งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแผนงาน / โครงการ ท้องถิ่น / ตำบลแบบ บูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแผนงาน / โครงการ ท้องถิ่น / ตำบลแบบ บูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแผนงาน / โครงการ ท้องถิ่น / ตำบลแบบ บูรณาการ

2 ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 1.. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญ ( ไม่น้อยกว่า 48 ) 2. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการทำแผนพัฒนาสุขภาพ ( ไม่น้อยกว่า 50) วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพ แข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างยั่งยืน

3

4 การจัดการค่ากลาง ขั้นตอนการวิเคราะห์ และกำหนดค่ากลางที่คาดหวัง กิจกรรมในโครงการ วิเคราะห์ / กำหนด ชุดงาน

5 การจัดการค่ากลาง ขั้นตอน การบูรณาการ

6 สนับสนุน ใช้ SRM / ค่า กลาง เฝ้า ระวัง / คัด กรอง ใช้ มาตร การ สังคม ปรับ แผน ท้องถิ่ น / ตำบล จัดการ เป้าหมา ย / สภาวะ แวดล้อ ม สื่อสาร เพื่อ ปรับเปลี่ ยน พฤติกร รม บูรณาการแบบที่ 1 : ระหว่างงานของฝ่าย ปฏิบัติกับฝ่ายสนับสนุน ภายในประเด็นเดียวกัน

7 บทบาทการปรับ ทิศทางระบบ สาธารณสุข บูรณาการ แบบที่ 2 : ระหว่างงานของประเด็น ปัญหาต่างๆที่มี ความสัมพันธ์กัน

8 ประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับ สุขภาพกลุ่มวัยต่างๆ การจัดการ สุขภาพกลุ่มวัย ขึ้นกับการ จัดการ กลุ่มเป้าหมาย (1 2 6) และสภาวะแวดล้อม (3 4 5) โปรดทราบ ! ต้องปรับภาพนี้ให้ เหมาะกับกลุ่มวัยที่ กำหนดก่อนนำไปใช้

9 งา น แผนผังการสร้างแผนงาน / โครงการของ ท้องถิ่น / ตำบลแบบบูรณาการ จัดลำดับ ความสำคัญของ งานสนับสนุนเน้น ตามบริบทของ พื้นที่ จัดลำดับ ความสำคัญ ของกิจกรรม

10 การสร้างแผนงาน / โครงการ สุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ เริ่มที่ปัญหาเบาหวาน / ความ ดันฯ แล้วขยายสู่โรคแห่งความ เสื่อมอื่นๆ สุขภาพกลุ่มวัย สูงอายุ การจัดการ กลุ่มเป้าหมาย (1 2 6) และสภาวะ แวดล้อม (3 4 5) งานเบาหวาน / ความดันฯ จากการกำหนดค่า กลาง งานปฏิบัติและ สนับสนุนที่สัมพันธ์ กับเบาหวาน / ความ ดันในกล่องอื่นๆ (2-6) คือ อะไร ค่า กลา ง

11 กระบวนการสร้าง โครงการท้องถิ่น / ตำบล บูรณา การ บัญชี ค่า กลาง ที่ คาดห วังของ จังหวั ด 1. กำหนดค่า กลาง 3. สร้าง โครงการ 2. บูรณา การ

12 กลุ่มงาน งานฝ่ายปฎิบัติ ( ท้องถิ่น / ตำบล ) งานฝ่ายสนับสนุน ( สสจ./ เขต / ภาค ) 1. โรคเบาหวาน / ความ ดันฯ 2. สุขภาพจิต 3. โภชนาการ 4. อาหารปลอดภัย 5. อุบัติเหตุ 6. สภาวะแวดล้อมทาง กายภาพ / สังคม / เศรษฐกิจ ตารางช่วยบูรณาการงานจาก หลายองค์ประกอบ ( สำหรับชุดงานที่สัมพันธ์กับ เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ) ชุดงาน บูรณา การ ที่ 1 ชุดงาน บูรณา การ ที่ 3 ชุดงาน บูรณา การ ที่ 4 ชุดงาน บูรณา การ ที่ 2 ชุดงานสำหรับ กลุ่มเป้าหมาย ชุดงานสำหรับ สภาวะแวดล้อม

13 ตารางนิยามกิจกรรม : การจัดการ ( กลุ่มเป้าหมาย หรือ สภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย )

14 สนับสนุน โครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุน วิชาการ บูรณาการการจัดการสภาวะแวดล้อมทุก โครงการและเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการกลุ่ม วัยต่างๆ ระบบการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนท้องถิ่น / ตำบล

15

16

17 โครงสร้างการสนับสนุนของ หน่วยงานระดับต่างๆ เจรจาความ ร่วมมือ การสนับสนุนวิชาการ จากภาครัฐ ความต้องการ สนับสนุน จากโครงการ ภาคประชาชน

18 การสร้างกระบวนการปรับแผนงาน / โครงการของท้องถิ่น / ตำบล

19 ติดตามความก้าวหน้า และค้นหารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแผนงาน / โครงการ ท้องถิ่น / ตำบลแบบ บูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google