพิจารณาคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ย่านความถี่ใช้งาน จะต้องมีความเหมาะสมกับ ความถี่ของเครื่องส่ง 2. อิมพีแดนซ์ของดัมมี่โหลด ปกติจะต้องเท่ากับ อิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องส่ง 3. กำลังสูงสุดที่ทนได้ของดัมมี่โหลด จะต้องไม่ น้อยกว่ากำลังของเครื่องส่ง

24 ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุป

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 การวัดและทดสอบ การทำงานของวงจร เครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google