งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

2 เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร Kanchanapisek Samutprakan Technical College รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

3

4 นายอนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการ นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ นายพิชิต ดีสัตถา กรรมการ นางสาวสายพิณ ยอดขุนเณร กรรมการและเลขานุการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย

5 ปฏิทินการดำเนินงาน ลำดับที่รายละเอียดระยะเวลา ๑.ศึกษาเอกสารรายละเอียดตัวบ่งชี้พ.ค. ๕๔-เม.ย. ๕๕ ๒.ประชุมคณะทำงานพ.ค. ๕๔, ก.ย. ๕๔, ก.พ. ๕๕, มี.ค. ๕๕ ๓.รวบรวมเอกสาร โครงการ/กิจกรรมต.ค. ๕๔, มี.ค. ๕๕ ๔.สรุปรายละเอียด/หาเอกสารหลักฐานมี.ค. ๕๕ ๕.นำส่งสรุปรายงานเม.ย.๕๕ เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร

6 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่เลือกดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และการ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนเรียนรู้

7 เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลการดำเนินงานพบว่า ที่ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ(มี/ไม่มี)ผลการดำเนินการ คุณภาพ(มี/ไม่มี) 2552255325๕๔255225532554 1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากรและสามารถ สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ////// 2.มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ////// 3.3. ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของผู้รับบริการหรือผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี ////// 4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน ////// 5.ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และ ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ ภูมิภาคขึ้นไป //////

8 เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สรุปพบว่า มีการพัฒนาต่อเนื่อง ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

9 เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ๒๕๙ หมู่ ๘ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๖๐ โทร.๐๒-๗๐๗๑๙๔๔ แฟกซ์ ๐๒-๗๐๗๑๙๔๔ นายพิชิต ดีสัตถา กรรมการ อีเมล์ : โทร. ๐๒-๗๐๗๑๙๔๔


ดาวน์โหลด ppt เอกลักษณ์วิทยาลัย : เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อัตลักษณ์นักศึกษา : แบ่งปันอย่างเอื้ออาทร Kanchanapisek Samutprakan Technical College ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google