งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศไป พัฒนาองค์กร วันที่ 1 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศไป พัฒนาองค์กร วันที่ 1 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศไป พัฒนาองค์กร วันที่ 1 กันยายน 2553

2 เรากำลังจะต้อง กลับไปดำเนินงานต่อ ขอให้เขียนข้อข้อง ใจ กังวลใจ ไม่เข้าใจ ลงในกระดาษ

3 เรากำลังจะทำอะไรกัน ต่อ เขียนรายงาน Self- assessment report ส่งขอรับรางวัล TQA นำเกณฑ์ไปพัฒนา ตัวเอง X X √

4 ความคาดหวังของสกอ. สถาบันนำเกณฑ์ไปใช้ประเมิน ตนเอง ระบุโอกาสพัฒนา กำหนด แผนในการพัฒนาตนเองให้ชัดเจน และดำเนินการตามแผนโดยมีตัว วัดที่ชัดเจน ( ระยะเวลา 18 เดือน ) โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากสกอ. ลงไป ช่วย หลังระยะเวลา 18 เดือนแล้ว สถาบันสามารถใช้เกณฑ์ในการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้คณะ / สถาบัน อื่นๆ เพื่อขยายผล ผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพ แห่งชาติที่ อาสาสมัครเข้ามา ช่วยในโครงการ

5 หากท่านตกลงเข้าร่วมโครงการแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการอย่างไร กลับไป convince คนใน หน่วยงาน ( อธิการบดี คณบดี ที่ มงาน ) พัฒนา OP ให้ชัดเจน เป็นที่ ยอมรับของทั้งองค์กร ดำเนินการประเมินตนเอง ร่วมกับพี่เลี้ยง เพื่อหา gap จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ จะต้องพัฒนาปรับปรุง วางแผนการพัฒนาพร้อม กำหนดตัวชี้วัด

6 Time frame

7 การจัดทำโครงร่างองค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงทิศ ทางการดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการ ทบทวนข้อคำถามในเกณฑ์ในส่วนโครงร่าง องค์กร จัดเตรียมเนื้อหาและรายละเอียดของโครง ร่างองค์กรให้ครบถ้วนมากที่สุด สิ่งที่เราไม่สามารถตอบบางประเด็นได้ คือ gap ที่ควรดำเนินงานให้ชัดเจน

8 การประเมินตนเอง วัตถุประสงค์ การประเมินตนเองโดยใช้ เกณฑ์ กระบวนการ อ่านแนวทางในการตอบเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาตอบใน ประเด็นสำคัญและเตรียมคำตอบเน้น การตอบแนวทาง การนำไปปฏิบัติ การ ทบทวน และความสอดคล้องกับทิศทาง ใหญ่ของอค์กร สิ่งที่เราไม่สามารถตอบอย่างเป็นระบบ ในบางประเด็นได้ คือ gap ที่ควร ดำเนินงานให้ชัดเจน

9 การจัดลำดับความสำคัญของการ ปรับปรุง ปรับปรุงง่าย ผลกระทบน้อย ปรับปรุงง่าย ผลกระทบมาก ปรับปรุงยาก ผลกระทบน้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบมาก ระดับผลกระทบ (Impact) น้อย มาก ความยากง่ายของการ ปรับปรุง (Manageability) ง่าย ยาก

10 การจัดทำแผนปรับปรุง วัตถุประสงค์ เพื่อนำผลลัพธ์จากการประเมินองค์กรด้วย ตนเองมาจัดทำเป็น Roadmap ในการปรับปรุงองค์กร กระบวนการ ผู้รับผิดชอบกระบวนการเป็นผู้ที่จัดทำแผน ปรับปรุง ซึ่งจะให้ความสำคัญกับประเด็นทีถูก จัดลำดับความสำคัญในอันดับต้น ๆ แผนปรับปรุงควรกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการกำหนดดัชนีชี้วัด ความสำเร็จและเวลาแล้วเสร็จของแต่ละ ขั้นตอน

11 การจัดทำแผนปรับปรุง กระบวนการ ผู้นำระดับสูงต้องมีการสื่อสารแผนการ ปรับปรุงไปทั่วทั้งองค์กร ผู้รับผิดชอบกระบวนการจะทำหน้าที่ทบทวน แผนจากข้อมูลป้อนกลับ ดำเนินการปรับปรุงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้ระดับสูงต้องเป็นผู้สื่อสารถึงความก้าวหน้า ของแผนการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง การเฉลิมฉลอง ยกย่องชมเชย เมื่อประสบ ผลสำเร็จตามแผน

12 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจ ประเมินองค์กรด้วยตนเองและกระบวนการปฏิบัติการ กระบวนการ ผู้นำระดับสูงจะได้รับข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ สมาชิก และหัวหน้าทีมปรับปรุงถึง ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคจากการประเมิน ตนเอง จากนั้นต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูล สำหรับการปรับปรุงกระบวนการประเมินตนเองใน รอบถัดไป กำหนดและวางแผนการประเมินในรอบถัดไป โดย ที่ให้ประเมินในเชิงลึกมากขึ้น เช่น ในครั้งแรก ประเมินเฉพาะส่วนโครงร่างองค์กร รอบนี้ก็ให้ ประเมินจากเกณฑ์ในหัวข้ออื่น ๆ เป็นต้น โดยใช้ แนวทางการให้คะแนนประกอบในการประเมิน

13 จะมีทีมงานจากสกอ. เข้าไป ติดตามประเมินกระบวนการ ทั้งหมด

14 รวบรวมคำถามจากกลุ่ม เขียนสิ่งที่เราตั้งใจหรือที่เราทำจริง ถ้าเขียนไม่จริง ผู้อ่านจะรู้ได้ อย่างไรว่าเราทำจริงหรือไม่ โครงการนี้ สกอ. จะส่งผู้ตรวจ ประเมินมาตรวจหรือไม่ จะมีคู่คือหรือแนวทางในการทำให้ ดูหรือไม่ แผนพัฒนาจะต้องทำละเอียดแค่ ไหน มีคนมาตรวจหรือไม่

15 คำถามสุดท้าย เอาแน่ไหม ?


ดาวน์โหลด ppt การนำเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศไป พัฒนาองค์กร วันที่ 1 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google