งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) AC Power Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) AC Power Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) AC Power Analysis

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) เนื้อหา กำลังชั่วขณะและกำลัง เฉลี่ย กำลังเชิงซ้อน การส่งผ่านกำลังเฉลี่ยสูงสุด กำลังที่ปรากฎและองค์ประกอบ กำลัง ค่าประสิทธิผล กำลังไฟสลับ การแก้ไของค์ประกอบกำลัง

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Instantaneous power กำลังชั่วขณะคือกำลังที่ถูกดูดกลืนโดยอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลคูณของแรงดันชั่วขณะ ที่ตกคร่อมชิ้นส่วนและกระแสชั่วขณะที่ไหลผ่านตัวมัน

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) สมมุติแรงดันชั่วขณะและกระแสชั่วขณะคือ กำลังชั่วขณะคือ Instantaneous power

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Average power กำลังเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของกำลังชั่วขณะในหนึ่งรายซ้ำคาบ กำลังเฉลี่ยได้ได้จากโดเมนความถี่ วงจรประกอบด้วยเฉพาะตัวต้านทาน วงจรประกอบด้วยตัวเก็บประจุหรือตัวเหนี่ยวนำ

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Maximum average power transfer การส่งผ่านกำลังเฉลี่ยสูงสุดจะ เกิดขึ้นเมื่อ กำลังเฉลี่ยสูงสุด Maximum average power

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Effective or rms power เป็นการวัดประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในวงจรไฟตรงเทียบ กับวงจรไฟสลับ = ดังนั้นกระแสอาร์เอ็ม เอสเท่ากับ

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Effective or rms power สมมุติ กระแส ในขณะที่ แรงดัน จะได้กระแสอาร์เอ็ม เอสเท่ากับ จะได้แรงดันอาร์เอ็ม เอสเท่ากับ กำลังเฉลี่ยสามารถแสดงได้ในรูป ค่าอาร์เอ็มเอส

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Apparent power and power factor Apparent power, S คือกำลังไฟฟ้าที่ปรากฎเกิดจาก ผลคูณของแรงดันอาร์เอ็มเอส กับกระแสอาร์เอ็มเอส สมมุติมีกระแสและแรงดันเกิดขึ้นที่ขั้ว ของวงจร กำลัง เฉลี่ย Apparent power Power factor

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Complex power กำลัง เชิงซ้อ น กำลังเชิงซ้อนอาจ แสดงได้เป็น หรื อ กำลังเชิงซ้อนคือผลคูณของ กับ

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Complex power กำลังเชิงซ้อนอาจแสดงได้ในเทอมของ โหลดอิมพีแดนซ์ Z จา ก ดังนั้นจะได้กำลัง เชิงซ้อน ดังนั้ น

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Complex power สามเหลี่ยม กำลัง สามเหลี่ยม อิมพีแดนซ์ สามเหลี่ยมกำลังใช้ แสดงชนิดของ รีแอตตีฟโหลด

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Power factor correction วิธีการแก้ไของค์ประกอบ กำลัง วงจรก่อนการแก้ไข วงจรหลังการแก้ไข เฟสเซอร์แสดงผลกระทบของตัวเก็บประจุที่ต่อขนาน

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Power factor correction เริ่มต้นสมมุติเรามีอินดักตีฟโหลดและมีกำลังปรากฎ เราต้องการเพิ่มองค์ประกอบกำลังจาก เป็น

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Power factor correction ต่อตัวเก็บประจุขนานเพื่อลดกำลังรีแอคตีฟ จาก หรื อ ดังนั้นจะได้ค่าตัว เก็บประจุ กรณีโหลดเป็นคาปาซิตีฟ แก้ไขได้โดยต่อตัวเหนี่ยวนำขนานกับวงจร


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) AC Power Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google