งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแผนงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแผนงาน/โครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแผนงาน/โครงการ
ท้องถิ่น/ตำบลแบบบูรณาการ

2 ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น
วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 1..ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า 48) 2. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือเครื่องมืออื่นๆในการทำแผนพัฒนาสุขภาพ (ไม่น้อยกว่า 50)

3 กระบวนการสนับสนุนอำเภอ / ตำบลจัดการสุขภาพ

4 การจัดการค่ากลาง ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดค่ากลางที่คาดหวัง
กิจกรรมในโครงการ วิเคราะห์/ กำหนดชุดงาน

5 การจัดการค่ากลาง ขั้นตอนการบูรณาการ

6 บูรณาการแบบที่ 1 : ระหว่างงานของฝ่ายปฏิบัติกับฝ่ายสนับสนุน
ภายในประเด็นเดียวกัน สนับสนุน สื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ SRM / ค่ากลาง จัดการเป้าหมาย/สภาวะแวดล้อม เฝ้าระวัง/คัดกรอง ใช้มาตรการสังคม ปรับแผนท้องถิ่น/ตำบล

7 บทบาทการปรับทิศทางระบบสาธารณสุข
บูรณาการแบบที่ 2 : ระหว่างงานของประเด็น ปัญหาต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน

8 ต้องปรับภาพนี้ให้เหมาะกับกลุ่มวัยที่กำหนดก่อนนำไปใช้
ประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพกลุ่มวัยต่างๆ โปรดทราบ! ต้องปรับภาพนี้ให้เหมาะกับกลุ่มวัยที่กำหนดก่อนนำไปใช้ การจัดการสุขภาพกลุ่มวัย ขึ้นกับการจัดการ กลุ่มเป้าหมาย(1 2 6) และสภาวะแวดล้อม(3 4 5)

9 แผนผังการสร้างแผนงาน/โครงการของท้องถิ่น/ตำบลแบบบูรณาการ
จัดลำดับความสำคัญของงานสนับสนุนเน้นตามบริบทของพื้นที่ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม

10 การสร้างแผนงาน/โครงการสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ
งานเบาหวาน/ความดันฯ จากการกำหนดค่ากลาง การสร้างแผนงาน/โครงการสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ เริ่มที่ปัญหาเบาหวาน/ความดันฯ แล้วขยายสู่โรคแห่งความเสื่อมอื่นๆ งานปฏิบัติและสนับสนุนที่สัมพันธ์กับเบาหวาน/ความดันในกล่องอื่นๆ (2-6) คืออะไร ค่ากลาง ค่ากลาง ค่ากลาง สุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ การจัดการกลุ่มเป้าหมาย (1 2 6) และสภาวะแวดล้อม (3 4 5) ค่ากลาง ค่ากลาง ค่ากลาง

11 บัญชีค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัด
กระบวนการสร้างโครงการท้องถิ่น/ตำบล 1. กำหนดค่ากลาง 2. บูรณาการ บัญชีค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัด บูรณาการ 3. สร้างโครงการ

12 (สำหรับชุดงานที่สัมพันธ์กับเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)
ตารางช่วยบูรณาการงานจากหลายองค์ประกอบ (สำหรับชุดงานที่สัมพันธ์กับเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) กลุ่มงาน งานฝ่ายปฎิบัติ (ท้องถิ่น/ตำบล) งานฝ่ายสนับสนุน (สสจ./เขต/ภาค) 1. โรคเบาหวาน/ความดันฯ 2. สุขภาพจิต 3. โภชนาการ 4. อาหารปลอดภัย 5. อุบัติเหตุ 6. สภาวะแวดล้อมทาง กายภาพ / สังคม /เศรษฐกิจ ชุดงาน บูรณาการ ที่ 1 ชุดงาน บูรณาการ ที่ 2 ชุดงานสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ชุดงาน บูรณาการ ที่ 3 ชุดงาน บูรณาการ ที่ 4 ชุดงานสำหรับสภาวะแวดล้อม

13 ตารางนิยามกิจกรรม : การจัดการ (กลุ่มเป้าหมาย หรือ สภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย)

14 บูรณาการการจัดการสภาวะแวดล้อมทุกโครงการและเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แผนท้องถิ่น/ตำบล สนับสนุนโครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุนวิชาการ โครงการกลุ่มวัยต่างๆ ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

15 โครงการการดูแลผู้สูงอายุแยกรายประเด็น โครงการดูแลผู้สูงอายุบูรณาการ
ตารางเปรียบเทียบการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2557 โครงการการดูแลผู้สูงอายุแยกรายประเด็น โครงการดูแลผู้สูงอายุบูรณาการ ลำดับ โครงการ งบประมาณ (บาท) 1 โครงการดูแลผู้สูงอายุ 19200 การจัดการกลุ่มเป้าหมาย 31200 2 โครงการโภชนาการ 19000 การจัดการสิ่งแวดล้อม 54500 3 โครงการป้องกันวัณโรค 9500 4 โครงการ DM&HT 14000 5 โครงการอาหารปลอดภัย 6 โครงการขยะ 24500 7 โครงการอุบัติภัย 16000 รวมงบประมาณ 116200 85700

16 ตารางการเปรียบเทียบการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ โครงการการดูแลผู้สูงอายุแยกรายประเด็น ๒๕๕๖ โครงการดูแลผู้สูงอายุบูรณาการ ๒๕๕๗ ลำดับ โครงการ งบประมาณ (บาท) 1 โครงการดูแลผู้สูงอายุ 42,000.00 การจัดการกลุ่มเป้าหมาย 140,650.00 2 โครงการโภชนาการ 17,300.00 การจัดการสิ่งแวดล้อม 117,250.00 3 โครงการป้องกันวัณโรค/โรคเอดส์ 20,140.00 4 โครงการ DM&HT 106,200.00 5 โครงการอาหารปลอดภัย 29,400.00 6 โครงการขยะ 47,000.00 7 โครงการอุบัติภัย 50,000.00 รวมงบประมาณ 312,040.00 257,900.00

17 โครงสร้างการสนับสนุนของหน่วยงานระดับต่างๆ
ความต้องการสนับสนุน จากโครงการภาคประชาชน เจรจาความร่วมมือ การสนับสนุนวิชาการจากภาครัฐ

18 การสร้างกระบวนการปรับแผนงาน/โครงการของท้องถิ่น/ตำบล

19 ติดตามความก้าวหน้าและค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแผนงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google