งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO บทบาทของบุคลากรตติยภูมิ ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา พญ. สรสพร จูวงษ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO บทบาทของบุคลากรตติยภูมิ ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา พญ. สรสพร จูวงษ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO บทบาทของบุคลากรตติยภูมิ ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา พญ. สรสพร จูวงษ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

2 www.themegallery.com LOGO ข้อควรรู้สำหรับบุคคลากร  ปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Related Disorder) เกิดได้ 3 รูปแบบ คือ 1. พฤติกรรมการดื่มที่ผิดปกติ (Alcohol Use Disorder) 2. ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจที่เกิด จากสุรา (Alcohol Induced Disorder) 3. โรคทางกายที่สัมพันธ์กับสุรา (Alcohol Related Physical Illness)

3 www.themegallery.com LOGO หัวข้อการบรรยายวันนี้ อยู่ในส่วน ของ โรคทางกายที่สัมพันธ์กับสุรา (Alcohol Related Physical Illness) และการดูแลภาวะถอนพิษสุรา  สมองและกลไกการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์  ภาวะแทรกซ้อนทางกายที่พบบ่อยในผู้ที่ดื่มสุรา  ภาวะถอนพิษสุรา การวินิจฉัย การดูแลและแนว ทางการรักษา (ALCOHOL WITHDRAWAL: PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSIS AND TREATMENT)

4 สมองและกลไกการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ THE EFFECTS OF ALCOHOL ON THE BRAIN  Significant shrinking of the brain  50% - 75% show cognitive impairment  Effects remain even after detoxification & abstinence  Alcohol dementia is 2 nd- leading cause of adult dementia www.themegallery.com LOGO

5 Alcohol and the GABA Receptor  When alcohol enters the brain, it binds to GABA receptors and amplifies the hyperpolarization effect of GABA.  The neuron activity is further diminished  This accounts for some of the sedative affects of alcohol www.themegallery.com LOGO

6 Drugs That Influence Neurotransmitters Change in NeurotransmissionEffect on Neurotransmitter release or availability Drug that acts this way increase the number of impulsesincreased neurotransmitter releasenicotine, alcohol, opiates release neurotransmitter from vesicles with or without impulses increased neurotransmitter releaseamphetamines methamphetamines release more neurotransmitter in response to an impulse increased neurotransmitter releasenicotine block reuptakemore neurotransmitter present in synaptic cleft cocaine amphetamine produce less neurotransmitterless neurotransmitter in synaptic cleft probably does not work this way prevent vesicles from releasing neurotransmitter less neurotransmitter releasedNo drug example block receptor with another molecule no change in the amount of neurotransmitter released, or neurotransmitter cannot bind to its receptor on postsynaptic neuron LSD caffeine www.themegallery.com LOGO

7 ภาวะแทรกซ้อนทางกายที่พบบ่อยในผู้ที่ดื่ม สุรา Alcohol: Effects on the Body and Behavior

8 www.themegallery.com LOGO Overview:  Definitions  Statistics on teen drinking  Short- and long-term effects of alcohol  Blood alcohol levels  Introduction to fetal alcohol syndrome (FAS)

9 www.themegallery.com LOGO Short-term Effects (5,6)  Slower reaction times/reflexes  Heavy sweating  Blurry vision  Nausea and vomiting  Lowered reasoning ability

10 www.themegallery.com LOGO Short-term Effects (cont.) (5,6)  Poor motor coordination  Slower heart rate/breathing rate  Increased blood pressure  Anxiety/restlessness  Lower inhibition

11 www.themegallery.com LOGO  Mental confusion  Memory loss  Coma  Death from respiratory arrest Short-term Effects (cont.) (5,6)

12 www.themegallery.com LOGO Long-term Effects (5,6)  Nervous system  Muscles  Lungs  Liver

13 www.themegallery.com LOGO Long-term Effects (cont.) (5,6)  Sexual organs  Brain  Heart  Esophagus/stomach

14 www.themegallery.com LOGO

15 www.themegallery.com LOGO Blood Alcohol Level: What’s It All About? (6) Blood alcohol level (BAL) depends on:  Weight  Amount of food and water in stomach  Carbonated alcoholic beverages  Gender

16 www.themegallery.com LOGO Blood Alcohol Levels: So What? (8)  BAL = 0.03 to 0.12 (Euphoria) Self-confident/daring Short attention span Poor judgment Fine motor skills impaired

17 www.themegallery.com LOGO Blood Alcohol Levels (8)  BAL = 0.09 to 0.25 (Excitement) Sleepy Memory loss Reaction time decreased Uncoordinated/loss of balance Blurry vision and impaired senses

18 www.themegallery.com LOGO Blood Alcohol Levels (8)  BAL = 0.18 to 0.30 (Confusion) Confused/dizzy Highly emotional Cannot see/slurred speech Uncoordinated/sleepy May not feel pain as easily

19 www.themegallery.com LOGO Blood Alcohol Levels (8)  BAL = 0.25 to 0.40 (Stupor) Can barely move at all Cannot respond to stimuli Cannot stand or walk Vomiting Lapse in and out of consciousness

20 www.themegallery.com LOGO Blood Alcohol Levels (8)  BAL = 0.35 to 0.50 (Coma) Unconscious Reflexes depressed Decreased body temperature Decreased breathing rate Decreased heart rate Could die

21 www.themegallery.com LOGO Blood Alcohol Levels (8)  BAL = Greater than 0.50 (Death) Breathing stops That says it all!

22 www.themegallery.com LOGO Driving Limits (6)  Most states set the legal level of intoxication at 0.08 to 0.10

23 www.themegallery.com LOGO Drinking is a Personal Choice but Who Else is Affected?  Friends and family  Strangers  Unborn babies – Fetal alcohol syndrome

24 LOGO การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา

25  เพื่อให้สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงในการเกิดอาการถอนพิษ สุรา และให้การป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการถอนพิษ สุราได้  เพื่อให้สามารถประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสุราและ ให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการถอน พิษสุราในการดูแลและติดตามผู้ติดสุราที่มีโรคทางกายร่วมได้ วัตถุประสงค์

26  การประเมินความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราและการประเมิน โอกาสเสี่ยงในการเกิดอาการถอนพิษ  การประเมินและติดตามอาการถอนพิษสุราและการให้การรักษา อาการถอนพิษสุราทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา ได้อย่างเหมาะสมและ ทันเวลา  แนวทางการให้ยา benzodiazepine ตามความรุนแรงของอาการ (Guideline for alcohol withdrawal management) เนื้อหา

27 Alcohol Problems Low Risk At RiskMildModerateSevere ลักษณะพฤติกรรมการดื่ม Patterns of Alcohol Use NIAAA 2003

28 เป้าหมายของการรักษา At Risk or Drinking Problem  ลดปริมาณการดื่มหรือหยุดดื่ม  การดื่มอย่างปลอดภัย  ให้ Alcohol Education, Brief Intervention: Brief Advice, Brief Counseling WHO 2001

29 เป้าหมายของการรักษา Alcohol Dependence หยุดดื่ม WHO 2001

30 การวางแผนการดูแลผู้ติดสุรา  ประเมินปัญหาหรือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่สัมพันธ์กับสุรา เช่นภาวะถอนพิษ  บำบัดรักษาภาวะถอนพิษในผู้ที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงใน setting ที่เหมาะสม  ประเมินโรคจิตเวชหรือโรคทางกายที่มักพบร่วมกับภาวะติด สุรา และให้การรักษา  วางแผนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหยุดดื่มและป้องกันการกลับ ดื่มซ้ำ

31 การประเมินบริการที่เหมาะสมในผู้ติดสุรา  ความรุนแรงของการติดสุรา- ดื่มหนัก ดื่มมานาน  ประวัติเคยมีอาการ withdrawal มาก่อน ประวัติชัก ประวัติการ เกิด DTs  ปริมาณสุราที่ดื่มในปัจจุบัน วันที่ดื่มครั้งสุดท้าย  โรคทางกายอื่นที่พบร่วม เช่น chronic liver disease, malnutrition,electrolyte imbalance  หน่วยบริการที่เหมาะสม John Saunders 2003

32 การรักษาแบบผู้ป่วยนอก  ผู้ที่ติดสุราไม่รุนแรงมาก  ไม่มีประวัติอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงมาก่อน เช่น ชัก, DTs  ไม่มีโรคประจำตัวอื่นที่ร้ายแรงหรืออุบัติเหตุ  ผู้ที่มีความตั้งใจอยากจะหยุดให้สำเร็จ  มีที่อยู่อาศัย มีผู้ดูแลใกล้ชิดที่บ้าน John Saunders 2003

33 การรักษาแบบผู้ป่วยใน  ผู้ที่ติดสุราแบบปานกลางถึง รุนแรงที่จำเป็นต้องรักษาด้วย ยา  เคยมีประวัติอาการถอนพิษที่ รุนแรง เช่น ชัก DTs  มีปัญหาโรคทางกายหรือโรค ทางจิตเวชที่สำคัญร่วมด้วย  มีอาการถอนพิษที่ชัดเจน ในขณะตรวจ  ไม่มีคนดูแลที่บ้าน  กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โดยไม่มีผู้ดูแล  เคยรักษาแบบผู้ป่วยนอกหลาย ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ John Saunders 2003

34 ข้อพิจารณาให้การบำบัดแบบผู้ป่วยใน 1. เริ่มมีอาการถอนพิษสุราหรือคาดว่าจะมีอาการถอนพิษสุราใน ระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยประเมินจากอาการ อาการแสดง ความรุนแรงในการติด ประวัติในอดีต หรือจากการใช้เครื่องมือ ประเมินอาการถอนพิษสุรา 2. มีโรคจิตเวชหรือโรคทางกายอื่นๆ ซึ่งต้องการการเฝ้าดูแล อย่างใกล้ชิด เช่น การชัก หรือประวัติของการชัก กำลัง ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โรคหัวใจ โรคตับ สงสัยว่ามีการ บาดเจ็บที่ศีรษะ ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ 3. มีการติดยาหรือสารเสพติดอื่นร่วมด้วยและมีอาการถอนพิษ จากสารเสพติดหลายชนิด

35 ข้อพิจารณาให้การบำบัดแบบผู้ป่วยใน 4. มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือควบคุมไม่ได้ 5. มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 6. ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือตนเองได้ 7. เคยรักษาแบบผู้ป่วยนอกแล้วไม่ได้ผล 8. ไม่มีญาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการดูแล รักษาแบบผู้ป่วยนอก

36 LOGO Early recognition and correct management of the initial milder stages of withdrawal is crucial in prevention of its progression into severe and life-threatening stages John Saunders 2003

37 การประเมิน ALCOHOL WITHDRAWAL  ผู้ป่วยควรจะได้รับการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของ การเกิดอาการ withdrawal  ภาวะ withdrawal ควรจะต้องป้องกันได้ โดยต้องสามารถ ตรวจพบตั้งแต่เริ่มมีอาการและให้การรักษาอย่างเหมาะสมและ ทันเวลาจึงจะสามารถป้องกันการเกิดภาวะ withdrawal ที่ รุนแรงและถึงแก่ชีวิตได้ John Saunders 2003

38 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะ withdrawal 1. ความรุนแรงของการติดสุรา การดื่มหนักและดื่มมานาน มีโอกาสเกิดอาการ withdrawal สูง 2. ประวัติเคยมีอาการ withdrawal, DTs, ชัก มาก่อน 3. ปริมาณสุราที่ดื่มในปัจจุบันและวันที่ดื่มครั้งสุดท้าย 4. โรคทางกายอื่นที่พบร่วม เช่น chronic liver disease การประเมิน ALCOHOL WITHDRAWAL John Saunders 2003

39 ข้อบ่งชี้การเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง 1.ประวัติเคยมีอาการถอนพิษสุรารุนแรง 2.มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงโดยไม่มีภาวะเมาสุรา 3.มีอาการถอนพิษสุราร่วมกับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง 4.มีการใช้ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับอย่างต่อเนื่อง 5.มีปัญหาโรคทางกายร่วมด้วย

40 การประเมิน ALCOHOL WITHDRAWAL  ใช้แบบประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษเพื่อช่วยในการ วางแผนและติดตามการรักษา เช่น Alcohol withdrawal scale (AWS), Clinical Institute Withdrawal Scale for Alcohol - Revised Version ( CIWA-R) และ Minneapolis Detoxification Scale (MINDS)  การประเมินสามารถทำได้โดยแพทย์หรือพยาบาล  ควรจะประเมิน baseline และประเมินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ รักษาแบบผู้ป่วยใน John Saunders 2003

41 การวางแผนการรักษาด้วยยา  Mild symptoms  AWS 1-4, CIWA-R 1-9,MINDS 1-9  อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยา  Moderate symptoms  AWS 5-14, CIWA-R 10-18, MINDS 10-20  การรักษาด้วยยาช่วยลดโอกาสอาการถอนพิษที่รุนแรง  Severe symptoms  AWS ≥ 15, CIWA-R ≥ 19, MINDS > 20  ต้องได้รับการรักษาด้วยยาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด John Saunders 2003

42 การวางแผนการรักษาด้วยยา ยกเว้น  ถ้าผู้ป่วยมีประวัติชักมาก่อนหรือมีประวัติ DTs จำเป็นต้องให้ การรักษาด้วยยา  ในผู้ป่วยที่มีโรคทางกายร่วม ควรได้รับการปรับลดขนาดยา ตามความเหมาะสม John Saunders 2003

43 การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา ภาวะถอนพิษสุราดังกล่าวสามารถป้องกันไม่ให้เกิด หรือถ้าเริ่มมี อาการก็สามารถควบคุมอาการให้ดีขึ้นโดยเร็ว หลักการรักษาภาวะถอนพิษสุราประกอบด้วย 4S ’ ได้แก่ 1) Sedation 2) Symptomatic Relief 3) Supplement 4) Supportive environment Recognition and management of complication

44 ALCOHOL DETOXIFICATION 1. SEDATION : Protocol 1 : Fixed (regular) schedule regimen Protocol 2 : Symptom-triggered (front-loading) regimen Protocol 3 : Loading dose diazepam regimen Protocol 4 : Intravenous diazepam 2. SYMTOMATIC RELIEF 3. SUPPLEMENT 4. SUPPORTIVE ENVIRONMENT

45 ALCOHOL DETOXIFICATION Sedation : Benzodiazepines long half-life: Diazepam 5-20 mg, oral q 4-6 hrs หรือ Chlordiazepoxide 25-100 mg, oral ทุก 4-6 hrs short half-life: ในกรณีที่มี imparied liver function Lorazepam 2-10 mg, oral ทุก 4-6 hrs วิธีและขนาดการให้ยา Benzodiazepine มีได้หลายรูปแบบ

46 SEDATION Protocol 1 : Fixed (regular) schedule regimen เป็นการให้ยาตามเวลาที่แพทย์กำหนดในรายที่มีความเสี่ยงหรือ เริ่มมีอาการถอนพิษ เริ่มให้การรักษาด้วยยาเมื่อผู้ป่วยมีความจำเป็น คือ เริ่มมีอาการ ถอนพิษ เช่น มือสั่น เหงื่อออก หรือ AWS >5 สามารถให้เพื่อป้องกันการเกิดอาการถอนพิษในผู้ที่มีโอกาสเกิด อาการถอนพิษหรือควบคุมอาการถอนพิษไม่ให้รุนแรงมากขึ้น

47 SEDATION Protocol 1 : Fixed (regular) schedule regimen  เหมาะสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไป (general ward)  ข้อควรระวัง : ช่วงเวลาของการให้ยา ให้ยาตามระยะเวลาทุก 6 ชั่วโมง จะทำให้ระดับยาในเลือดคงที่ ได้มากกว่า

48 SEDATION Protocol 1 : Fixed (regular) schedule regimen DZP6 am12 md6 pm12 mn Day110mg Day 210mg Day 35mg 10mg Day 45mg 10mg Day 5Nil 5mgNil5mg

49 SEDATION Protocol 2 : Symptom-triggered regimen  เป็นการให้ยาตามความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา โดย พิจารณาขนาดยาและความถี่ในการให้ยาตามความรุนแรงของ อาการ  ควรมีการ monitor อาการถอนพิษอย่างสม่ำเสมอและพิจารณา ให้ benzodiazepine ในขนาดที่เหมาะสม

50 SEDATION Protocol 2 : Symptom-triggered regimen  เครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา เช่น  Clinical Institute Withdrawal Assessment – Alcohol (CIWA – Ar)  Alcohol Withdrawal Scale (AWS)  Minneapolis Detoxification Scale (MINDS)  Nurse staff ควรได้รับการฝึกเพื่อให้สามารถประเมิน อาการ withdrawal ได้

51 SEDATION Protocol 2 : Symptom-triggered regimen  โดยทั่วไปแล้วจะต้องควบคุมอาการได้ด้วยวิธีการนี้ภายใน 2-5 วัน  หลังจากผู้ป่วยสงบแล้ว ให้คำนวณขนาด benzodiazepine ที่ จำเป็นต้องใช้และแบ่งให้เป็น 4 เวลาในวันถัดไป และค่อยลด ขนาดยาลงประมาณร้อยละ 25 ทุก 2-3 วัน จนหยุดยาได้ นอกจากกรณีที่ผู้ป่วยยังมีปัญหาอื่นที่จำเป็นต้องใช้ยา เช่น นอน ไม่หลับ วิตกกังวล ให้พิจารณาใช้ยาตามความจำเป็น

52 AWS SCORE CIWA-Ar SCORE MINDS SCORE DIAZEPAM DOSE 000Nil 1-41-9 Nil 5-910-14 l5-10 mg 10-1415-1815-20 10 mg หรือ switch to protocol 3 ≥15≥ 19> 20Loading dose regimen กรณีที่ผู้ป่วยมีตับบกพร่อง ให้ Lorazepam แทนโดยเทียบ Lorazepam 1 mg เท่ากับ Diazepam 5 mg SEDATION Protocol 2 : Symptom-triggered regimen

53 SEDATION Protocol 3 : Loading dose diazepam regimen  เป็นวิธีการให้ benzodiazepine ในผู้ที่มีอาการถอนพิษสุรา ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุนแรงที่สุด จนกว่าผู้ป่วยจะสงบ ( หลับแต่ปลุกตื่นได้ )  สามารถให้การรักษาได้ในหอผู้ป่วยทั่วไป หรือหอผู้ป่วยเฉพาะ ทาง แต่ต้องมีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถ รายงานแพทย์ได้เมื่อจำเป็น

54 SEDATION Protocol 3 : Loading dose diazepam regimen ให้ DZP 20mg orally ทุก 2 ชม. จนกว่าจะสงบ ( หลับแต่ ปลุกตื่นได้ ) ประเมินอาการทุก 2-4 ชม. โดย monitor withdrawal symptoms ให้ DZP เพิ่มได้ (additional dose) ทุก 2-4 ชม. ตามความ จำเป็น ในระหว่าง loading regime ควรได้รับการทบทวนอาการโดย แพทย์ภายใน 4 ชม.

55 SEDATION Protocol 3 : Loading dose diazepam regimen ไม่ควรให้ DZP > 120mg ใน 12 ชม. แรก ถ้าผู้ป่วยยังไม่สงบ ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผู้ป่วยสงบ ให้คำนวณขนาด DZP ที่จำเป็นต้องใช้ และ แบ่งให้เป็น 4 เวลาในวันถัดไป ลดขนาดยาลงประมาณ 25% ใน 3 วัน ควรให้ยาต่อ ไม่นาน เกิน 10 วัน ขนาดยาควรปรับตามความรุนแรงของอาการ withdrawal, น้ำหนักตัว, และโรคทางกายที่พบร่วม

56 SEDATION Protocol 4 : Intravenous diazepam  ใช้ในการรักษาอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงที่สุด :Alcohol Withdrawal Delirium (Delirium Tremens)  ต้องควบคุมอาการถอนพิษสุราให้เร็วที่สุด  ตัวอย่างการให้ยา  DZP 10 mg IV slowly  ให้ซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง ภายใน 30 นาที ( ถ้าจำเป็น )  ให้ DZP 10 mg IV ทุก 2 ชม. จนหลับ หรือปรับเป็นรูปแบบกิน ได้

57 ALCOHOL DETOXIFICATION  Supplements:  เป็นการให้เพื่อทดแทนสารอาหารหรือเกลือแร่ที่ บกพร่องไป เช่น thiamine, magnesium, phosphate, folate, zinc, vitamins A, D, E, C และ B  พิจารณาให้ thiamine (vitamin B1) ในขนาดที่ เพียงพอในการป้องกันการเกิดภาวะ Wernicke- Kosarkoff Syndrome  Nutrition and Hydration

58 ALCOHOL DETOXIFICATION  Supplements: ตัวอย่างวิธีการให้ Thiamine  Thiamine: B1 100mg IM daily x 3 days B1 100 mg oral 3 times a day Remark: ให้ thiamine ก่อนให้ dextrose หรือ อาหาร  MTV oral 3 times a day  Potassium, Magnesium, Phosphate, Folate

59 Supportive Environment:  การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ สงบ ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง เพียงพอ มีสิ่งรบกวนน้อย  supportive counseling and reassurances โดยพยาบาล ประจำหอผู้ป่วย  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการถอนพิษ และสุขอนามัยในการ นอนหลับ (sleep hygiene) ตลอดจนเทคนิคในการควบคุม พฤติกรรมและวิธีผ่อนคลายความเครียด ALCOHOL DETOXIFICATION

60  Symptomatic Relief:  เป็นการให้ยาตามอาการเพื่อบรรเทาอาการอื่นที่พบร่วม  เช่น Metoclopramide, Antacid Paracetamol,Kaoline ALCOHOL DETOXIFICATION

61 ยาอื่น ๆ ที่ช่วยลดอาการถอนพิษสุรา  ß -Adrenergic receptor antagonists  Propanolol 10 – 40 mg กินทุก 6 ชั่วโมง Atenolol 50 – 100 mg/day  ∞2 – Adrenergic agonists  clonidine  Carbarmazepine  600 – 800 mg ต่อวันใน 48 ชั่วโมงแรกแล้ว ลดลงเหลือ 200 mg ต่อวัน  Antipsychotic drugs

62 ยาอื่น ๆ ที่ช่วยลดอาการถอนพิษสุรา  Antipsychotic drugs  ใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการถอนพิษรุนแรง เช่น มีอาการ severe hallucination อาจพิจารณาให้ Antipsychotic drugs ในขนาด ยาต่ำและเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา haloperidol 2.5-5mg IM ให้ซ้ำได้ ทุก 6 ชม. (as required) แล้วจึงปรับเป็น 2.5-5mg ทุก 6 ชม.  หลังจากผู้ป่วยดีขึ้น (48 ชม ) ให้ทบทวนความจำเป็นที่ต้องใช้ยา รักษาโรคจิต

63 Withdrawal Assessment AWS >15;CIWA>19; MINDS>20 AWS q ½-1 hr Lorazepam (2mg) 2-4 tab DZP(5mg) 4-8 tab oral Valium 10 mg IV Repeat 3 doses Notify doctor AWS 10-14 ;CIWA 15- 18; MINDS 15-20 AWS q 2 hrs Lorazepam (2mg) 1-2 tab DZP(5mg) 2-4 tab oral Valium 10 mg IV AWS 5-9;CIWA 10-14; MINDS 10-14 AWS q 4 hrs Lorazepam (2mg) 0.5-1 tab DZP(5mg) 1-2 tab oral AWS < 5;CIWA <10; MINDS < 10 AWS q 8 hrs Day 0-5 Observe AWS q 24 hr Day 5-7 Note: กรณีมีไข้สูงให้เจาะ CBC ได้ กรณีผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้ยาในขนาดสูง เช่น DZP 40 mg ให้ส่งตรวจ LFT ได้ กรณีที่ได้ยาเกิน 3 ครั้งหรือสงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนทางกาย ให้รายงานแพทย์ กรณีที่ AWS < 5; CIWA<10; MINDS<10 เกิน 5 วันหลัง admit หรือ เกิน 3 วันหลังอาการสงบ ให้ รายงานแพทย์เพื่อปรับลดยา GUIDELINE FOR ALCOHOL WITHDRAWAL MANAGEMENT

64 สรุปเกณฑ์ ประเมินติดตามอาการถอนพิษสุราและการพิจารณาให้ยาตาม ความรุนแรงของอาการ โดยเครื่องมือ AWS, CIWA-Ar และ MINDS

65  คะแนนจากการประเมินอาจผิดพลาดได้กรณีมี ภาวะแทรกซ้อน  ไม่ควรจะยึดคะแนนจากแบบประเมินเพียงอย่างเดียว ควรจะอาศัยการตัดสินใจทางคลินิก และการสังเกต อื่นร่วมด้วย  Withdrawal scales ไม่ใช่เครื่องมือในการ วินิจฉัยโรค (diagnostic instrument) อีกทั้งยังไม่ เพียงพอในการติดตามภาวะ withdrawal ที่รุนแรง ข้อควรระวังในการใช้แบบประเมินความรุนแรง อาการถอนพิษ John Saunders 2003

66 ใบงานที่ 2 ฝึกการใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา 1.ดูวิดิทัศน์กรณีศึกษารายที่ 1  ทำการประเมินอาการถอนพิษสุรา  สรุปคะแนน อภิปราย 2.ดูวิดิทัศน์กรณีศึกษารายที่ 2  ทำการประเมินอาการถอนพิษสุรา  สรุปคะแนน อภิปราย 3.ซักถาม อภิปราย 30 นาที

67 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO บทบาทของบุคลากรตติยภูมิ ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา พญ. สรสพร จูวงษ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google