งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
จัดทำโดย นายอนันต์ คงเกตุ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 หน่วย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 นักเรียนสามารถใช้มัลติมิเตอร์ได้ 1.1 นักเรียนสามารถใช้โอห์มมิเตอร์ได้ 1.2 นักเรียนสามารถใช้ เอซี ดีซี โวลท์มิเตอร์ได้

3 ความคิดรวบยอด การเรียนรู้และปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์และวงจรจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานคือ โอห์มมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์เมื่อสามารถนำไปใช้งานได้ถูกต้อง การปฎิบัติงานจะเพิ่มคุณภาพมากยิ่งขึ้น

4 การใช้โอห์มมิเตอร์  1 เสียบสายมิเตอร์ให้ถูต้อง แดง + ดำ –
 1 เสียบสายมิเตอร์ให้ถูต้อง แดง + ดำ –  2 หมุนลูกบิดเลือกค่าที่จะทำการวัดในตำแหน่ง โอห์ม  3 นำปลายสายของมิเตอร์มาแตะกัน ปรับปุ่ม 0ΩADJ ให้เข็ม มิเตอร์ชี้ตำแหน่ง o Ω ก่อนทำการวัด  4 ทำการวัดอุปกรณ์ อ่านค่าบนหน้าปัดสเกล Ω  5 อ่านได้ค่าเท่าไร คูณด้วยค่าของลูกบิด ตอบหน่วยเป็น Ω  6 การบันทึกผลปฏิบัติใช้โอห์มมิเตอร์

5 เสียบสายมิเตอร์ให้ถูกต้อง แดง + ดำ –
เสียบสายมิเตอร์ให้ถูกต้อง แดง + ดำ –

6 หมุนลูกบิดเลือกค่าที่จะทำการวัดในตำแหน่ง โอห์ม Ω

7 นำปลายสายของมิเตอร์มาแตะกันปรับปุ่ม 0ΩADJ ให้เข็มมิเตอร์ชี้ตำแหน่ง o Ω ก่อนทำการวัด

8 ทำการวัดอุปกรณ์ อ่านค่าบนหน้าปัดสเกล Ω

9 อ่านค่าบนหน้าปัดได้เท่าไร คูณด้วยค่าของลูกบิด
อ่านค่าบนหน้าปัดได้ 20 โอห์ม ตั้งค่าลูกบิด R X 10 ค่าที่ได้ คือ 20 X 10 =200 Ω

10 การบันทึกผลปฏิบัติใช้โอห์มมิเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้วัด ตั้งค่าลูกบิด อ่าค่า Ω บน หน้าปัด ค่าที่ได้จริงมีหน่วยเป็น Ω หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน ถูกต้องเท่ากับ 10 ผิดพลาด ± 1 เท่ากับ 8 ผิดพลาด ± 2 เท่ากับ 6 ผิดพลาด ± 3 เท่ากับปรับปรุงให้ปฏิบัติใหม่

11 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google