งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำโพง (Loud Speaker). ลำโพง  เป็นอุปกรณ์ใน ภาคเอาท์พุทของ เครื่องขยายเสียง ทำหน้าที่เปลี่ยน สัญญาณไฟฟ้า ความถี่เสียง (Audio Frequency) ที่ ถูกขยายแล้วให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำโพง (Loud Speaker). ลำโพง  เป็นอุปกรณ์ใน ภาคเอาท์พุทของ เครื่องขยายเสียง ทำหน้าที่เปลี่ยน สัญญาณไฟฟ้า ความถี่เสียง (Audio Frequency) ที่ ถูกขยายแล้วให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำโพง (Loud Speaker)

2 ลำโพง  เป็นอุปกรณ์ใน ภาคเอาท์พุทของ เครื่องขยายเสียง ทำหน้าที่เปลี่ยน สัญญาณไฟฟ้า ความถี่เสียง (Audio Frequency) ที่ ถูกขยายแล้วให้ กลับเป็นคลื่น เสียง (Sound Wave) เหมือนเดิมตาม ธรรมชาติ

3 ชนิดของลำโพงแบ่งตาม โครงสร้างภายใน ลำโพงริบบอน (Ribbon Speaker) ลำโพงไฟฟ้า สถิต (Electrostatic Speaker) ลำโพงไฮโป ลิเมอร์ (Hypolimer Speaker)

4  ลำโพงไดนา มิก (Dynamic Speaker)

5 ชนิดของลำโพงแบ่งตาม โครงสร้างภายนอก  ลำโพงตู้ (Cabinet Speaker)

6 ลักษณะภายในของ ตู้ลำโพงและลำโพง

7  ลำโพง ปากแตร (Horn)

8 แบ่งตามลักษณะ การตอบสนอง ความถี่ของคลื่นเสียง  เสียงทุ้มหรือ วูฟ เฟอร์ (Woofer)  เสียงกลางหรือ มิดเรนจ์ หรือสค วอเกอร์ (Midrange or Squawker)  เสียงแหลมหรือ ทวีตเตอร์ (Tweeter)  เสียงเต็มช่วง คลื่น หรือฟุลเรนจ์ (Full Range)

9 แบ่งตาม สถาน ที่ติดตั้ง  ภายใน อาคาร (Indoor Speaker)

10  ภายนอก อาคาร (Outdoor Speaker)  ทั้งภายนอก และ ภายในอาคาร (Sound Column)

11 แบ่งตามค่าความต้านทาน (Impedance)  4 โอห์ม เป็นลำโพงไดนามิก ขนาดเล็กใช้ในเครื่องรับวิทยุหรือ เครื่องเล่น - บันทึกเสียง  8 โอห์ม ส่วนมากเป็นลำโพงตู้ที่ ประกอบเป็นชุดและมีขั้วให้ต่อกับ เครื่องขยายเสียงที่ใช้ตามบ้าน หรือ สำนักงาน  16 โอห์ม มักเป็นลำโพงปากแตร สำหรับใช้งานนอกสถานที่

12 การต่อลำโพงเข้ากับเครื่อง ขยายเสียง เข้าชุดกัน จะต้องต่อให้สมดุล หรือ เข้าชุดกัน (Matching) 2 ประการ คือ  ด้านกำลัง (Power) จำนวนวัตต์ของ ลำโพงแต่ตัวรวมกัน ควรเท่ากันหรือ ใกล้เคียงกับจำนวนวัตต์ของเครื่องขยาย เสียง  ด้านความต้านทาน (Impedance ) ค่าความต้านทาน ของลำโพงจะต้องเท่ากับค่าความ ต้านทานทางด้านเอาท์พุทของเครื่อง ขยายเสียง วัตต์ของเครื่อง ขยาย จำนวน ลำโพง วัตต์ของ ลำโพง =

13  ต่อกับลำโพง 1 ตัว 0481616 70 V 10 0V ขั้วต่อลำโพงของ AMP. 4 โอห์ม ลำโพงมีค่าค. ต. ท. 4 โอห์มต่อที่ขั้ว 0 หรือ Common กับ 4 8 โอห์ม ลำโพงมีค่าค. ต. ท. 8 โอห์มต่อที่ขั้ว 0 หรือ Common กับ 8 16 โอห์ม ลำโพงมีค่าค. ต. ท. 16 โอห์มต่อที่ขั้ว 0 หรือ Common กับ 16

14  ต่อกับ ลำโพง 1 ตัว 0481616 70 V 10 0V ขั้วต่อลำโพงของ AMP. 4 โอห์ม ลำโพงมีค่าค. ต. ท. 4 โอห์มต่อที่ขั้ว 0 หรือ Common กับ 4 8 โอห์ม ลำโพงมีค่าค. ต. ท. 8 โอห์มต่อที่ขั้ว 0 หรือ Common กับ 8 16 โอห์ม ลำโพงมีค่าค. ต. ท. 16 โอห์มต่อที่ขั้ว 0 หรือ Common กับ 16 ขั้ว 0 หรือ C จะเป็นขั้วร่วม ของลำโพงทุกตัว

15  ต่อกับลำโพงตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป  ต่อแบบ อนุกรม 0481616 70 V 10 0V 4 8 4 ขั้วต่อลำโพงของ AMP. ค่าความต้านทานรวมที่ได้คือ 16 โอห์ม จึงต่อเข้าที่ ขั้ว 0 กับ 16 ถ้าลำโพงตัวใดขาดลำโพงตัว อื่นจะไม่ดังด้วย ถ้าค. ต. ท. ของลำโพงเท่ากัน ทุกตัว จะให้กำลังออกเท่ากัน และตัวใดมีค. ต. ท. มากกว่าจะให้ กำลังออกมากกว่า หาค่าความต้านทานรวมได้จากสูตร R รวม = R 1 + R 2 + R 3 …… R n

16  ต่อแบบ ขนาน 0 4 8 1616 70 V 10 0V 16 ขั้วต่อลำโพงของ AMP. R nR n 1 = ….. R รวม R 2R 2 R 1R 1 R 3R 3 1111 +++  ความต้านรวมเท่ากับ 8 โอห์มจึงต่อเข้าที่ขั้ว 0 กับ 8  ถ้าลำโพงตัวใดขาดตัว อื่นจะยังทำงานปกติ  ถ้าค. ต. ท. ของลำโพง เท่ากันทุกตัว จะให้กำลัง ออกเท่ากัน และตัวใดมี ค. ต. ท. ต่ำกว่าจะให้กำลัง ออกมากกว่าตัวสูง หาค่าความต้านทาน รวมได้จากสูตร

17  ต่อแบบผสม  คำนวณหาค่า ค. ต. ท. รวมของ ลำโพงแบบ อนุกรมก่อนแล้ว จึงมาคำนวณหา ค่าค. ต. ท. ทั้งหมด แบบขนาน  จากรูปจะได้ค่า ค. ต. ท. รวมเป็น 8 โอห์มจึงต่อที่ขั้ว 0 หรือ Common กับ 8 ขั้วต่อลำโพงของ AMP. 0 4 8 1616 70 V 10 0V 1616 8 8

18 การต่อกับลำโพงระยะไกล ( สาธารณะ ) ด้วยการส่งแรงดันของสัญญาณขนาด 70 หรือ 100 โวลท์จากภาคเอาท์พุทของเครื่องขยายเสียงไป ยัง Matching หรือ Line transformer เพื่อลด แรงดันให้พอดีกับขนาดของลำโพงและส่งเข้า ลำโพงเป็นเสียงต่อไป 0 4 8 1616 70 V 10 0V ขั้วต่อลำโพงของ AMP. 8 1616 70 v 0 1616 8 4 0 10 0v 70 v 0 1616 8 4 0 10 0v Matching transformer

19 ข้อควรปฏิบัติสำหรับการ ใช้ลำโพง  ต้องให้ค่า Impedance รวมของลำโพง เท่าหรือใกล้เคียงกับค่าความต้านทานที่ ขั้วต่อลำโพงของเครื่องขยายเสียง  ค่ากำลังขับ (Watts) ของลำโพงควรเท่า หรือใกล้เคียงกับกำลังขยายของเครื่อง ขยายเสียง ไม่ควรน้อยกว่าจะทำให้ ลำโพงขาดเมื่อเร่งความดัง  ควรเลือกขั้วต่อสำหรับไลน์เอาท์พุทกับ การติดตั้งลำโพงระยะไกลให้เหมาะกับ ระยะทางระหว่างเครื่องขยายเสียงกับ ลำโพง  ไม่ควรวางลำโพงไว้หน้าไมโครโฟนจะทำ ให้สัญญาณย้อนกลับเกิดเสียงหอน (Feedback)

20  ควรตั้งตู้ลำโพงให้สูงในระดับเดียวกับหู ของผู้ฟัง  ในกรณีที่มีลำโพงหลายตัวในตู้ เดียวกันควรใช้วงจรแยกความถี่เสียง (Cross Over Network) จะได้เสียงที่ มีคุณภาพดีขึ้น  การต่อลำโพงเข้ากับเครื่องขยายเสียง อย่าให้สายลำโพงแตะถึงกันจะทำให้ เครื่องขยายเสียงเกิดการลัดวงจร เสียหายได้  สายลำโพงที่ใช้ควรมีขนาดโตพอเพื่อ ป้องกันการสูญเสียของสัญญาณจาก ความต้านทานของสายที่มีขนาดเล็ก  อย่าให้ลำโพงตกหรือกระแทกกับพื้น


ดาวน์โหลด ppt ลำโพง (Loud Speaker). ลำโพง  เป็นอุปกรณ์ใน ภาคเอาท์พุทของ เครื่องขยายเสียง ทำหน้าที่เปลี่ยน สัญญาณไฟฟ้า ความถี่เสียง (Audio Frequency) ที่ ถูกขยายแล้วให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google