งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จัดทำโดย นายอนันต์ คงเกตุ นายอนันต์ คงเกตุ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จัดทำโดย นายอนันต์ คงเกตุ นายอนันต์ คงเกตุ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จัดทำโดย นายอนันต์ คงเกตุ นายอนันต์ คงเกตุ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

3 หน่วย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  1 นักเรียนสามารถใช้มัลติมิเตอร์ได้  1.1 นักเรียนสามารถใช้โอห์ม มิเตอร์ได้  1.2 นักเรียนสามารถใช้ เอซี ดีซี โวลท์มิเตอร์ได้

4 ความคิดรวบยอด การเรียนรู้และปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า การ ตรวจสอบอุปกรณ์และวงจรจำเป็นต้องใช้ เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดที่เป็นพื้นฐานในการ ปฏิบัติงานคือ โอห์มมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์และ แอมป์มิเตอร์เมื่อสามารถนำไปใช้งานได้ ถูกต้อง การปฎิบัติงานจะเพิ่มคุณภาพมาก ยิ่งขึ้น

5 การใช้โอห์มมิเตอร์  1 เสียบสายมิเตอร์ให้ถูต้อง แดง + ดำ –  2 หมุนลูกบิดเลือกค่าที่จะทำการวัดในตำแหน่ง โอห์ม    3 นำปลายสายของมิเตอร์มาแตะกัน ปรับปุ่ม 0ΩADJ ให้เข็ม มิเตอร์ชี้ตำแหน่ง o Ω ก่อนทำการวัด   4 ทำการวัดอุปกรณ์ อ่านค่าบนหน้าปัดสเกล Ω   5 อ่านได้ค่าเท่าไร คูณด้วยค่าของลูกบิด ตอบหน่วย เป็น Ω   6 การบันทึกผลปฏิบัติใช้โอห์มมิเตอร์ 

6 เสียบสายมิเตอร์ให้ถูกต้อง แดง + ดำ –

7 หมุนลูกบิดเลือกค่าที่จะทำการวัดใน ตำแหน่ง โอห์ม Ω ลูกบิด

8 นำปลายสายของมิเตอร์มาแตะกันปรับ ปุ่ม 0ΩADJ ให้เข็มมิเตอร์ชี้ตำแหน่ง o Ω ก่อนทำ การวัด

9 ทำการวัดอุปกรณ์ อ่านค่าบนหน้าปัดสเกล Ω อุปกร ณ์

10 อ่านค่าบนหน้าปัดได้เท่าไร คูณด้วย ค่าของลูกบิด อ่านค่าบน หน้าปัดได้ 20 โอห์ม ตั้งค่า ลูกบิด R X 10 ค่าที่ ได้ Ω คือ 20 X 10 =200 Ω

11 การบันทึกผลปฏิบัติใช้โอห์มมิเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ วัด ตั้งค่า ลูกบิด อ่าค่า Ω บน หน้าปัด ค่าที่ได้ จริงมี หน่วยเป็น Ω หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน ถูกต้องเท่ากับ 10 ผิดพลาด ± 1 เท่ากับ 8 ผิดพลาด ± 2 เท่ากับ 6 ผิดพลาด ± 3 เท่ากับปรับปรุงให้ปฏิบัติใหม่

12 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จัดทำโดย นายอนันต์ คงเกตุ นายอนันต์ คงเกตุ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google