งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบระบบสื่อสารดาวเทียม (Satellite System) ในระบบการสื่อสารดาวเทียมจะมีองค์ประกอบ หลัก 3 ส่วน คือ - ดาวเทียมอยู่ในอวกาศ - ระบบควบคุมและสั่งการ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบระบบสื่อสารดาวเทียม (Satellite System) ในระบบการสื่อสารดาวเทียมจะมีองค์ประกอบ หลัก 3 ส่วน คือ - ดาวเทียมอยู่ในอวกาศ - ระบบควบคุมและสั่งการ -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบระบบสื่อสารดาวเทียม (Satellite System) ในระบบการสื่อสารดาวเทียมจะมีองค์ประกอบ หลัก 3 ส่วน คือ - ดาวเทียมอยู่ในอวกาศ - ระบบควบคุมและสั่งการ - สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน

3 สถานีภาคพื้นดิน ( Earth Station) - จานสายอากาศ (Antenna) ทำหน้าที่ แพร่กระจายคลื่นสัญญาณขาขึ้นไปยังดาวเทียม และทำหน้าที่รับคลื่นสัญญาณขาลงมาเข้า เครื่องรับจานสายอากาศ - ภาคขยายกำลังสูง (High Power Amplifier:HPA) ทำหน้าที่ขยายกำลังให้สูงก่อนส่งกำลัง ออกอากาศ อาจใช้หลอด Klystron, TWT (Travelling Wave Tube) หรือ Solid State เป็นภาคขยายกำลังก็ได้ - ภาคขยายสัญญาณรบกวนต่ำ (Low Noise Amplifier: LNA) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณกำลังต่ำ มากๆ ที่เครื่องรับรับได้เพื่อให้มีกำลังพอที่จะ นำมาใช้งาน โดยให้มีสัญญาณรบกวนต่ำที่สุดซึ่ง จะดูคุณสมบัติได้จากค่า Noise Temperature

4 สถานีภาคพื้นดิน 2 - ภาคแปลงความถี่ขาขึ้น (Up Converter) และภาค แปลงความถี่ขาลง (Down Converter) ภาคแปลง ความถี่ขาขึ้น ทำหน้าที่แปลงความถี่ IF ให้เป็น ความถี่ RF ก่อนส่งอากาศ และภาคแปลงความถี่ ขาลงทำหน้าที่แปลงความถี่ RF ให้เป็นความถี่ IF เพื่อให้สะดวกในการขยายสัญญาณ

5 ดาวเทียม (Satellite) - ระบบควบคุมตำแหน่งและวงโคจรดาวเทียม ประกอบด้วยมอเตอร์จรวดที่คอยทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนวงโคจรดาวเทียม ให้อยู่ในวงโคจรถูกต้อง แต่ในปัจจุบันใช้ตัวดาวเทียมหมุน ที่เรียกว่า spinners หรือ ใช้ Momentum wheels ช่วย เพราะทำให้ลดขนาดแผง โซล่าเซลล์ลงได้ถึง ๑ / ๓ เท่า ส่วนระบบควบคุมวงโคจรนั้นใช้ Gas Jet ควบคุมวงโคจรให้อยู่ในระนาบเส้นศูนย์สูตร - ระบบตรวจจับและสั่งการดาวเทียม (Telemetry, Tracking and Command:TT&C) ระบบนี้มีทั้งส่วนที่อยู่บนดาวเทียมและบนพื้นดิน ทำงานสัมพันธ์กัน โดย Telemetry จะส่งข้อมูลได้จากการตรวจจับ (Sensor) สัญญาณควบคุมต่างๆ บนดาวเทียม แล้วส่งกลับมายังสถานี ภาคพื้นดิน ระบบ Tracking บนภาคพื้นดินจะติดตามดาวเทียมและรับ สัญญาณจากระบบ Telemetry ส่งให้ระบบ Command นำเอาสัญญาณ ไปประมวลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณสั่งการส่งไปยังดาวเทียม เพื่อปรับแก้ตำแหน่งวงโคจรและระบบควบคุมต่างๆ ในตัวดาวเทียมให้ ถูกต้อง

6 ดาวเทียม 2 - ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ดาวเทียมทุกแบบได้รับพลังงาน มาจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) เพื่อนำไปใช้ ในระบบสื่อสารของดาวเทียม - ระบบสื่อสารดาวเทียม เป็นส่วนประกอบหลักของ ดาวเทียมสื่อสาร ระบบอื่นเป็นเพียงส่วนสนับสนุน ระบบนี้จะ ประกอบด้วยจานสายอากาศที่คอยรับส่งสัญญาณแบนด์กว้าง, ภาครับ - ส่ง และขยายกำลังของสัญญาณ ที่เรียกว่า Transponder ซึ่งเป็นหน่วยรับ – ส่งสัญญาณแต่ละช่องในตัว ดาวเทียม - ระบบสายอากาศ ระบบนี้อาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบสื่อสารดาวเทียมโดยแยกออกมาจาก ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) ปัจจุบันดาวเทียมมีระบบจานสายอากาศที่ ซับซ้อนเพื่อให้สามารถแยกลำคลื่น (beam) ส่งมาครอบคลุมพื้น โลกในรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ

7 บริการหลักที่จัดให้มีขึ้นโดยการใช้การสื่อสาร ดาวเทียมภายในประเทศ - การสื่อสารระบบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นแบบจุดถึงจุดโดย ใช้เป็นเครือข่ายเพิ่มเติมหรือ ทดแทนเครือข่ายการ สื่อสารที่มีอยู่ - การสื่อสารแบบจุดถึงหลาย ๆ จุด (Point To Multipoint Transmission) - การสื่อสารแบบเครือข่ายมีการสื่อสารไม่มากนัก (Thin Route) โดยใช้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปหา พื้นที่ที่อยู่โดดเดี่ยว เช่น ในหุบเขาหรือหมู่เกาะ เป็นต้น - การสื่อสารข้อมูล ซึ่งอาจเป็นจุดถึงจุดหรือจุดถึง หลายๆ จุด - บริการพิเศษ ได้แก่ การประชุมเห็นกันได้ (Video Conference) โทรทัศน์เพื่อการศึกษา และการ เชื่อมโยงเข้ากับวิทยุติดรถยนต์ วิทยุมือถือ หรือเรือ - การแพร่ภาพโทรทัศน์ (TV Boardcast)

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบระบบสื่อสารดาวเทียม (Satellite System) ในระบบการสื่อสารดาวเทียมจะมีองค์ประกอบ หลัก 3 ส่วน คือ - ดาวเทียมอยู่ในอวกาศ - ระบบควบคุมและสั่งการ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google