งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

2 บทที่ 3: สมดุลของอนุภาค จุดประสงค์ จุดประสงค์ เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจถึง concept ของ Free-Body Diagram (FBD) ของ อนุภาค (particle) เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจถึง concept ของ Free-Body Diagram (FBD) ของ อนุภาค (particle) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสมดุล ของอนุภาคโดยใช้สมการความสมดุล (Equations of Equilibrium) ได้ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสมดุล ของอนุภาคโดยใช้สมการความสมดุล (Equations of Equilibrium) ได้

3 การ ประยุกต์ใช้ เราจะหาแรงใน cables AB and AC เนื่องจาก น้ำหนักของม้วน เชือกได้ อย่างไร ?

4 ถ้ากำหนดให้ cable มี ความสามารถ รับแรงได้สูงสุด ค่าหนึ่งแล้ว เราจะหาค่า น้ำหนักบรรทุก สูงสุดที่ cable สามารถรองรับ ได้อย่างไร ? การ ประยุกต์ใช้ ( ต่อ )

5 3.1 เงื่อนไขของความสมดุลของอนุภาค อนุภาคอยู่กับที่ ถ้าเมื่อตอนเริ่มต้นอยู่กับที่ (static equilibrium) หรือ อนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ถ้าตอนเริ่มต้น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ตัวอย่างของระบบที่อยู่ใน สภาวะสมดุลใน 2 มิติ ในการหาแรงตึงที่เกิดขึ้นใน cable เนื่องจากน้ำหนักของ เครื่องยนต์ เราจะต้องเรียนรู้ การเขียน free-body diagram และการ ประยุกต์ใช้สมการความ สมดุล

6 3.2 แผนภาพ Free-Body Diagram What?: เป็นแผนภาพที่แสดงถึงแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทำต่ออนุภาค Why?: เพื่อใช้ในการเขียนสมการความสมดุลเพื่อแก้หา unknown Unknown?: แรงหรือมุมที่แรงกระทำกับแกนอ้างอิง

7 ขั้นตอนในการเขียน Free-Body Diagram 1. แยกอนุภาคออกจากสิ่งรอบข้างและเขียนอนุภาคนั้นอย่างคร่าวๆ 2. ตั้งระบบแกน x-y x y 3. เขียนแรงและทิศทางของแรง พร้อมขนาดและสัญลักษณ์ที่เหมาะสม 50 o 30 o W F AB F AC A

8 3.3 สมการความสมดุลใน 2 มิติ เมื่ออนุภาค A อยู่ในสมดุล ผลรวมของแรง กระทำต่อ อนุภาคมีค่าเป็น ศูนย์ ในรูป vector ในรูป scalar >>>> T B = 4.90 kN T D = 4.25 kN A x y 2.452 kN TDTD TBTB 30 o

9 ตัวอย่างที่ 3-1 จงหาค่าแรงกดอัดที่เกิดขึ้นในแท่งเหล็ก BC และ แรงดึงที่เกิดขึ้นในส่วน AB และ AC ของโซ่ เมื่อ เครื่องยนต์หนัก 200 kg A x y 200(9.81) N F AB F AC 55 o 1. เขียน FBD 2. ใช้สมการสมดุล

10 x y B F BD 1198 N F BC 55 o 1. เขียน FBD 2. ใช้สมการสมดุล

11


ดาวน์โหลด ppt 430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google