งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น Week 2 : ความหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของการ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น Week 2 : ความหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของการ ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น Week 2 : ความหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของการ ประชาสัมพันธ์

2 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ ความหมายตามทัศนะนักวิชาการ ท่านต่างๆ คัทลิป และ เซนเตอร์ สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่ง ประเทศอังกฤษ ดร. เสรี วงษ์มณฑา

3 Public Relations สาธารณชน การเกี่ยวข้องผูกพันกับประชาชน ความสัมพันธ์ ความหมายของการประชาสัมพันธ์

4 การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรกับประชาชน โดย กระบวนการที่มีแบบแผนและการ ดำเนินการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน เป้าหมายเกิดความเข้าใจและยอมรับ องค์การ ตลอดจนมีศรัทธาเชื่อมั่นและมี ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะนำมาซึ่งความ ร่วมมือจากประชาชนที่จะช่วยสนับสนุนการ ดำเนินกิจการขององค์กรให้บรรลุตาม เป้าหมาย ความหมายของการประชาสัมพันธ์

5 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับ องค์กร เพื่อปกป้องและรักษาชื่อเสียงของ องค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับประชาชน

6 สร้างความนิยม ปกป้องและรักษา สร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือ และสนับสนุน PR วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

7 ลักษณะของการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้องค์ประกอบการสื่อสาร พิจารณาคุณลักษณะงาน ประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร ช่องทาง

8 1 องค์การหรือสถาบัน การ สื่อสารที่ มีแบบ แผนและ ต่อเนื่อง การสื่อสาร ด้วย กิจกรรม พิเศษ และกิจกรรม สาธารณะ 2 การดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีแบบ แผน 3. ประชาชน 4. ความสัมพันธ์อันดี

9 กิจกรรม ให้นักศึกษาพิจารณาว่า จากกรณีศึกษาเรื่องนี้ มี วัตถุประสงค์สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ข้อใด จง อธิบายพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน โฆษณาของบริษัท ไทยเบฟ ชุด รอยยิ้มของพ่อ

10 การบ้าน ให้นักศึกษาค้นคว้างานประชาสัมพันธ์ ขององค์กรที่สนใจ พร้อมยกตัวอย่าง มา 1 เรื่อง และอธิบายว่ากิจกรรม ดังกล่าวว่าสอดคล้องกับลักษณะการ ประชาสัมพันธ์อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น Week 2 : ความหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของการ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google