งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) AC Power Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) AC Power Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) AC Power Analysis

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits ( ) เนื้อหา กำลังชั่วขณะและกำลัง เฉลี่ย กำลังเชิงซ้อน การส่งผ่านกำลังเฉลี่ยสูงสุด กำลังที่ปรากฎและองค์ประกอบ กำลัง ค่าประสิทธิผล กำลังไฟสลับ การแก้ไของค์ประกอบกำลัง

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Instantaneous power กำลังชั่วขณะคือกำลังที่ถูกดูดกลืนโดยอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลคูณของแรงดันชั่วขณะ ที่ตกคร่อมชิ้นส่วนและกระแสชั่วขณะที่ไหลผ่านตัวมัน

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) สมมุติแรงดันชั่วขณะและกระแสชั่วขณะคือ กำลังชั่วขณะคือ Instantaneous power

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Average power กำลังเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของกำลังชั่วขณะในหนึ่งรายซ้ำคาบ กำลังเฉลี่ยได้ได้จากโดเมนความถี่ วงจรประกอบด้วยเฉพาะตัวต้านทาน วงจรประกอบด้วยตัวเก็บประจุหรือตัวเหนี่ยวนำ

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Maximum average power transfer การส่งผ่านกำลังเฉลี่ยสูงสุดจะ เกิดขึ้นเมื่อ กำลังเฉลี่ยสูงสุด Maximum average power

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Effective or rms power เป็นการวัดประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในวงจรไฟตรงเทียบ กับวงจรไฟสลับ = ดังนั้นกระแสอาร์เอ็ม เอสเท่ากับ

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Effective or rms power สมมุติ กระแส ในขณะที่ แรงดัน จะได้กระแสอาร์เอ็ม เอสเท่ากับ จะได้แรงดันอาร์เอ็ม เอสเท่ากับ กำลังเฉลี่ยสามารถแสดงได้ในรูป ค่าอาร์เอ็มเอส

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Apparent power and power factor Apparent power, S คือกำลังไฟฟ้าที่ปรากฎเกิดจาก ผลคูณของแรงดันอาร์เอ็มเอส กับกระแสอาร์เอ็มเอส สมมุติมีกระแสและแรงดันเกิดขึ้นที่ขั้ว ของวงจร กำลัง เฉลี่ย Apparent power Power factor

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Complex power กำลัง เชิงซ้อ น กำลังเชิงซ้อนอาจ แสดงได้เป็น หรื อ กำลังเชิงซ้อนคือผลคูณของ กับ

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Complex power กำลังเชิงซ้อนอาจแสดงได้ในเทอมของ โหลดอิมพีแดนซ์ Z จา ก ดังนั้นจะได้กำลัง เชิงซ้อน ดังนั้ น

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Complex power สามเหลี่ยม กำลัง สามเหลี่ยม อิมพีแดนซ์ สามเหลี่ยมกำลังใช้ แสดงชนิดของ รีแอตตีฟโหลด

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Power factor correction วิธีการแก้ไของค์ประกอบ กำลัง วงจรก่อนการแก้ไข วงจรหลังการแก้ไข เฟสเซอร์แสดงผลกระทบของตัวเก็บประจุที่ต่อขนาน

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Power factor correction เริ่มต้นสมมุติเรามีอินดักตีฟโหลดและมีกำลังปรากฎ เราต้องการเพิ่มองค์ประกอบกำลังจาก เป็น

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Power factor correction ต่อตัวเก็บประจุขนานเพื่อลดกำลังรีแอคตีฟ จาก หรื อ ดังนั้นจะได้ค่าตัว เก็บประจุ กรณีโหลดเป็นคาปาซิตีฟ แก้ไขได้โดยต่อตัวเหนี่ยวนำขนานกับวงจร


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) AC Power Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google