งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูในอุดมคติไทย The Teacher by Thai Ideal. ความหมายของ “ ครู ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูในอุดมคติไทย The Teacher by Thai Ideal. ความหมายของ “ ครู ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูในอุดมคติไทย The Teacher by Thai Ideal

2 ความหมายของ “ ครู ”

3 ความหมายตามรูปศัพท์ ( โสภณ คณาภรณ์. 2527: 2-3) สัตถา แปลว่า นายกองเกวียน เป็น คำสำคัญที่สุด ที่ใช้แทนศาสดา หมายพระพุทธเจ้า สัตถา แปลว่า นายกองเกวียน เป็น คำสำคัญที่สุด ที่ใช้แทนศาสดา หมายพระพุทธเจ้า อุปัชฌาย์ แปลว่า ผู้เข้าตรวจสอบ ความประพฤติ คือ การพิจารณา ถึงสิ่งที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไข ปรับปรุงในตัวคน ในการงานที่ รับผิดชอบ หมายถึงเป็นครูในทาง วิญาณนั่นเอง อุปัชฌาย์ แปลว่า ผู้เข้าตรวจสอบ ความประพฤติ คือ การพิจารณา ถึงสิ่งที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไข ปรับปรุงในตัวคน ในการงานที่ รับผิดชอบ หมายถึงเป็นครูในทาง วิญาณนั่นเอง

4 ครุ แปลว่า หนัก เอาใจใส่ คำว่า หนัก มี 2 ความหมาย คือ หนัก วิชาการ กับหนักความประพฤติ ครุ แปลว่า หนัก เอาใจใส่ คำว่า หนัก มี 2 ความหมาย คือ หนัก วิชาการ กับหนักความประพฤติ คิระ แปลว่า กล่าว หรือเปล่ง คือ อบรมสั่งสอน ครูทำหน้าที่ให้ ความรู้ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ เป็นคนดี ไม่ชักนำศิษย์ให้หลง ชั่ว คิระ แปลว่า กล่าว หรือเปล่ง คือ อบรมสั่งสอน ครูทำหน้าที่ให้ ความรู้ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ เป็นคนดี ไม่ชักนำศิษย์ให้หลง ชั่ว

5 คร แปลว่า เชิดชู จากความไม่รู้ เป็น รู้ จากความประพฤติบกพร่อง ให้ดีขึ้นเรื่อย คร แปลว่า เชิดชู จากความไม่รู้ เป็น รู้ จากความประพฤติบกพร่อง ให้ดีขึ้นเรื่อยสรุป ครู คือ ผู้นำทั้งด้านความรู้และ ความประพฤติ ให้การอบรมแก้ไข ส่วนที่บกพร่องและเชิดชูศิษย์ ครู คือ ผู้นำทั้งด้านความรู้และ ความประพฤติ ให้การอบรมแก้ไข ส่วนที่บกพร่องและเชิดชูศิษย์

6 TEACHERS T-Teach คือ ผู้ทำหน้าที่สอนหรือ ถ่ายทอดความรู้ T-Teach คือ ผู้ทำหน้าที่สอนหรือ ถ่ายทอดความรู้ E-Ethics คือ ผู้ที่ส่งเสริมความมี คุณธรรมและจริยธรรม E-Ethics คือ ผู้ที่ส่งเสริมความมี คุณธรรมและจริยธรรม A-Academic เป็นนักวิชาการ มีหลัก วิชาความรู้ A-Academic เป็นนักวิชาการ มีหลัก วิชาความรู้ C- Cultural Heritage เป็นผู้สืบทอด มรดกทางวัฒนธรรม C- Cultural Heritage เป็นผู้สืบทอด มรดกทางวัฒนธรรม H – Human Relation การมีมนุษย์ สัมพันธ์ H – Human Relation การมีมนุษย์ สัมพันธ์

7 E – Evaluation เป็นผู้วัดและ ประเมินผล E – Evaluation เป็นผู้วัดและ ประเมินผล R – Research ค้นคว้า วิจัย R – Research ค้นคว้า วิจัย S – Service เป็นผู้ให้บริการแก่สังคม S – Service เป็นผู้ให้บริการแก่สังคม

8 ครู หมายความว่า บุคลากร วิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลัก ทางด้านการเรียนการสอนและ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธี ต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน ครู หมายความว่า บุคลากร วิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลัก ทางด้านการเรียนการสอนและ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธี ต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 ( มาตรา 4)

9 มาตรา 53 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ต้องประพฤติปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครูตามที่ องค์กรวิชาชีพครูกำหนด ต้องประพฤติปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครูตามที่ องค์กรวิชาชีพครูกำหนด

10 ความหมายของอาจารย์ ผู้ประพฤติการอันเกื้อกูลแก่ ศิษย์ ผู้ที่ศิษย์พึงประพฤติ ด้วยความเอื้อเฟื้อ ผู้สั่งสอน วิชาและอบรมดูแลความ ประพฤติ ผู้ประพฤติการอันเกื้อกูลแก่ ศิษย์ ผู้ที่ศิษย์พึงประพฤติ ด้วยความเอื้อเฟื้อ ผู้สั่งสอน วิชาและอบรมดูแลความ ประพฤติ ป. อ. ปยุตโต (2538 : 203)

11 คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลัก ทางด้านการสอนและการ วิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับ ปริญญาของรัฐและเอกชน คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลัก ทางด้านการสอนและการ วิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับ ปริญญาของรัฐและเอกชน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542

12 วิชาชีพ (Profession) เป็นลักษณะหนึ่งของงานที่ผู้ทำ ต้องได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะ และเป็นงานที่ทำให้ผู้ประกอบการ นั้นได้รับฐานะที่สูงเป็นพิเศษจาก สังคม เป็นลักษณะหนึ่งของงานที่ผู้ทำ ต้องได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะ และเป็นงานที่ทำให้ผู้ประกอบการ นั้นได้รับฐานะที่สูงเป็นพิเศษจาก สังคม Collins Cobuild (1978 : 1146) Collins Cobuild (1978 : 1146)

13 วิชาชีพ เป็นวิชาที่ต้อง อาศัยความรู้ความชำนาญ วิชาชีพ เป็นวิชาที่ต้อง อาศัยความรู้ความชำนาญ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2525 (2539 : 766)

14 ระดับอาชีพ 1. ระดับแรงงานหรือกรรมกร (Labour) 2. ระดับแรงงานฝีมือ (Semilabour) 3. ระดับช่าง (Technician) 4. ระดับวิชาชีพชั้นสูง (Profession)

15 ระดับอาชีพ ระดับ 1-3 ใช้แรงงาน ระดับ 4 ใช้ สมองเป็นหลัก เป็นหลัก

16 ลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง (Characteristic of a Profession) ( วิจิตร ศรีสอ้าน. 2538 :823 -824 ) 1. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีการบริการ ที่ให้แก่สังคมที่มีลักษณะ เฉพาะเจาะจงและจำเป็น (Social service)

17 2. สมาชิกของ วิชาชีพชั้นสูง จะต้องใช้วิธีการ แห่งปัญญาใน การให้บริการ (Intellectual Method)

18 3. สมาชิกของ วิชาชีพชั้นสูง จะต้องได้รับ การศึกษาอบรม ให้มีความรู้ กว้างขวาง ลึกซึ้ง โดยใช้ระยะเวลา ยาวนาน พอสมควร (Long Period of Training)

19 4. สมาชิกของ วิชาชีพชั้นสูง จะต้องมี เสรีภาพใน การใช้ วิชาชีพนั้นๆ ตามมาตรฐาน ของวิชาชีพ (Professional Autonomy)

20 5. วิชาชีพ ชั้นสูงจะต้องมี จรรยาบรรณ (Professional Ethics)

21 6. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีสถาบัน วิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการ สร้างสรรค์จรรโลงมาตรฐานของ วิชาชีพ (Professional Institution) (Professional Institution)

22


ดาวน์โหลด ppt ครูในอุดมคติไทย The Teacher by Thai Ideal. ความหมายของ “ ครู ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google