งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องเคาะสัญญาณ. การทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1. ต่อไฟฟ้า 12 โวลต์ AC จากหม้อแปลงโวลต์ต่ำเข้ากับ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ดังรูป 2. สอดแถบกระดาษผ่านช่องใต้คันเคาะของเครื่องเคาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องเคาะสัญญาณ. การทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1. ต่อไฟฟ้า 12 โวลต์ AC จากหม้อแปลงโวลต์ต่ำเข้ากับ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ดังรูป 2. สอดแถบกระดาษผ่านช่องใต้คันเคาะของเครื่องเคาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องเคาะสัญญาณ

2 การทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1. ต่อไฟฟ้า 12 โวลต์ AC จากหม้อแปลงโวลต์ต่ำเข้ากับ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ดังรูป 2. สอดแถบกระดาษผ่านช่องใต้คันเคาะของเครื่องเคาะ สัญญาณเวลาโดยให้อยู่ใต้ แผ่นกระดาษคาร์บอน 3. เปิดสวิตซ์ให้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาทำงาน แล้วใช้ มือดึงแถบกระดาษตรงๆ

3 เครื่องเคาะสัญญาณเวลาจะเคาะด้วยความถี่ 50 ครั้ง ต่อวินาที หมายความว่า ใน 1 วินาที เครื่องเคาะ จะเคาะ 50 ครั้ง นั่นคือ เวลาที่ใน 1 ช่วงจุด จะใช้เวลา 1/50 วินาที การหาอัตราเร็ว ความเร่ง จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1. การหาอัตราเร็วจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1.1. การหาอัตราเร็วที่จุด A กระทำได้ดังนี้ 1.1.1 หาระยะทาง s โดยวัดจาก A ไปทางซ้าย 1 ช่วงจุด ไปทางขวา 1 ช่วงจุด ( แต่ถ้าระยะทางสั้นเกินไป ใช้วัดไปทางซ้าย 2 ช่วง จุดไปทางขวา 2 ช่วงจุด )

4

5 1.1.3 หาอัตราเร็วใช้สูตร ตำแหน่ง อัตราเร็วต้องอยู่กึ่งกลางของช่วงที่หา อัตราเร็ว ข้อสังเกต ถ้า s หน่วยเป็น cm, อัตราเร็ว v หน่วยเป็น cm/s

6 1.2. การหาอัตราเร็วเฉลี่ยจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา เช่น หาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่าง XY ต้อง วัดระยะระหว่าง XY และใช้เวลาระหว่าง XY แทนค่าในสูตร

7

8 1.3 หาอัตราเร็วจากกราฟที่ได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา

9 3. บันทัก เวลา (t) และ ระยะทาง (s) ลงในตาราง แล้วเขียนกราฟ S – t

10 4. หาอัตราเร็วเฉลี่ยจากกราฟ อัตราเร็ว = ความชัน

11 1.4 หาความเร่งจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1.4.1 การหาความเร่งจากแถบกระดาษ มีวิธีการดังนี้ 1. หาความเร็วต้น และ ความเร็วปลายจากแถบ กระดาษ 2. หาความเร่งจาก

12 ตัวอย่าง การหาความเร่งจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา

13 3. การหาความเร่ง หาความเร่ง จากสูตร หรือ

14 1.4.2 การหาความเร่งจากกราฟ 1. นำแถบกระดาษที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาความเร็วขณะหนึ่ง ณ เวลากึ่งกลาง ของแถบกระดาษทุก ๆ 2 –4 ช่วงจุด เขียนผลอัตราเร็ว กับเวลา ณ ตำแหน่งนั้น ๆ 2. เขียนกราฟระหว่างความเร็วกับเวลา 3. หาความเร่งจากความชันของกราฟ ความเร่ง = ความชัน

15 ตัวอย่างการหาความเร่ง จากแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา หา ความเร็วแล้วบันทึกในตาราง

16 เขียนกราฟได้ดังรูป จะเห็นว่าเส้นกราฟลากจะเป็น ค่าเฉลี่ย ของจุดทั้งหมด

17 ตัวอย่าง 1. นักเรียนทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยอัตราเร็วคงที่ ปรากฏว่าแถบกระดาษซึ่ง ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่ เคาะ 50 ครั้ง / วินาที ที่ระยะจุด 2 ถึงจุด 6 = 6.2 cm ระยะ จาก จุดที่ 6 ถึง จุดที่ 10 = 2.6 cm จงหา 1. อัตราเร็ว ณ ตำแหน่งจุดที่ 4........2. อัตราเร็ว ณ ตำแหน่งจุดที่ 8........3. อัตราเร็วเฉลี่ยจากจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 10........4. จงหาความเร่งระหว่างจุดที่ 4 และ จุดที่ 8

18 คิดวิเคราะห์ :- 1. อัตราเร็วของแถบกระดาษจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา อัตราเร็วที่หาได้จะอยู่ตำแห่นงจุดกึ่งกลางของระยะทาง ที่หาอัตราเร็ว 2. อัตราเร็วจุดที่ 4 คิดระยะทางจากจุด 2 ถึงจุดที่ 6 ยาว 6.2 cm เวลา 4/50 วินาที 3. อัตราเร็วจุดที่ 8 คิดระยะทางจากจุด 6 ถึงจุดที่ 10 ยาว 2.6 cm เวลา 4/50 วินาที 4. อัตราเร็วเฉลี่ย คิดระยะทางจากจุด 2 ถึงจุดที่ 10 ยาว 6.2 + 2.6 = 8.8 cm เวลา 8/50 วินาที 5. ความเร่งระหว่างจุดที่ 4 และ จุดที่ 8 คือความเร่ง ณ ตำแหน่งที่ 6 ซึ่งเท่ากับความเร็วจุดที 8 – ความเร็วจุดที่ 4 หารด้วยเวลาระหว่างจุดที่ 4 – จุดที่ 8 เท่ากับ 4/50 วินาที

19

20

21

22

23 จบแล้วครับ กชชนันธิภภาคย์ ชูเจริญ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องเคาะสัญญาณ. การทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1. ต่อไฟฟ้า 12 โวลต์ AC จากหม้อแปลงโวลต์ต่ำเข้ากับ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ดังรูป 2. สอดแถบกระดาษผ่านช่องใต้คันเคาะของเครื่องเคาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google